Quyết định 501/QĐ-TTg

Quyết định 501/QĐ-TTg - Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước

Tiến tới sử dụng phiếu điều tra điện tử trong công tác thống kê là mục tiêu được đề ra tại Quyết định 501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mời các bạn tham khảo.

Thuộc tính văn bản: Quyết định 501/QĐ-TTg

Số hiệu501/QĐ-TTg
Loại văn bảnQuyết định
Lĩnh vực, ngànhCông nghệ thông tin
Nơi ban hànhThủ tướng Chính phủ
Người kýNguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành10/05/2018
Ngày hiệu lực
10/05/2018
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 501/QĐ-TTg
Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TRONG HỆ
THỐNG THỐNG NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Thống ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống nhà
nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung chính như sau:
I. QUAN ĐIỂM
1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong công tác thống nhằm nâng cao
chất lượng thông tin thống kê, phát triển bền vững hoạt động thống kê, đáp ứng yêu cầu ngày càng
cao trong việc đánh giá tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng các kế hoạch, chính sách, giải
pháp phát triển kinh tế - hội của Đảng Nhà nước.
2. Tăng cường ứng dụng thành tựu mới trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin, thiết bị
thông minh thực hiện đổi mới phương pháp, chuẩn hóa quy trình thống trong hệ thống thống
nhà nước tổ chức thống của các bộ, ngành theo xu hướng tiên tiến, hiện đại.
3. Tích hợp, sử dụng dữ liệu hành chính trong tổng hợp, biên soạn thông tin thống nhà nước để
giảm chi phí thu thập thông tin, tăng tính chính c, kịp thời của thông tin thống kê. Tăng cường chia
sẻ dữ liệu thông tin thống đáp ứng nhu cầu đa dạng của hội.
4. Tăng cường hội hóa sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin - truyền thông trong hoạt động thống góp phần tiết kiệm nguồn lực đầu từ ngân sách
nhà nước.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin - truyền thông các phương pháp khoa học dữ liệu để nâng
cao chất lượng hoạt động thống nhà nước hướng đến hệ thống thông tin thống quốc gia tích hợp
hiện đại trong giai đoạn 2020 - 2025. Đổi mới điều tra thống kê; tích hợp, sử dụng dữ liệu hành
chính; thu thập xử dữ liệu lớn; phổ biến thông tin thống chia sẻ dữ liệu, thông tin thống
theo hướng hiện đại, bảo đảm chất lượng bảo mật thông tin nhằm phục vụ công tác quản lý, điều
hành đất nước dựa trên thông tin thống kê.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu đến năm 2020
- Xây dựng hệ thống thông tin thống quốc gia, từng bước kết nối với hệ thống thông tin thống
bộ, ngành, địa phương; xây dựng sở dữ liệu thống quốc gia trên nền tảng dữ liệu Tổng điều tra
dân s nhà năm 2019, dữ liệu các cuộc tổng điều tra thống khác một số sở dữ liệu Bộ,
ngành được kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin của Tổng cục Thống kê.
- Sử dụng công nghệ thông minh (webform thiết bị cầm tay) thay thế phiếu điều tra giấy bằng
phiếu điều tra điện tử trong các cuộc điều tra thống kê; cụ thể như sau: 80% trong Tổng điều tra dân
số nhà năm 2019; 75% trong điều tra nông thôn nông nghiệp giữa kỳ năm 2020; 75% trong
điều tra doanh nghiệp hộ cá thể; 80% trong các cuộc điều tra khác.
- Tích hợp, tiếp nhận hoàn chỉnh các dữ liệu hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc,
bảo hiểm hội sở dữ liệu của một số bộ, ngành để biên soạn các chỉ tiêu thống thuộc hệ
thống chỉ tiêu thống quốc gia, bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, hệ thống ch tiêu
thống bộ, ngành hệ thống chỉ tiêu thống cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
- Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn vào năm 2020 để hiện đại hóa, giảm chi phí, nâng cao chất lượng
tăng cường khả năng dự báo đối với một s chỉ tiêu thống trong các lĩnh vực thống giá thị
trường bất động sản.
- Phổ biến thông tin thống theo tiêu chuẩn tiên tiến, hiện đại; ứng dụng khoa học dữ liệu nh
ảnh hóa dữ liệu trong phổ biến báo cáo kinh tế - hội tháng, quý, năm nhằm hỗ trợ tích cực hiệu
quả trong việc ra quyết định điều hành dựa trên bằng chứng của Chính phủ.
- Nâng cấp một cách căn bản hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông, bảo đảm an ninh an toàn
hoạt động thông suốt của hệ thống thông tin thống nhà nước, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thống
các mục tiêu đề ra của Đề án.
b) Mục tiêu đến năm 2025
- Hoàn thiện hệ thống thông tin thống nhà nước hệ sở dữ liệu thống quốc gia tập trung,
thống nhất theo quy định của Luật Thống kê.
- Sử dụng 85% phiếu điều tra điện tử trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sử dụng 90% trong các
cuộc điều tra khác.
- Tích hợp hoàn chỉnh dữ liệu hành chính liên quan trong các ngành, lĩnh vực; chuẩn hóa nhu cầu
thông tin thiết kế biểu mẫu đầu ra nhằm thống nhất thông tin trong hệ thống thông tin hành chính
nhà nước với thông tin trong hệ thống thông tin thống kê.
- Mở rộng ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn trong các lĩnh vực thống di nội địa, du lịch, vận tải
một số lĩnh vực thống khác.
- Phổ biến thông tin thống phù hợp với Luật Thống kê, Luật Tiếp cận thông tin các xu hướng
hướng dịch vụ công để cung cấp dữ liệu vi công cụ khai thác cho người sử dụng.
- Nâng cấp hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông của hệ thống thống nhà nước
phù hợp với xu thế phát triển công nghệ thông tin - truyền thông của thế giới các mục tiêu đề ra
của Đề án.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Xây dựng vận hành kho dữ liệu thống vi tích hợp tập trung của hệ thống thống nhà
nước
- Chuẩn hóa dữ liệu đầu o để thực hiện các cuộc điều tra, chế độ báo cáo, sử dụng dữ liệu hành
chính các năm tiếp theo.
- soát chuẩn hóa nguồn dữ liệu hiện có.
- Tích hợp dữ liệu thống vi thành kho dữ liệu thống vi tập trung từ năm 2018, sẵn sàng
tiếp nhận dữ liệu Tổng điều tra dân số nhà năm 2019 các cuộc điều tra khác.
- Tiến tới tích hợp dữ liệu thống các bộ, ngành, trở thành kho dữ liệu thống vi tích hợp của
hệ thống thống nhà nước.
Đánh giá bài viết
1 76
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo