Xăm hình có được đi nghĩa vụ quân sự không 2024?

Xăm hình có được đi nghĩa vụ quân sự không? HoaTieu.vn xin giới thiệu tới các bạn các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự; tiêu chuẩn được tham gia nghĩa vụ quân sự và đặc biệt trường hợp xăm hình có được đi nghĩa vụ quân sự hay không? Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2024?

Xăm hình có được đi nghĩa vụ quân sự không?

Nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ vẻ vang của công dân, mọi công dân Nam trong độ tuổi đều bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự (trừ những trường hợp đặc biệt). Theo đó, để được đi nghĩa vụ quân sự thì cũng có những tiêu chuẩn nhất định. Được quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

Thứ nhất: Đạt yêu cầu về độ tuổi, Luật nghĩa vụ quân sự đã quy định độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Theo đó, nếu đã đạt yêu cầu về độ tuổi, đó là từ 18-25 tuổi, sẽ thỏa mãn điều kiện về độ tuổi gọi nhập ngũ.

Thứ hai: Công dân được gọi nhập ngũ phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, cụ thể như sau:

Điều 31. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

d) Có trình độ văn hóa phù hợp.

2. Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tại Điều 7 của Luật Công an nhân dân.

Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được hướng dẫn cụ thể tại điều 4, Thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ quốc phòng về tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ như sau: (Trước đây là Thông tư 140/2015/TT-BQP)

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Như vậy, phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tuổi đời, sức khỏe, chính trị, trình độ văn hóa theo quy định như trên để đi Nghĩa vụ quân sự.

2. Xăm mình có được đi nghĩa vụ quân sự 2024? 

Vấn đề đề cập là Xăm mình có được đi nghĩa vụ quân sự không? Điều này không được quy định trong các tiêu chuẩn trên nên có thể hiểu Xăm hình vẫn được phép đi nghĩa vụ quân sự. Bởi xăm mình là một môn nghệ thuật, do đó, để đảm bảo quyền bình đẳng của công dân thì những công dân xăm mình vẫn được phép đi nghĩa vụ quân sự 2024. Tuy nhiên, trong quá trình khám sức khỏe thì những người có thẩm quyền sẽ xem xét hình xăm (như có nội dung chống phá nhà nước không? có nội dung gây tranh cãi, phản cảm...) tùy từng điều kiện cụ thể để quyết định.

3. Xăm mình thì không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Xăm mình có được miễn nghĩa vụ quân sự

Về đối tượng tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, miễn nghĩa vụ quân sự: Những đối tượng này không phải đi nghĩa vụ quân sự (đối với tạm hoãn thì trong một thời gian nhất định), được quy định trong Luật nghĩa vụ quân sự như sau:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Căn cứ vào Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 ở trên có thể thấy việc xăm mình không thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, miễn nghĩa vụ quân sự, cho nên dù có hình xăm, các bạn vẫn có thể đăng kí nghĩa vụ quân sự theo quy định.

4. Có hình xăm có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Trước đây, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm được áp dụng theo Thông tư số 167/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Thông tư này quy định không gọi nhập ngũ vào quân đội với những người xăm da (bằng kim) có hình mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực gây phản cảm ở những vị trí lộ diện như mặt, cổ, tay (từ 1/3 dưới cánh tay trở xuống); chân (1/3 dưới đùi trở xuống).

Tuy nhiên, hiện nay, Thông tư 167 nêu trên đã hết hiệu lực và liên tiếp được thay thế bằng Thông tư số 140/2015/TT-BQP và mới đây nhất là Thông tư số 148/2018/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 20-11-2018).

Theo đó, văn bản hiện hành không còn đề cập đến việc không gọi nhập ngũ với những người có hình xăm trên cơ thể. Như vậy có thể hiểu, hiện nay, những người có hình xăm sẽ không còn được loại trừ nghĩa vụ quân sự; hoàn toàn vẫn phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự như những công dân khác.

Sự điều chỉnh nêu trên được cho là phù hợp, nhằm khắc phục tình trạng công dân cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể để trốn tránh nghĩa vụ quân sự vốn đã từng xảy ra ở một số địa phương.

