Mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính 2024 mới nhất

Mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính là mẫu bản thông báo được cơ quan có thẩm quyền lập ra khi có sự tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Mẫu nêu rõ người bị tạm giữ, tạm giữ vì lý do gì...

Mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Thông tư 79/2022/TT-BQP của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực hải quan. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính tại đây.

1. Mẫu thông báo tạm giữ người theo thủ tục hành chính là gì?

Mẫu thông báo tạm giữ người theo thủ tục hành chính là mẫu thông báo được lập ra khi có đối tượng bị tạm giữ theo thủ tục hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền tạm giữ người. Mẫu thông báo được lập ra với mục đích thông báo cho gia đình, tổ chức nơi làm việc hoặc học tập của người bị tạm giữ được biết về lý do và địa điểm tạm giữ đối tượng

Trong mẫu thông báo phải nêu rõ thông tin cá nhân của người bị tạm giữ và về việc người đó bị tạm giữ vào thời gian, địa điểm, lý do tạm giữ là gì.

2. Các trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Căn cứ theo khoản 1 Điều 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020), việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được thực hiện trong 5 trường hợp sau:

(1) Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác;

(2) Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

(3) Để thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

(4) Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;

(5) Để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy.

Việc quy định chi tiết việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính là một nội dung thể hiện vấn đề bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạn chế việc lạm dụng, tùy tiện trong khi thực hiện nhiệm vụ của các chủ thể có thẩm quyền.

3. Mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo Thông tư 79/2022/TT-BQP

Mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo Thông tư 79/2022/TT-BQP
Mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo Thông tư 79/2022/TT-BQP

Mẫu TBTG

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN THÔNG BÁO (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TB-TGN

(2) ............., ngày ….. tháng …… năm …..

THÔNG BÁO
Về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính*
<Theo yêu cầu của người bị tạm giữ/đối với người chưa thành niên>(3)

Kính gửi:(4) …………………………………

Căn cứ Điều 122, Điều 123 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Quyết định số …………../QĐ-TG ngày ..../……/ …………….về tạm giữ người theo thủ tục hành chính, (5) ………………………đã tiến hành tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với:

Ông (bà): …………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: .../…../…….Quốc tịch: …

Nghề nghiệp: …….…………………….…………

Nơi ở/nơi công tác (6): ….…………………….…

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu:….…….. ;

Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….…

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính (7) ………

………………………………………………………

quy định tại (8) ……………………………………

Thời gian tạm giữ: ………..giờ, kể từ ………giờ ………..ngày ……../ ………./………….. đến …….giờ ………..ngày ……../ ………./…………..

Địa điểm tạm giữ: …………………………………

Vậy xin thông báo để ông (bà)/Quý cơ quan, tổ chức biết./.

CHỨC VỤ NGƯỜI RA THÔNG BÁO (9)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ cấp bậc, họ tên)


___________________

(*) Mẫu này dùng để thông báo về việc tạm giữ người theo quy định tại Điều 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

(1) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền ra thông báo là cơ quan ra quyết định tạm giữ người.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Chính phủ.

(3) Trường hợp thông báo tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo yêu cầu của người bị tạm giữ thì ghi: «theo yêu cầu của người bị tạm giữ»; trường hợp thông báo tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với người chưa thành niên thì ghi: «đối với người chưa thành niên».

(4) Ghi đầy đủ họ và tên của người/tên cơ quan, tổ chức được thông báo.

(5) Ghi tên cơ quan đ ã tiến hành tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(6) Ghi rõ nơi đăng ký thường trú, tạm trú hoặc địa chỉ cơ quan, tổ chức, nhà trường...

(7) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm hành chính.

(8) Ghi điểm, khoản, điều của văn bản áp dụng.

(9) Ghi chức vụ người ra thông báo./.

4. Mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo Thông tư 155/2016/TT-BTC

Mẫu thông báo về việc tạm giữ theo thủ tục hành chính dưới đây là mẫu cũ theo Thông tư 155/2016/TT-BTC. Hoatieu liệt kê trong bài để các bạn tham khảo.

Mẫu TB-59

................(1)
............................
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: .........../TB-(2)............(3), ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO
V/v tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Kính gửi: ......................................................(4)

Đơn vị: ....................................................(5)

Tiến hành tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với:

Ông (bà) .................... năm sinh ...........

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: ............... Ngày cấp .............. Nơi cấp .............

Nghề nghiệp: ..........................................

Địa chỉ: ...................................................

Vì đã có hành vi: .....................................

.................................................................

Vậy, thông báo để ................................ biết./.

Nơi nhận:

- Tổ chức cá nhân được thông báo 01 bản;

- .........................................01 bản;

- Lưu: ....................................bản.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

(3) Ghi địa danh hành chính;

(4) Ghi rõ tên, địa chỉ gia đình, tổ chức nơi làm việc hoặc học tập của người bị tạm giữ;

(5) Ghi tên đơn vị Hải quan hiện đang tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

5. Có phải thông báo quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính không?

Căn cứ vào Điều 23 Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về thông báo quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính như sau:

Thông báo quyết định tạm giữ

1. Việc thông báo quyết định tạm giữ người được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp không thông báo được thì phải báo cho người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính biết và ghi rõ lý do vào Sổ theo dõi người bị tạm giữ hành chính.

2. Trường hợp người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính là người nước ngoài thì người ra quyết định tạm giữ phải báo cáo ngay với thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp trên biết để thông báo cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao của nước mà người đó là công dân biết; đồng thời, phối hợp với Bộ Ngoại giao thu xếp cho đại diện của cơ quan lãnh sự hoặc đại diện cơ quan ngoại giao của nước đó thăm gặp lãnh sự nếu có yêu cầu và phối hợp xử lý các vấn đề đối ngoại khác có liên quan.

Dẫn chiếu đến quy định tại khoản 4 Điều 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau:

- Theo yêu cầu của người bị tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ phải thông báo cho gia đình, tổ chức nơi làm việc hoặc học tập của họ biết. Trong trường hợp tạm giữ người chưa thành niên vi phạm hành chính vào ban đêm hoặc giữ trên 06 giờ, thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người giám hộ của họ biết.

- Trường hợp người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính là người nước ngoài thì người ra quyết định tạm giữ phải báo cáo ngay với thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp trên biết để thông báo cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao của nước mà người đó là công dân biết;

- Đồng thời, phối hợp với Bộ Ngoại giao thu xếp cho đại diện của cơ quan lãnh sự hoặc đại diện cơ quan ngoại giao của nước đó thăm gặp lãnh sự nếu có yêu cầu và phối hợp xử lý các vấn đề đối ngoại khác có liên quan.

Như vậy, cần phải ra quyết định thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

Trên đây là Mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính 2024 mới nhất và các thông tin liên quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 754
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo