Mẫu 3D-SHĐ: Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước

Mẫu báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước

Mẫu báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin của đảng viên chuyển sinh hoạt... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu 3C-SHĐ: Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước như sau:

ĐẢNG ỦY ..............................

BÁO CÁO

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI RA NGOÀI NƯỚC

Số………. BC

Kính gửi: Đảng uỷ Ngoài nước

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Ngày vào Đảng

Ngày chính thức

Mục đích ra nước ngoài

Thời gian ở ngoài nước

Địa chỉ ở ngoài nước

..............., ngày...tháng...năm...

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu BTV

T/M BAN THƯỜNG VỤ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước

Mẫu báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước

Đánh giá bài viết
1 711
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo