Tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Nếu bạn có nhu cầu muốn đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng của mình, thì Hoatieu.vn mời bạn cùng tham khảo mẫu tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng. Đây là biểu mẫu mới nhất được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải. Mẫu tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng được ban hành kèm Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

1. Tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T
do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI

ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

1. Tên chủ sở hữu:

2. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD: ……………………………….

3. Ngày cấp: ………………………………………………………………

4. Nơi cấp: ………………………………………………………………..

5. Địa chỉ thường trú/ Văn phòng: ……………………………………………………………………

6. Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):

7. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD………………………….

8. Ngày cấp………………………………………………………

9. Nơi cấp……………………………………………………………

10. Địa chỉ thường trú/ Văn phòng:…………………………………………………………

24. Loại xe máy chuyên dùng:………………………………………………………………

25. Nhãn hiệu (mác, kiểu): ………………………..

27. Màu sơn:………………………………………..

29. Nước sản xuất:..……………………………….

31. Số động cơ:…………………………………….

26. Công suất: …………..........(kW)……...

28. Năm sản xuất: …………………………….

30. Số khung:………………………………….

32. Trọng lượng: …………………(kg)………

33.Kích thước bao (dài x rộng x cao (mm)):………………………………………………………..

Hiện đã có Giấy chứng nhận đăng ký, biển số là…………………………………………..

Do Sở Giao thông vận tải………………cấp ngày ………….tháng........năm…………….

Lý do xin đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số:…………………………………………

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã khai trên.

……, ngày…..tháng…..năm……….
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

(Dán trà số động cơ)

(Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

Cấp theo đăng ký, số biển số cũ:…………………………………

……, ngày…..tháng…..năm………

Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

* Ghi chú: Tờ khai lập thành 03 bản:

- Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính.

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

2. Tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

TỜ KHAI

ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu:………………….…......Số giấy CMND hoặc hộ chiếu.....................

Ngày cấp:……………………………..............Nơi cấp……………………………………….....

Địa chỉ thường trú:……………………………………...……………………………………….....

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.........................Số CMND hoặc hộ chiếu…….….….

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp..........……………………..…………........

Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………………………...

Loại xe máy chuyên dùng:…………............................Màu sơn………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………..……Công suất ...……………………………...

Nước sản xuất:………………………………………...Năm sản suất…….……………………..

Số động cơ:...………………………………………….Số khung…….…………………………...

Kích thước bao (dài x rộng x cao):……….…………..Trọng lượng…………………………….

Chiếc xe máy chuyên dùng này đã được Sở Giao thông vận tải.......................................

cấp đăng ký, biển số ngày...................tháng ..............................năm.............................

Biển số đã đăng ký:......................................................................................................

Lý do xin đổi, cấp lại:....................................................................................................

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp .......................... cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

............., ngày....tháng.....năm.....

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

(Dán trà số động cơ) (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

Người khai ký tên

Cấp theo Số biển số cũ: ......................... cấp đổicấp lại........., ngày.....tháng.......năm.....
Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc Sở GTVT
(Ký tên, đóng dấu)

* Ghi chú:

- Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính.

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

3. Thủ tục đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Căn cứ Điều 9 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 01/8/2019, quy định trình tự thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:

- Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi đã đăng ký xe máy chuyên dùng.

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra nội dung hồ sơ và thông báo cho chủ sở hữu trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chủ sở hữu bổ sung, hoàn thiện lại.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: trong thời gian không quá 03 ngày làm việc Sở Giao thông vận tải cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký cho chủ sở hữu, thu và cắt góc phía trên bên phải Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp; trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải cấp đổi biển số theo đúng số đã cấp cho chủ sở hữu, thu lại biển số hỏng. Trường hợp đăng ký xe máy chuyên dùng cải tạo thì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 6 của Thông tư này. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

=> Như vậy, trình tự cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng được thực hiện theo các quy định mô tả trên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu GTVT trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
5 15.068
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo