Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

Nhiều bạn độc giả thắc mắc chưa hiểu rõ về sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh cũng như về thủ tục. Mời các bạn cùng tham khảo để phân biệt rõ những điểm khác biệt giữa hai loại hình này.

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Mẫu đăng ký thành lập Công ty cổ phần

Mẫu Quy chế tài chính Công ty

Điểm khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

- Theo Luật doanh nghiệp 2014 thì giữa chi nhánh và công ty con có một số điểm khác biệt sau:

Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

Điều kiện thành lập công ty con:

Muốn thành lập công ty con thì công ty mẹ phải đáp ứng những điều kiện sau: (Theo Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014)

Điều 189. Công ty mẹ, công ty con

1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

2. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

3. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này

Vậy tóm lại điều kiện để thành lập công ty con:

  • Phải có một pháp nhận đã được đăng ký (doanh nghiệp).
  • Phải nắm giữ số vốn góp/cổ phần chi phối tại công ty con.
  • Có đầy đủ hồ sơ tương ứng với từng loại hình công ty theo quy định.
Đánh giá bài viết
1 1.421
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo