Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú 2023

Mẫu giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú là mẫu giấy giới thiếu được lập ra để giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ thông tin đảng viên được giới thiệu, địa chỉ nơi cư trú... Mẫu ban hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW.

1. Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú là gì?

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là mẫu giúp nơi cư trú của Đảng viên có thể nắm bắt được hồ sơ liên quan đến Đảng viên đó một cách đầy đủ rõ ràng và theo dõi quá trình học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức cũng như tham gia hoạt động của Đảng thể rõ ràng.

2. Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú mới nhất theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW

Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: - GGT/ĐU

……., ngày tháng năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí …………………………………………. Nam, nữ …………………………..

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày ……………………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… về sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

3. Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW

TỈNH UỶ (Tương đương): ..................

HUYỆN UỶ (Tương đương): ..................

ĐẢNG BỘ, (Chi bộ) CƠ SỞ: .................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ...............GGT/ĐV
"Về việc đảng viên thường xuyên giữ mới liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú"

............., ngày...tháng...năm....

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi :........................................

Để đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú theo Quy định số ........... ngày ... tháng ... năm .... của Bộ Chính trị.

ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) CƠ SỞ.................................................................

Giới thiệu đồng chí.......................................................................Nam, nữ....................

Sinh ngày............tháng.............năm.....................

Kết nạp vào Đảng ngày.........................., công nhận chính thức ngày............................

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ.......................................................................................

Hiện cư trú tại:.................................................................................................................

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên............................... hoàn thành nhiệm vụ.

T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

4. Nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú

  • Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.
  • Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.
  • Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác khi cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.
  • Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.
  • Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.
  • Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.
  • Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ nói trên với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú Mẫu 1-213 giúp đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú của bản thân mình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 25.960
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo