Nghị định 66/2018/NĐ-CP

Nghị định 66/2018/NĐ-CP - Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước

Nghị định 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước đã được Chính phủ ban hành ngày 12/05/2018. Nghị định nêu rõ, hàng năm, Kiểm toán Nhà nước sử dụng số kinh phí 5% số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện từ các khoản tăng thu ngân sách Nhà nước.

Thuộc tính văn bản: Nghị định 66/2018/NĐ-CP

Số hiệu66/2018/NĐ-CP
Loại văn bảnNghị định
Lĩnh vực, ngànhKế toán - Kiểm toán, Bộ máy hành chính
Nơi ban hànhBộ Tài chính
Người kýĐinh Tiến Dũng
Ngày ban hành12/05/2018
Ngày hiệu lực
01/07/2018
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 66/2018/NĐ-CP
Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH V CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ ỚC
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức
người lao động của Kiểm toán nhà ớc.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về chế độ ưu tiên đối với n bộ, công chức, viên chức người lao động
của Kiểm toán nhà nước theo quy định tại Phụ lục số 6 Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày
29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Kiểm toán nhà
nước, gồm:
a) Cán bộ, công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước.
b) Người lao động hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm
2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một s loại công việc trong quan hành chính
nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
Điều 2. Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Kiểm toán
nhà nước
Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Kiểm toán nhà nước
thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29 tháng 12 năm
2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội các văn bản quy định, hướng dẫn về tiền lương của
Chính phủ.
Điều 3. Kinh phí để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức người lao động của
Kiểm toán nhà nước
Hàng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, Kiểm toán nhà nước được trích 5%
số tiền do Kiểm toán nhà nước phát hiện kiến nghị theo quy định tại khoản 1 Phụ lục 6 quy định
chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Kiểm toán nhà nước ban
hành kèm theo Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước, bao gồm:
1. Các khoản tăng thu ngân sách nhà nước về thuế, phí, lệ phí các khoản thu khác.
2. Các khoản đã chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách nhà nước.
3. Các khoản đã chi ngân sách sai chế độ đã được quan thẩm quyền xử giảm chi, giảm
thanh toán.
4. Các khoản kinh phí bố t dự toán vượt định mức phân bổ, sai nguồn do Kiểm toán nhà nước
phát hiện kiến nghị đã được quan thẩm quyền xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước.
Điều 4. Sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức,
viên chức người lao động của Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán nhà nước sử dụng số kinh phí 5% để chi cho các nội dung sau:
1. Chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Kiểm toán
nhà nước không vượt quá 0,8 lần mức lương do Nhà nước quy định, gồm:
a) Lương ngạch bậc, chức vụ.
b) Các khoản phụ cấp:
- Phụ cấp chức vụ;
- Phụ cấp vượt khung;
- Phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị quyết số 325/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 29 tháng
12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của
Kiểm toán nhà nước.
2. Số kinh phí còn lại sau khi chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức người
lao động của Kiểm toán nhà nước được sử dụng để đầu sở vật chất tăng cường năng lực
hoạt động của ngành.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 áp dụng từ năm ngân sách
2017.
2. Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương,
chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm toán nhà nước chế độ ưu tiên đối
với kiểm toán viên nhà nước; Nghị định số 32/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Chính
phủ Nghị định số 02/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định s 162/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể
từ ngày Nghị định này hiệu lực thi hành.
Điều 6. T chức thực hiện
1. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách
nhiệm thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận:
- Ban thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc
Đánh giá bài viết
1 89

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo