Điều lệ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cho học sinh mới nhất 2024

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Điều lệ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cho học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với nhiều quy định về các môn thể thao, đối tượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng.