Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mỗi đoàn viên thanh niên cần phải làm gì?

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mỗi đoàn viên thanh niên cần phải làm gì? Nhiệm vụ của mỗi đoàn viên là gì?

1. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mỗi đoàn viên thanh niên cần phải làm gì?

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, người thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải là người có lý tưởng và đạo đức cách mạng; có lối sống văn hoá; có ý chí tự tôn, tự cường dân tộc, có trình độ học vấn, giỏi về chuyên môn, nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; có năng lực, tiếp cận và sáng tạo công nghệ mới, có ý chí chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải:

- Trau dồi về lý tưởng, rèn luyện đạo đức. Sống có văn hoá, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Gương mẫu trong cộng đồng, làm tròn bổn phận của người công dân.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ về chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Ra sức nâng cao tay nghề, kỹ năng lao động, trình độ ngoại ngữ, tin học. Vươn lên nắm vững khoa học, kỹ thuật, công nghệ.

- Hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, ngày thứ bảy tình nguyện; tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, những vấn đề bức xúc; chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương, đơn vị.

- Phấn đấu nâng cao chất lượng của người đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; mỗi đoàn viên gắn hoạt động của mình với hoạt động của tập thể thanh niên nơi mình sinh sống hoặc công tác.

Người đoàn viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trước hết phải là:

  • Người công dân tốt;
  • Người bạn tốt của thanh niên;
  • Là tấm gương tốt của thiếu nhi;
  • Là người có uy tín trong tập thể thanh niên và cộng đồng dân cư.

2. Nhiệm vụ của đoàn viên

Nhiệm vụ của đoàn viên

Mỗi người đoàn viên khi được đứng trong đội ngũ của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vinh dự và tự hào sẽ thực hiện và hoàn thành tốt 6 nhiệm vụ được giao như sau:

- Phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng và Bác Hồ, do đó dù ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào thì người đoàn viên luôn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ làm mục tiêu phấn đấu của mình. Đồng thời tích cực học tập và rèn luyện, tham gia vào các hoạt động xã hội, các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Là một thành viên của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, mỗi đoàn viên phải có trách nhiệm phát huy hết chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vì thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng của Đảng của dân tộc. Ngoài ra, thực hiện công tác xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Tích cực tham gia thực hiện xuất sắc các nội dung của phong trào thanh niên xung kích trong phát triển nền kinh tế, xã hội vững mạnh. Bảo vệ Tổ quốc và tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tài năng với tinh thần trách nhiệm cao , tích cực đóng góp cho tập thể và cộng đồng.
Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

- Nhiệm vụ của đoàn viên là phải có trách nhiệm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, luôn đồng hành với thanh niên trong công tác lập thân, lập nghiệp, luôn tạo điều kiện giúp đỡ cho thanh niên để thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Từ đó khẳng định bản thân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu rèn luyện và đi lên phát triển tiến bộ hơn.

- Tích cực tham gia công tác xây dựng Đoàn: Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về nhận thức cho thanh niên có thêm hiểu biết cơ bản về Đoàn, giúp đỡ họ rèn luyện phấn đấu để có thể trở thành đoàn viên.

- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân: Là một người đoàn viên có nhiệm vụ gương mẫu chấp hành đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tham gia vào công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, tuân thủ chấp hành các điều lệ, nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt và đóng đoàn phí đúng quy định. Ngoài ra, mỗi đoàn viên thanh niên cần cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện phát triển bản thân.

3. Để trở thành một người đoàn viên học sinh cần phải làm gì?

Muốn phấn đấu để trở thành người đoàn viên Cộng Sản Hồ Chí Minh, trước hết phải phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động do các cơ sở Đoàn - Hội LHTN phát động.

Bạn hãy nghiên cứu Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở Đoàn, bạn sẽ được tôn vinh “Danh hiệu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Cụ thể, tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn những điều sau:

- Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.

- Tích cực trong lao động sản xuất để làm giầu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

- Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người Thanh niên, Thiếu niên gương mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trào đoàn thanh niên.

- Đồng thời mỗi đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo các nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động

Để biết cụ thể 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động, mời các bạn tham khảo bài:

Phấn đấu như thế nào để trở thành Đoàn viên?

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mỗi đoàn viên thanh niên cần phải làm gì? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
3 6.043
0 Bình luận
Sắp xếp theo