Quyết định 39/QĐ-VKSTC

Quyết định 39/QĐ-VKSTC - Biểu mẫu nghiệp vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

Ngày 26/1/2018, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VKSTC 80 biểu mẫu nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Mời các bạn tham khảo và tải về các biểu mẫu.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật Đặc xá năm 2007 và Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện xử lý hành chính tại Tòa án;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế và Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành 80 biểu mẫu nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự của Viện kiểm sát theo Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các biểu mẫu nghiệp vụ thực hiện trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đã thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Lãnh đạo VKSTC;
  • Lưu: VT, V14.

VIỆN TRƯỞNGLê Minh Trí

Thuộc tính văn bản: Quyết định 39/QĐ-VKSTC

Số hiệu39/QĐ-VKSTC
Loại văn bảnQuyết định
Lĩnh vực, ngànhTrách nhiệm hình sự, Thủ tục Tố tụng
Nơi ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
Người kýLê Minh Trí
Ngày ban hành26/01/2018
Ngày hiệu lực
26/01/2018
Đánh giá bài viết
1 1.309
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo