Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2024

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo Quyết định người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hoặc quay trở lại thị trường lao động được nhận hỗ trợ từ 1,5-3 triệu đồng trong 3 tháng. Mời các bạn tham khảo.

Đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

1. Mẫu đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà là gì?

Mẫu đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà là văn bản được lập ra gửi tới cơ quan có thẩm quyền nhằm đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người đang thuê nhà, người đăng ký tạm trú ở một nơi nhất định. Mẫu đơn ghi rõ các thông tin cá nhân như họ và tên, số CCCD/CMND, ngày sinh, nơi đăng ký thường trú, hợp đồng lao động, nơi làm việc, thông tin nơi ở thuê, ở trọ, thời gian thuê nhà,...

2. Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Tháng…...năm 2022

1. Họ và tên:............................................................... 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Ngày, tháng, năm sinh:.../… ./…… 4. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):.........................

5. Số CCCD/CMND: ………………… Ngày cấp..../..../ ….. Nơi cấp …………………………

6. Nơi đăng ký thường trú:................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi đang làm việc:

- Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:..................................................................

………………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ làm việc:............................................................................................................... .

- Loại hợp đồng lao động: □ Không xác định thời hạn □ Xác định thời hạn

- Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày ………./………/………..

- Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày ………./………/………..

8. Thông tin nơi ở thuê, ở trọ tháng ………. năm 2022:

- Tên chủ cơ sở cho thuê, trọ:.................................................... Số CCCD/CMND:...........

- Địa chỉ1:............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

- Thời gian ở thuê, ở trọ: Bắt đầu từ ngày..../..../.... đến ngày ..../..../....

9. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, Tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng …. và chưa nhận quá 3 tháng. Căn cứ các quy định tại Quyết định số..../2022/QĐ-TTg, Tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà của tháng... .. . năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng 2 :

□ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp 3

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động 4

Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị được nhận tiền qua hình thức 5 sau:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ………………………..….. , Số tài khoản: ……………………

tại Ngân hàng ……………………………………………………………………………………)

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CHỦ CƠ SỞ
CHO THUÊ, CHO TRỌ

(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

...., ngày .... tháng.... năm 2022
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
( Ký , ghi rõ họ tên)

___________________

1 Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

2 Lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với nội dung.

3 Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

4 Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

5 Lao động làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi thông tin Tài khoản; lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với lựa chọn và ghi thông tin.

3. Cách viết đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Dựa trên mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tại mục 2, bạn đọc cần lưu ý một số thông tin khi điền vào mẫu đơn như sau:

- Nơi gửi: chủ thể được hướng đến để xin hỗ trợ tiền thuê nhà (ví dụ: Chủ nhà, cơ quan phúc lợi xã hội, các tổ chức và hội nhóm từ thiện,…)

- Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: ghi cụ thể số được cấp ghi trên chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

- Nơi cấp chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: Công an Tỉnh nơi cấp giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân cho người có đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà.

- Ngày cấp chứng minh thư: ghi rõ ngày cấp được ghi trên chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

- Hộ khẩu thường trú: Ghi chính xác địa chỉ tức là quê quán được ghi trong hộ khẩu hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

- Chỗ ở hiện tại: Có thể ghi là nơi có hộ khẩu thường trú nếu không có sự thay đổi về nơi thường trú và nơi cư trú, nếu có sự thay đổi và hiện không có mặt tại nơi thường trú thì ghi chỗ ở hiện tại tại nơi cư trú.

- Lý do xin hỗ trợ: trình bày hoàn cảnh, nguyên nhân, tác động và khả năng chi trả tiền thuê nhà của người viết đơn.

- Chủ thể được xin hỗ trợ tiền thuê nhà: ghi rõ tên chủ thể ( có thể là chủ nhà cho thuê, cơ quan phúc lợi xã hội hoặc các tổ chức và hội nhóm từ thiện,…).

4. Thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

- Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.

- Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.

- Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

- Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

- Thời hạn giải quyết:

+ Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

5. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà được đề cập chi tiết tại mục 4 nêu trên. Chuẩn bị hồ sơ là một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình thực hiện thủ tục. Bạn đọc cần lưu ý những thành phần hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

- Đối với người lao động: Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

- Đối với doanh nghiệp:

+ Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

+ Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 28.019
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo