Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo 2024

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin nội dung quy hoạch, thông tin cán bộ lãnh đạo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình tại đây.

Tờ trình bổ sung quy hoạch cán bộ là mẫu được sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức để gửi lên cấp trên xin bổ sung và phân bổ lại cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc trong đơn vị của mình. Mẫu tờ trình thường được soạn thảo kèm theo danh sách cán bộ cần được bổ dung và quy hoạch. Từ đó cơ quan, tổ chức, đơn vị dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh cán bộ của mình. Dưới đây là 2 mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, mời các bạn tham khảo và tải về nhé.

1. Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ số 1

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo

Tên đơn vị …………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

………….., ngày tháng năm …..

TỜ TRÌNH
V/v: Rà soát và đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch cán bộ

Các nội dung chủ yếu của Tờ trình:

1. Rà soát quy hoạch hiện có của đơn vị

- Tình hình về chung của đơn vị (cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ,...).

- Số lượng cán bộ quy hoạch hiện tại (chi tiết theo từng chức danh).

(Biểu chi tiết danh sách cán bộ quy hoạch - theo mẫu đính kèm)

- Rà soát quy hoạch:

+ Đánh giá về lực lượng cán bộ quy hoạch hiện tại.

+ Các trường hợp đề nghị tiếp tục duy trì quy hoạch; lý do tiếp tục duy trì.

+ Các trường hợp đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch (thống kê rõ tên cán bộ), nêu rõ lý do đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch.

2. Đề xuất danh sách bổ sung quy hoạch (nếu có)

- Số lượng cán bộ quy hoạch đề nghị bổ sung thêm: .... (chi tiết theo từng chức danh).

- Danh sách cán bộ dự kiến bổ sung quy hoạch:

STT

H và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hiện tại

Đơn vị công tác

Trình đchuyên môn

Loại hình đào tạo

Chức danh xin chủ trương quy hoạch

Ghi chú

Nam

Nữ

1

2

3. Phương án luân chuyển, đào tạo công chức, viên chức được quy hoạch

Trình.... (tên cấp trình) xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
………….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu - nếu có)

2. Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ số 2

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG .........

ĐUBP/CB: ....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …… -CV/ĐBBP (CB)

.........., ngày...tháng...năm...

TỜ TRÌNH
Đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch
cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 20...... - 20......

Kính gửi: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

- Căn cứ Hướng dẫn số .................. ngày .................. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ........... về xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo;

- Căn cứ Hướng dẫn số ................ ngày ........... của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường;

Cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị đã tổ chức quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị theo đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy .................. và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, phù hợp với nhiệm vụ và sự phát triển của đơn vị; giảm độ tuổi bình quân, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ ở từng chức danh trên cơ sở tiêu chuẩn chung của cán bộ, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị.

Căn cứ kết quả số phiếu tại các bước theo quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và căn cứ phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn; năng lực thực tiễn của cán bộ, cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị kính đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị. Cụ thể như sau:

1. Đề nghị rút khỏi quy hoạch Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

2. Đề nghị bổ sung quy hoạch Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

3. Đề nghị rút khỏi quy hoạch Phó Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

2.

4. Đề nghị bổ sung quy hoạch Phó Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

2.

5. Đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

A

Trong quy hoạch

1

B

Giới thiệu mới

1

6. Đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch Phó Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

A

Trong quy hoạch

1

2

B

Giới thiệu mới

1

2

Cùng với Tờ trình này có các mẫu biểu và hồ sơ cán bộ gửi kèm, theo đúng Hướng dẫn số ................... ngày ............... của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

Kính đề nghị Ban Thường Đảng ủy Trường xem xét, quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

- Lưu đảng bộ bộ phận/chi bộ.

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN/CHI BỘ
BÍ THƯ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 25.411
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo