Mức lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới nhất 2024

Mức lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 2024. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người đứng đầu mỗi thôn, mỗi tổ dân phố và do người dân khu vực đó tín nhiệm bầu lên. Họ là đại diện cho người dân đề xuất ý kiến lên cấp trên và tiếp nhận chỉ đạo và triển khai ý kiến từ cấp trên xuống.

Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng, cùng với đó mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cũng tăng mạnh lên đến 30% so với thời điểm hiện tại. Trong bài viết này HoaTieu.vn xin chi sẻ thông tin Lương Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố mới nhất 2024. Mời các bạn theo dõi chi tiết.

Mứ phụ cấp của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quy định cụ thể theo pháp luật
Mứ phụ cấp của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quy định cụ thể theo pháp luật

1. Tổ trưởng tổ dân phố có lương không? Trưởng thôn có lương không?

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư 04/2012/TT-BNV, thôn, tổ dân phố không phải đơn vị hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trong một khu vực. Theo đó, mỗi thôn sẽ có Trưởng thôn, mỗi tổ dân phố sẽ có Tổ trưởng Tổ dân phố.

Theo Thông tư 13/2019/TT-BNV, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách và được ngân sách nhà nước chi trả phụ cấp (hay nhiều người vẫn gọi là lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố).

Cụ thể, số người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp theo nguyên tắc như sau:

  • Không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước.
  • Chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Tóm lại, Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật.

2. Lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 2024

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đứng đầu mỗi thôn, mỗi tổ dân phố và do người dân tín nhiệm bầu lên.
Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đứng đầu mỗi thôn, mỗi tổ dân phố và do người dân tín nhiệm bầu lên.

Căn cứ Thông tư 04/2012 cụ thể là Điều 13, thì Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng.

Căn cứ Điều 13 Thông tư 13/2019/TT-BNV, mức phụ cấp cho Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố (Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố - nếu có) được thực hiện theo hình thức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Mời các bạn tham khảo chi tiết mức phụ cấp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo quy định mới.

3. Mức phụ cấp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố từ 01/7/2024

Căn cứ Khoản 2 Điều 34 Nghị định Nghị Định 33/2023/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện hành áp dụng như sau:

Điều 34. Chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

.......

2. Thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:

a) Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở. Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở;

b) Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở;

c) Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì thôn, tổ dân phố quy định tại điểm a và điểm b khoản này được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó.

Như vậy Mức khoán quỹ phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố bằng 4,5 lần mức lương cơ sở và được chi trả hàng tháng.

Riêng 4 loại thôn sau đây sẽ được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở:

  • Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên;
  • Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
  • Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo.
  • Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Tại buổi họp chiều 20/6/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, từ 01/7/2024 tới đây sẽ hoãn cải cách tiền lương, thay vào đó, thực hiện tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Do mức lương cơ sở tăng lên đến 30% nên kéo theo đó, các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp cũng tăng theo đến 30% - đây là một con số khá lớn.

Sau đây là chi tiết bảng phụ cấp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố từ 01/7/2024:

STT

Địa bàn áp dụng

Hệ số lương cơ sở

Mức khoán quỹ phụ cấp

Từ 01/8/2023 đến hết 30/6/2024

Từ 01/7/2024 trở đi

1

- Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên/tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.

- Thôn, tổ dân phố thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

- Thôn, tổ dân phố thuộc khu vực biên giới, hải đảo.

- Thôn từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã.

6,0

10.800.000 đồng/tháng

14.040.000 đồng/tháng

2

Các thôn, tổ dân phố không thuộc trường hợp ở trên.

4,5

8.100.000 đồng/tháng

10.530.000 đồng/tháng

3

Kiêm nhiệm nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã.

Hưởng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm

Tuy nhiên, như đã đề cập tại phần 1, căn cứ vào quỹ phụ cấp và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, mà Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ quyết định mức phụ cấp của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố cụ thể đối với từng chức danh. Mức phụ cấp này có thể được chia đều hoặc không cho từng người.

Trên đây là giải đáp chi tiết các thắc mắc về mức phụ cấp của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 2024. Mời bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Cán bộ công chức mảng Hỏi đáp pháp luậtPhổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
13 6.623
0 Bình luận
Sắp xếp theo