Kế hoạch ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn

Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn là một trong những hoạt động quan trọng, sôi nổi để chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3. Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu Kế hoạch ngày hội thiếu nhi vui khoe tiến bước lên Đoàn.

1. Kế hoạch ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn cần có những gì?

Để chuẩn bị cho ngày hội thiếu nhi vui khoe tiến bước lên Đoàn, nhiều trường học đã lên kế hoạch ngày hội thiếu nhi vui khoe tiến bước lên Đoàn. Bản kế hoạch này gồm:

- Nội dung chương trình:

  • Phần lễ
  • Phần hội

Tùy từng trường mà các hoạt động phần hội sẽ được tổ chức khác nhau. Còn phần lễ thì thường tổ chức Lễ diễu hành theo Nghi thức Đội, ôn lại truyền thống của Đoàn Thanh niên cộng Sản Hồ Chí Minh

- Phân công nhiệm vụ cho các thầy cô, các tổ

- Dự trù kinh phí

2. Mẫu kế hoạch ngày hội thiếu nhi vui khỏe

2.1 Mẫu kế hoạch Ngày hội thiếu nhi 2021 số 1

TỈNH ĐOÀN....................

BCH ĐOÀN ....................

***

Số: 73 -KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS ....................

............., ngày .... tháng ...... năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931 - 26/3/2021)

--------------

Thực hiện Kế hoạch số .......... ngày ............ của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ............. về việc tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Ban Thường vụ Thành đoàn .......... ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của thiếu nhi Ninh Bình.

Tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động của Đội tại cơ sở.

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”được tổ chức trang trọng, vui tươi, đồng loạt tại tất cả các liên đội; tạo phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia; đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ TỔ CHỨC

1. Thời gian:Tổ chức vào lúc 7h30 ngày 22/3/2021 (Thứ Hai).

2. Đối tượng tham gia:Là các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng đang học tập và sinh hoạt tại các liên đội trường học.

3. Quy mô tổ chức

- Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” được tổ chức đồng loạt tại tất cả các liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn Thành phố.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức phấn đấu của thiếu nhi khi mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đoàn, trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nội dung ngày hội gồm hai phần:

- Phần lễ: Tổ chức Lễ Diễu hành, Lễ Chào cờ Đội gắn với sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/1931).

- Phần hội: Tùy theo điều kiện thực tế, các liên đội có thể lựa chọn một trong các hình thức đồng diễn: Nghi thức Đội, Thể dục, Aerobic, hát múa sân trường, nhảy dân vũ, nhảy Flasmost, Shemaphore… trên nền nhạc các bài hát có chủ đề về quê hương đất nước, về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thiếu nhi Việt Nam.

2. Chương trình

Chương trình ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” được thiết kế đảm bảo thời gian không quá dài, tối đa trong khoảng một tiết học; phù hợp với điều kiện thực tế của từng Liên đội, đảm bảo các nội dung sau:

- Lễ Diễu hành.

- Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc ngày hội.

- Sinh hoạt chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn”: Lựa chọn một trong các hình thức văn nghệ, hoạt cảnh, xem phim tư liệu, hái hoa dân chủ, giao lưu tìm hiểu về các tấm gương anh hùng trẻ tuổi, gặp gỡ cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu gắn với ôn lại truyền thống 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Đồng diễn: Lựa chọn một trong các nội dung Nghi thức Đội, Thể dục, Aerobic, hát múa sân trường, nhảy dân vũ, nhảy Flasmost, Semaphore…

- Các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Thành phố

- Ban hành Kế hoạch tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ sở Đội trong quá trình tổ chức triển khai ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn”.

2. Các cơ sở Đội trực thuộc

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị gắn với các hoạt động hưởng ứng 8 tuần cao điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Giao Hội Đồng Đội xã, phường chỉ đạo trực tiếp các Liên đội tổ chức Ngày hội“Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” đảm bảo theo quy định. Báo cáo bằng hình ảnh và tuyên truyền trên trang facebook của Thành đoàn Ninh Bình và Hội Đồng Đội Thành phố chậm nhất trước ................. để BTV Thành đoàn ........... kịp thời tổng hợp và báo cáo BTV Tỉnh đoàn..............

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động lớn của thiếu nhi toàn Thành phố chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021), Ban Thường vụ Thành đoàn ............. đề nghị các cơ sở Đội trực thuộc căn cứ Kế hoạch nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Hội đồng Đội tỉnh;

- Ban TTN-TH Tỉnh đoàn..........;

- Hội Đồng Đội các xã, phường;

- Liên đội các trường TH, THCS;

- Lưu TĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

.....................

2.2 Mẫu kế hoạch Tiến bước lên Đoàn số 2

Kế hoạch ngày hội thiếu nhi vui khoe tiến bước lên Đoàn cần có những gì?

LIÊN ĐỘI TNTP ............

LIÊN ĐỘI THCS ...............

Số: …../KH LĐ

.........., ngày ....... tháng ... năm 20....

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

Chủ đề: “.......................”

NĂM HỌC .................

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ............., Công văn số ............., ngày ... tháng ...... năm ....... của Hội đồng Đội huyện ...... về việc triển khai Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”. Liên đội THCS.......... xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm học ................ với chủ đề “...............”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống ..........năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của thiếu nhi Việt Nam.

2. Tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại Liên đội.

3. Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” được tổ chức tại Liên đội tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong học tập và rèn luyện; đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

II. THỜI GIAn, ĐỊA ĐIỂM

...... giờ ......... phút ngày......... tháng ....... năm.......... tại trường THCS ............

III. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ TỔ CHỨC

1. Đối tượng tham gia: Là các em đội viên từ khối 6 đến khối 9.

2. Quy mô tổ chức: Cấp liên đội

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức phấn đấu của thiếu nhi cả nước mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đoàn, trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Nội dung ngày hội bao gồm hai phần:

- Phần lễ: Tổ chức Lễ diễu hành theo Nghi thức Đội; Gắn với sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931).

- Phần hội: Đồng diễn thể dục trên nền nhạc bài hát “Mưa mùa hè”; chơi các trò chơi dân gian, nhảy sạp.

2. Chương trình

+ Tập hợp ổn định đội hình;

+ Lễ diễu hành;

+ Lễ chào cờ theo Nghi thức Đội;

+ Sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

+ Phát động thiếu nhi viết thư gửi các chú bộ đội đang làm nhiệm vụ và các bạn thiếu nhi đang sinh sống trên quần đảo Trường Sa. Các bức thư tiêu biểu sẽ được gửi ra Trường Sa trong hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2021

Thư của các em thiếu nhi gửi các chú bộ đội và các bạn thiếu nhi ở Trường Sa vào ngày 28 tháng 3 năm 2021

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Phát biểu khai mạc Ngày hội;

+ Các hoạt động của Ngày hội gồm: Chương trình văn nghệ, đồng diễn thể dục, các trò chơi dân gian, các trò chơi thể thao…

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch, điều hành chương trình: ............

2. Sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: .............

3. Phát động viết thư gửi các chú bộ đội đang làm nhiệm vụ và các bạn thiếu nhi đang sinh sống trên quần đảo Trường Sa: ...................

4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

5. Phát biểu khai mạc Ngày hội: .....................

6. Các hoạt động ngày hội:........................

7. Chụp ảnh đăng tin: .....................

8. Chuẩn bị khánh tiết: ...........................

9. Loa, đài:.....................

10. Chuẩn bị tuýp chữ:......................

(Tên chương trình:

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – tiến bước lên đoàn” , chủ đề: ...........................

Ngày hội công nhận chuyên hiệu năm học ..........................)

VI. DỰ TRÙ KINH PHÍ

1. Tuýp chữ:.......................

2. Trang phục văn nghệ chào mừng: .................................

Tổng: .......................................

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đội:

- Căn cứ Kế hoạch của HĐĐ huyện, GV TPT Đội báo cáo Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại Liên đội đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

- Liên đội báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” ...........................

2. Cấp chi đội.

- Nhiệt tình tham gia các hoạt động trong ngày hội.

- Tuân thủ theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Trên đây là Kế hoạch Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” của Liên đội THCS ...................... Đề nghị các chi đội thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các chi đội (để t/h);

- Lưu VP.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

GV - TPT

................................

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

2.3 Mẫu kế hoạch thiếu nhi tiến bước lên Đoàn số 3

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH&THCS..................

***

Số: .............

.........., ngày ..... tháng....... năm ............

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn"

Năm học...........

--------------

- Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học .........của Liên đội trường TH&THCS ...............;

- Căn cứ kế hoạch tổ chức giải thể thao học đường cấp thị xã năm học ........... của phòng GD-ĐT................;

Được sự thống nhất và chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường. Liên Đội trường ................. xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh, tạo động lực mạnh mẽ cho thiếu nhi phấn đấu rèn luyện, học tập.

- Thông qua ngày Hội tạo không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức.

- Ngày Hội được triển khai sâu rộng, trở thành nội dung sinh hoạt của từng chi đội, và lớp nhi đồng đảm bảo tính thiết thực, sáng tạo, tạo được dấu ấn sâu đậm và hiệu ứng xã hội tích cực.

II. CHỦ ĐỀ CỦA NGÀY HỘI: “Thiếu nhi vui khỏe-Tiến bước lên đoàn”

III. NỘI DUNG CỦA NGÀY HỘI

1. Nội dung, hình thức tổ chức:

- Văn nghệ chào mừng

- Chào cờ theo nghi thức Đội

- Phát biểu khai mạc của lãnh đạo nhà trường.

- Phát biểu của Đại biểu (nếu có).

- Tổ chức đồng diễn thể dục toàn trường.

- Tổ chức các môn thể thao (Có lịch cụ thể).

+ Môn bóng đá nam khối 4,5; khối 6,7.

+ Môn bóng đá nữ khối 7,8,9.

+ Môn điền kinh: chạy 100m, 1500m đối với nam; chạy 100mm, 800m đối với nữ, nhảy xa nam, nữ.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: .......................

- Địa điểm: .............................

