Thông tư 04/2018/TT-BTP

Thông tư 04/2018/TT-BTP - Biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

Ngày 17/05/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTP về biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, người bị thiệt hại....

Thuộc tính văn bản: Thông tư 04/2018/TT-BTP

Số hiệu04/2018/TT-BTP
Loại văn bảnThông tư
Lĩnh vực, ngànhBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Tài chính nhà nước
Nơi ban hànhBộ Tư pháp
Người kýNguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành17/05/2018
Ngày hiệu lực01/07/2018
BỘ PHÁP
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 04/2018/TT-BTP
Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018
THÔNG
BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ ƯỚC
Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ pháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông ban hành một s biểu mẫu trong công tác bồi
thường nhà nước.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông y ban hành một số biểu mẫu trong công tác giải quyết yêu cầu bồi thường tại
quan trực tiếp quản người thi hành công vụ y thiệt hại, phục hồi danh dự, chi trả tiền bồi
thường việc hoàn trả.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với cơ quan giải quyết bồi thường, quan quản nhà nước về
công tác bồi thường nhà nước, người bị thiệt hại, người yêu cầu bồi thường, người giải quyết
bồi thường, người thi nh công vụ y thiệt hại quan, tổ chức, nhân khác liên
quan đến công tác bồi thường nhà nước.
Điều 3. Biểu mẫu ban hành kèm Thông
1. Ban hành 21 biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước theo danh mục dưới đây:
STT
Tên biểu mẫu
hiệu
I
Giải quyết yêu cầu bồi thường
2
1
Văn bản yêu cầu bồi thường
Mẫu 01/BTNN
2
Thông o về việc bổ sung hồ u cầu bồi thường
Mẫu 02/BTNN
3
Thông o về việc thụ hoặc không thụ hồ yêu
cầu bồi thường
Mẫu 03/BTNN
4
Thông o về việc dừng việc giải quyết u cầu bồi
thường
Mẫu 04/BTNN
5
Quyết định cử người giải quyết bồi thường
Mẫu 05/BTNN
6
Quyết định tạm ứng kinh phí bồi thường
Mẫu 06/BTNN
7
Báo cáo xác minh thiệt hại
Mẫu 07/BTNN
8
Biên bản kết quả thương lượng việc bồi thường
Mẫu 08/BTNN
9
Quyết định giải quyết bồi thường
Mẫu 09/BTNN
10
Biên bản trao quyết định giải quyết bồi thường
Mẫu 10/BTNN
11
Quyết định hủy quyết định giải quyết bồi thường
Mẫu 11/BTNN
12
Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi
thường
Mẫu 12/BTNN
13
Quyết định hoãn giải quyết bồi thường
Mẫu 13/BTNN
14
Quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường
Mẫu 14/BTNN
15
Quyết định tạm đình chỉ giải quyết bồi thường
Mẫu 15/BTNN
16
Quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường
Mẫu 16/BTNN
II
Phục hồi danh dự
17
Thông o về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự
Mẫu 17/BTNN
18
Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi
Mẫu 18/BTNN
3
danh dự
III
Chi trả tiền bồi thường
19
Thông o về việc chi trả tiền bồi thường
Mẫu 19/BTNN
IV
Hoàn trả
20
Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm
hoàn tr
Mẫu 20/BTNN
21
Quyết định hoàn trả
Mẫu 21/BTNN
2. Các biểu mẫu quy định tại khoản 1 Điều này được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A4
được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ pháp. Các quan, tổ chức, nhân truy
cập o Cổng thông tin điện tử của Bộ pháp (http://btnn.moj.gov.vn) để in sử dụng các
biểu mẫu này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành tổ chức thực hiện
1. Các quan, tổ chức, nhân quy định tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Thông này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ pháp
để hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Ban t Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng thư;
- Thủ tướng, các P Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND c tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc
Đánh giá bài viết
1 506
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo