Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Xe máy chuyên dùng mua bán hoặc được cho, tặng, thừa kế khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phải làm thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng. Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng để bạn đọc cùng tham khảo. Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng được ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT về đăng ký xe máy chuyên dùng.

1. Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT 

Tên sở Giao thông vận tải di chuyển đi
………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/DC-XMCD

………., ngày……tháng…….năm…..

PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

1. Tên chủ sở hữu:

2. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD: ……………………………

3. Ngày cấp: ……………………………………………………………

4. Nơi cấp: ………………………………………………………………

5. Địa chỉ thường trú/ Văn phòng: …………………………………………………………………

6. Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):

7. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD……………………….

8. Ngày cấp………………………………………………………

9.Nơi cấp…………………………………………………………

10. Địa chỉ thường trú/ Văn phòng:…………………………………………………………………

11. Loại xe máy chuyên dùng:………………………………………………………………………

12. Nhãn hiệu (mác, kiểu): ………………………..

14. Màu sơn:………………………………………..

16. Nước sản xuất:..……………………………….

18. Số động cơ:…………………………………….

13. Công suất: ……………..........(kW)…….

15. Năm sản xuất: ……………………………

17. Số khung:…………………………………

19. Trọng lượng: …………………(kg)………

20. Kích thước bao (dài x rộng x cao (mm)):………………………………………………………………

Biển số đăng ký:………………….đã được Sở Giao thông vận tải cấp……………………. ngày ……/ ……./ ………..

Nay di chuyển đến Sở Giao thông vận tải………………………………………………….để làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ phương tiện.

Các loại giấy tờ kèm theo hồ sơ, bao gồm:

TT

Số của giấy tờ

Trích yếu nội dung

Nơi cấp giấy tờ

Ngày cấp

Số trang

1

2

3

...

……, ngày…..tháng…..năm………

Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

* Phiếu này được lập thành 03 bản:

- Gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam 01 bản;

- Gửi Sở Giao thông vận tải nơi di chuyển đến 01 bản;

- Lưu tại Sở Giao thông vận tải nơi di chuyển đi 01 bản

2. Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Nội dung cơ bản của phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng như sau:

Phụ lục 13

MẪU PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

(Tên Sở GTVT di chuyển)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Số: ..../DC - XMCD

........, ngày ........ tháng ....... năm ......

PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu: ........................…………….. Số CMND hoặc hộ chiếu ...............

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………...

Họ và tên đồng sở hữu (nếu có): ............................. Số CMND hoặc hộ chiếu ………….

Ngày cấp: ……………………………........................Nơi cấp……..............………….…….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………...……

Đặc điểm của xe máy chuyên dùng:

Loại xe máy chuyên dùng: ………….......................... Màu sơn ……………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu): ………………………..…….. Công suất ...……………………...…..

Nước sản xuất: ………………………………………. Năm sản xuất …………………….…...

Số động cơ: ………………………………………….. Số khung …………………….………….

Kích thước bao (dài x rộng x cao): ………………….. Trọng lượng ………………...………..

Biển số đăng ký: ………………….……… đã được Sở Giao thông vận tải cấp …………....

Ngày ……/………/……………………………......................……………………………………

Nay di chuyển đến Sở Giao thông vận tải ……………………………………………….. để làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ phương tiện.

Các loại giấy tờ kèm theo hồ sơ, bao gồm:

TTSố của giấy tờ
Trích yếu nội dung
Nơi cấp giấy tờ
Ngày cấp
Số trang
1
2
3
...

Cán bộ làm thủ tục

(ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng duyệt

(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(ký tên, đóng dấu)

3. Thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Về hồ sơ di chuyển đăng ký:

- Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu số 9 của Phụ lục 2 được ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản chính giấy tờ xác định quyền sở hữu theo quy định tại Điều 3 Thông tư này trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư này (Trường hợp di chuyển xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng không thay đổi chủ sở hữu thì không phải thực hiện);

- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

Về trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký;

Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra nội dung hồ sơ và có kết quả thông báo cho chủ sở hữu trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải cấp Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu số 10 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này, thu lại biển số, cắt góc phía trên bên phải Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, vào Sổ quản lý và trả hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký cho chủ sở hữu. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu GTVT trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 991
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo