Thủ tục thành lập câu lạc bộ 2024

Thủ tục thành lập câu lạc bộ gồm những bước nào, hồ sơ ra sao? Đơn xin thành lập câu lạc bộ được soạn theo mẫu nào?

1. Điều kiện thành lập câu lạc bộ

Điều kiện thành lập câu lạc bộ (đối với các câu lạc bộ có tư cách pháp nhân) được quy định tại điều 5 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP như sau:

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có điều lệ;

3. Có trụ sở;

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký thanh gia thành lập hiệp hội.

Lưu ý: Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

2. Thủ tục thành lập câu lạc bộ

Thủ tục thành lập câu lạc bộ

Thủ tục thành lập câu lạc bộ khá đơn giản với các bước sau:

Để thành lập câu lạc bộ khi có đủ các điều kiện quy định tại mục 1 bài này, các bạn nộp hồ sơ xin phép thành lập hội cho các cơ quan sau:

  • Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đối với các hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác.
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Đối với các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

3. Đơn xin thành lập câu lạc bộ

Hồ sơ xin thành lập câu lạc bộ gồm:

  • Đơn xin phép thành lập hội.
  • Dự thảo điều lệ.
  • Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
  • Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.
  • Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.
  • Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Trong đó mẫu đơn xin thành lập câu lạc bộ các bạn có thể tham khảo tại bài: Đơn xin thành lập câu lạc bộ

4. Quyết định thành lập câu lạc bộ

Mẫu quyết định thành lập câu lạc bộ, các bạn có thể tham khảo mẫu sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN……

PHƯỜNG ……………….

Số: QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

. ..… ngày … tháng … năm 20....

MẪU QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Câu lạc bộ .....................

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày .............................;

- Xét đề nghị của ……

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay Thành lập Câu lạc bộ................... thuộc tổ dân phố ……(khu phố) thuộc phường …,gồm: ….. thành viên, gồm các đồng chí có tên sau:

1/ Ông ………………………., sinh năm 19….. – Chủ nhiệm

2/ Ông ………………………., sinh năm 19…... – Phó Chủ nhiệm

3/ Ông ………………………., sinh năm 19 …. – Thành viên

Điều 2. Câu lạc bộ ................., khu phố …, phường … có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt và hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy ước của Câu lạc bộ được cấp ủy chi bộ khu phố … thông qua và UBND phường công nhận.

Điều 3. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ ................... khu phố …, phường … chịu trách nhiệm trước cấp ủy chi bộ, trưởng khu phố … và UBND phường về mọi hoạt động của CLB. Đồng thời tiếp tục vận động phát triển hội viên, duy trì hoạt động CLB theo quy ước của CLB.

Điều 4.Văn phòng Ủy ban và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 1

- BDV/QU, CCB quận (báo cáo)

- TT ĐU, TT UBND phường

CHỦ TỊCH

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Thủ tục thành lập câu lạc bộ. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
2 5.746
0 Bình luận
Sắp xếp theo