Tuy nhiên, việc công dân có hình xăm phản cảm vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh, lễ tiết quân đội. Do đó, trong quá trình khám nghĩa vụ quân sự, các cơ quan liên quan được yêu cầu cần thực hiện nhiều biện pháp để đánh giá kỹ lưỡng về tính chất, mức độ của hình xăm để phân loại.

Tóm lại, về cơ bản, dù có hình xăm nhưng bạn đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về độ tuổi, tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự thì vẫn được thực hiện nghĩa vụ, thực hiện nhiệm vụ của công dân với đất nước.

5. Xăm mình có được thi tuyển trường quân đội không?

Việc xăm mình có được thi tuyển trường quân đội không là thắc mắc nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là các thí sinh có mong muốn thi tuyển các các trường khối ngành quân đội 2024.

Theo thông tin tuyển sinh của Bộ quốc phòng, cụ thể là Thông tư 05/2019/TT- BQP quy định tiêu chuẩn chính trị của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó quy định trên cơ thể không có hình xăm, chữ xăm.

Do đó, thí sinh có hình xăm, chữ xăm không được xét tuyển vào trường Quân đội. Các thí sinh lưu ý muốn thu tuyển trường quân đội mà có hình xăm, tốt nhất hãy xóa xăm trước khi xét tuyển để đảm bảo tỉ lệ độ cao hơn nhé.

6. Cố tình xăm hình trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý như thế nào?

Thực tế có trường hợp, sau khi nhận được giấy báo phúc tra sức khỏe lần cuối hoặc sau khi có quyết định gọi nhập ngũ, một số thanh niên đã cố tình xăm hình để trốn nghĩa vụ quân sự. Vậy hành vi cố tình xăm hình để trốn nghĩa vụ quân sự có vi phạm pháp luật không? Cố tình xăm hình để trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự bị xử phạt như thế nào? Người cố tình xăm hình để trốn nghĩa vụ quân sự có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Như vậy, để biết hành vi cố tình xăm hình trốn nghĩa vụ quân sự bị xử phạt hành chính như thế nào, chúng ta cần chia ra hai trường hợp:

Trường hợp 1: Có hành vi gian dối khi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 120/2013/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP như sau:

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;

b) Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp 2: Có hành vi gian dối sau khi có lệnh gọi nhập ngũ

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP như sau:

Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ

...

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

...

=> Như vậy, trường hợp công dân cố tình xăm hình để trốn nghĩa vụ quân sự được tính là hành vi gian dối trong thực hiện khám nghĩa vụ hoặc cố tình gian dối khi đã nhận được lệnh gọi nhập ngũ và sẽ bị xử phạt hành chính vì những sai phạm trên.

Ngoài phạt hành chính, người có hành vi cố tình xăm hình để trốn nghĩa vụ quân sự cũng đã vi phạm Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể như sau:

Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.

=> Có thể thấy, ngoài bị phạt hành chính, người có hành vi cố tình xăm hình để trốn nghĩa vụ quân sự có khả năng sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ 2 năm hoặc phạt từ từ 3 tháng đến 2 năm tùy theo tính chất mức độ hành vi.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan mục Hỏi đáp pháp luật như là:

Đánh giá bài viết
3 2.260
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Đinh Thị Kim Vy
  Đinh Thị Kim Vy

  Em có xăm hình bông sen nhỏ sau lưng thì có được thi vào quân đội không ạ

  Thích Phản hồi 06/07/22
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Theo Điều 14. Tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức của Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn tuyển sinh thì Trên cơ thể không có hình xăm mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực gây phản cảm. Nên theo quy định nêu trên thì nếu trên cơ thể có hình xăm mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực gây phản cảm thì sẽ không đáp ứng điều kiện để thi vào trường quân đội em ạ.

    

   Thích Phản hồi 06/07/22
 • Đinh Thanh Hoa
  Đinh Thanh Hoa

  Thực ra việc xăm mình quy định thế nhưng nhiều ng vẫn có xăm mình vẫn thi vào công an quân đội đó. Nghĩa là tùy từng trường hợp thôi ad ạ.

  Thích Phản hồi 06/07/22