* Lưu ý:

- Danh sách đăng kí dự thi tổng hợp gửi cho BTC, các lớp đăng kí chậm nhất ngày.......... (gồm stt, họ tên, năm sinh, lớp, môn thi đấu, ghi chú).

- Vận động viên tham gia đều mặc áo có số và mang giày.

- Trong quá trình dự thi nếu học sinh hoặc Đội thi đấu trễ quá thời gian 10 phút xem như học sinh hoặc Đội đó bỏ cuộc.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Bóng đá nam: ..............

- Bóng đá nữ: .................

- Điền kinh: .....................

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Liên đội:

- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường thành lập ban tổ chức, tổ trọng tài,

phân công nhiệm vụ từng thành viên, hướng dẫn cụ thể kế hoạch đến các chi đội.

- Chuẩn bị sân bãi và các điều kiện cần thiết cho ngày Hội

- Thông báo lịch và thời gian cụ thể để đội viên tham gia.

2. Đối với các chi đội:

- Phụ trách chi đội lựa chọn đội viên tham gia, gửi danh sách cho BTC đúng thời gian quy định.

- Trang bị đồ đồng phục áo có số cho vận động viên tham gia thi đấu.

- Có kế hoạch luyện tập thường xuyên, đảm bảo các nội dung cho ngày Hội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức "Ngày Hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" của Liên đội trường................... năm học.................9 đề nghị các Chi đội triển khai thực hiện và tham gia nghiêm túc.

LIÊN ĐỘI

Nơi nhận: TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

- Đ/c Phong Phòng GD&ĐT (b/c);

- HĐĐ xã .................h (b/c); (Đã ký)

- LĐ trường (b/c);

- ................(t/h);

- Lưu. ...........................

Ý kiến Ban giám hiệu Trường .................

(Đã ký)

PHẠM NGỌC HIÊN

3. Chương trình thiếu nhi vui khỏe Tiến bước lên Đoàn

Chương trình thiếu nhi vui khỏe Tiến bước lên Đoàn

Ngày hội diễn ra với 02 phần chính là phần lễ và phần hội

Phần lễ: Tổ chức Lễ Diễu hành theo Nghi thức Đội gắn với tổ chức sinh hoạt truyền thống ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931).

Phần hội: các Liên đội tổ chức các hoạt động như đồng diễn: Nghi thức Đội, đồng diễn thể dục, Aerobic, hát múa sân trường, nhảy dân vũ, nhảy Flasmob, Semaphore… trên nền nhạc các bài hát truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, quê hương đất nước; tổ chức các trò chơi dân gian; tổ chức thi cắm trại nhanh….

Để hoạt động có ý nghĩa hơn, các cơ quan đoàn thể có thể tạo điều kiện để đội viên, thiếu nhi đã được ôn lại truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh; tham gia vào các hoạt động bổ ích, sôi nổi như giải ô chữ với chủ đề hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, tìm hiểu về Luật Trẻ em năm 2016; tham gia một số trò chơi tạo sự đoàn kết, vui vẻ, nhanh nhẹn và thông minh cho các em học sinh.

Truyền thống của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Nhà trường có thể tạo mô hình tổ chức hội chợ chia sẻ đồ dùng học tập, sách vở, đồ chơi; các cuộc thi tìm hiểu về di sản, vẽ tranh về các chủ đề trong giáo dục với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, thanh, thiếu niên và nhi đồng.

Các hoạt động của Ngày hội nhằm khởi dậy dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng khơi dậy trong đoàn viên thanh niên, đội viên, thiếu niên và nhi đồng là học sinh, sinh viên tự hào về truyền thống của Đoàn đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao của đoàn viên thanh niên, lấy học sinh làm nòng cốt trong phong trào thể dục, thể thao ở các địa phương, đơn vị. Qua đó, tăng cường công tác phối hợp trong triển khai các hoạt động, tạo sân chơi lành mạnh góp phần định hướng lối sống, nếp sống văn hóa, trang bị kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên, đội viên thiếu niên và nhi đồng.

4. Tiến bước lên đoàn là gì?

Tiến bước lên Đoàn là một ngày lễ để chào mừng ngày thành lập Đoàn.

Đây là hoạt động thể hiện niềm tự hào về truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh. Các hoạt động tạo không khí vui tươi, sôi nổi giúp các em vươn lên trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức, phấn đấu trở thành những đoàn viên viên thanh niên, những công dân mới tràn đầy niềm tin và khát vọng cống hiến cho đất nước trong tương lai.

Ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền giáo dục cho học sinh về truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện.

Nhiều trường học kết hợp dịp lễ này để trao huy hiệu đoàn viên cho các đội viên được kết nạp vào Đoàn trong tháng thanh niên. Bên cạnh đó còn trao thưởng cho các em học sinh đạt kết quả cao và các em có hoàn cảnh khó khăn để động viên tinh thần các em cố gắng học tập, trở thành người đội viên tiêu biểu.

Trên đây, Hoatieu.vn đã đưa ra Kế hoạch ngày hội thiếu nhi vui khoe tiến bước lên Đoàn. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
8 11.112
0 Bình luận
Sắp xếp theo