Thủ tục thay đổi số CCCD trên sổ BHXH

Thủ tục thay đổi số CCCD trên sổ BHXH gồm những bước nào? Công dân đổi sang căn cước công dân thì có cần phải đổi sổ BHXH không?

1. Đổi sang căn cước công dân thì có cần phải đổi sổ BHXH không?

Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định, công dân phải đổi sổ BHXH trong các trường hợp sau:

  • Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH
  • Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

Đổi số CMND, CCCD không thuộc trường hợp phải cấp lại sổ BHXH

=> Đổi sang căn cước công dân không phải đổi sổ BHXH

Đổi sang căn cước công dân thì có cần phải đổi sổ BHXH không?

2. Thủ tục thay đổi số CCCD trên sổ BHXH

Để thay đổi số CCCD, CMND trên sổ BHXH, người dân làm hồ sơ gửi đến cơ quan BHXH Việt Nam để điều chỉnh số CMND, CCCD trong cơ sở dữ liệu.

Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành theo QĐ 888/QĐ-BHXH)

3. Thay đổi thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH thuộc một trong các trường hợp được cấp lại sổ BHXH theo quy định tại điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Để thay đổi các thông tin này, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

- Người tham gia tự kê khai hồ sơ:

  • Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.

  • Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

  • Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

- Đơn vị kê khai hồ sơ:

  • Mẫu D01-TS (Đối với trường hợp đơn vị làm hồ sơ cấp lại sổ BHXH): Bảng kê thông tin

Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH Việt Nam sẽ điều chỉnh thông tin trên.

4. Giấy xác nhận đổi số CMND sang CCCD

Các bạn có thể tải mẫu Giấy xác nhận đổi số CMND sang CCCD tại bài: Giấy xác nhận đổi số CMND sang CCCD

Các bạn có thể tải mẫu D01-TS tại bài: Mẫu D01-TS

Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

BẢO HI Ể M XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI
THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin)

I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa) : .........................................................................................

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ........... / ............. / ............. [03]. Giới tính: ..........................

[04]. Quốc tịch ................................... [05]. Dân tộc ..........................................................

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): .........................................

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh) : ........................... [06.3]. Tỉnh (Tp): ................

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: ....................................

[07.2]. Xã (phường, thị trấn) : ........................... [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh) :

............................................................ [07.4].Tỉnh (Tp): ....................................................

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: .................... [09]. S ố điện thoại liên hệ: .............

[10]. Họ tên cha / mẹ/người giám hộ i với trẻ em dưới 6 tuổi) : ........................................

[11]. Mức tiền đóng: ........................... [12]. Phương thức đóng: ........................................

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện) :

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê k hai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

II . Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa) : .........................................................................................

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ........... / ......... / .......... [03]. Mã số BHXH: ............................

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ........................................................................................

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ...........................................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
……… , ngày ……. tháng ……. năm …….
Người kê khai
(K ý , ghi rõ họ tên)

5. Thay đổi số CCCD trên sổ BHXH online

Rất nhiều bạn đọc thắc mắc có thể thay đổi số CCCD trên sổ BHXH online không? Về câu hỏi này, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Hiện nay BHXH Việt Nam chưa có ứng dụng để người dân tự cập nhật trực tuyến thông tin nhân thân vào hệ thống dữ liệu BHXH.

Do đó nếu bạn muốn điều chỉnh thông tin CCCD trên hệ thống dữ liệu của BHXH cho trùng khớp với giấy tờ tùy thân, đề nghị bạn lập mẫu Tờ khai (TK1-TS), trong đó ghi rõ nội dung cần điều chỉnh nộp trực tiếp cho cơ quan nơi bạn đang công tác hoặc nộp cho cơ quan BHXH nơi công ty bạn đóng BHXH để được điều chỉnh.

6. Hồ sơ thay đổi CCCD trên BHXH

Hiện nay bạn đọc khi có nhu cầu thay đổi số CCCD trên BHXH chỉ cần hoàn thành Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo Mẫu TK1-TS (Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam).

7. Hướng dẫn làm Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Tờ khai tại mục 4 được đánh số hướng dẫn cách làm tờ khai như sau:

+ Trường hợp chưa được cấp mã số BHXH:

Người tham gia kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng thì kê khai bổ sung chỉ tiêu [14]. Phụ lục thành viên hộ gia đình.

Các chỉ tiêu kê khai được hướng dẫn như sau:

[01]. Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia;

[02]. Ngày tháng năm sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước;

[03]. Giới tính: Nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”;

[04]. Quốc tịch: Ghi như trong giấy khai sinh hoặc CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[05]. Dân tộc: Ghi như trong giấy khai sinh hoặc CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[06]. Nơi đăng ký Giấy khai sinh: Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã đăng ký giấy khai sinh.

Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh lần đầu thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan BHXH gửi trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

[08]. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: Ghi số CMND hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.

[09]. Số điện thoại liên hệ: Ghi số điện thoại liên hệ (nếu có).

[10]. Họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ (áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Ghi họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

[11]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): Ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

[12]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): Ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng ...

[13]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: Ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm gửi cho cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

[14]. Phụ lục thành viên hộ gia đình: Kê khai đầy đủ, chính xác thông tin toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.

+ Trường hợp đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT:

Các chỉ tiêu kê khai được hướng dẫn như sau:

[01]. Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN;

[02]. Ngày tháng năm sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[03]. Mã số BHXH: Ghi mã số BHXH của người tham gia.

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu...

[05]. Hồ sơ kèm theo: Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh. Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp các Thủ tục thay đổi số CCCD trên sổ BHXH. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Bảo hiểm, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
7 10.300
0 Bình luận
Sắp xếp theo