Mẫu tờ khai đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng

Xe máy chuyên dùng được tạm nhập, tái xuất thuộc các chương trình dự án của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, các dự án ODA đầu tư tại Việt Nam phải thực hiện đăng ký có thời hạn khi tham gia giao thông đường bộ. Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn nêu rõ thông tin về chủ sở hữu xe, loại xe máy chuyên dùng.... Mẫu tờ khai đăng ký được ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng.

1. Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT

Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ CÓ THỜI HẠN XE MÁY CHUYÊN DÙNG

1. Tên chủ sở hữu:

2. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD: ………………………………

3. Ngày cấp: ………………………………………………………………

4. Nơi cấp: …………………………………………………………………

5. Thời hạn thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam: từ ngày………./ ………../ ………đến ngày ……./ ………./ …………

6. Trụ sở giao dịch……………………………………………………………………………..

7. Loại xe máy chuyên dùng:………………………………………………………………

8. Nhãn hiệu (mác, kiểu): …………………………

10. Màu sơn:………………………………………..

12. Nước sản xuất: ………………………………..

14. Số động cơ:…………………………………….

9. Công suất: ……………………………(kW)

11. Năm sản xuất: ……………………………

13. Số khung:…………………………………

15. Trọng lượng: ………………………(kg)...

16. Kích thước bao (dài x rộng x cao (mm)):…………………………………………………………

17. Giấy tờ kèm theo nếu có:

TT

Số của giấy tờ

Trích yếu nội dung

Nơi cấp giấy tờ

Ngày cấp

Số trang

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải …………………………………………xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

……, ngày…..tháng…..năm……….
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

(Dán trà số động cơ)

(Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

Biển số đề nghị cấp:.... …………………………

Giấy chứng nhận đăng ký có giá trị đến:………………………………………………………..

Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

*Ghi chú:

- Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng;

- Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

2. Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

Phụ lục 8

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THỜI HẠN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THỜI HẠN

Tên chủ sở hữu: …………………….............................................................................

Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư số: ............................................................

Ngày cấp: ……………………….......... Cơ quan cấp ………………………………………….

Thời hạn thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam: ............................................................

Trụ sở giao dịch: ..…………………………...……………………………………….................

Loại xe máy chuyên dùng: ………..................... Màu sơn ……..............................……

Nhãn hiệu (mác, kiểu): ……………................…… Công suất ...…............................….

Nước sản xuất: ………………………… Năm sản xuất …..........................................…

Số động cơ: ………………………..........……. Số khung …….....................................…

Kích thước bao (dài x rộng x cao): .…………...............................................................

Trọng lượng: .…………….……………….......................................................................

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

TTSố của giấy tờ
Trích yếu nội dung
Nơi cấp giấy tờ
Ngày cấpSố trang
1
2

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải …………..…… xét cấp đăng ký, biển số có thời hạn cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên.

..........., ngày...tháng....năm.....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

(Dán trà số động cơ)
* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

(Dán trà số khung)

Biển số đề nghị cấp: ……….............................................................………………

Giấy chứng nhận đăng ký có giá trị đến: ..............................................................

Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

* Ghi chú:

- Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính.

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu GTVT trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 918
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo