Sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp

Mẫu sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp

Mẫu sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp. Mẫu sổ nêu rõ thông tin ngày tiếp nhận, cơ quan cung cấp, số ký hiệu văn bản, loại thông tin... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp tại đây.

Sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp

Sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp

Nội dung cơ bản của sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp như sau:

Mẫu số 08/2013/TT-LLTP

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

SỔ
TIẾP NHẬN THÔNG TIN
LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Quyển số: ...............................................................

Mở sổ: Ngày ........ tháng .............. năm ...................

Khóa sổ: Ngày ........ tháng .............. năm ................

STT

Ngày tiếp nhận

Cơ quan
cung cấp

Số ký hiệu
văn bản

Họ và tên1

Loại thông tin

Người tiếp nhận

Ghi chú

Trang …….

Ghi chú:

1 Ghi rõ họ và tên của người có thông tin lý lịch tư pháp.

Đánh giá bài viết
1 140
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo