Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế

Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế - Mẫu D10a-TS

Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế - Mẫu D10a-TS được ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế được lập từ đơn vị để đề nghị cấp thẻ bảo hiểm cho người lao động trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về danh sách cấp thẻ BHYT tại đây.

Mẫu bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Danh sách tăng, giảm người tham gia bảo hiểm y tế - Mẫu D07-TS

Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế - Mẫu D10a-TS

Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế - Mẫu D10a-TS

Nội dung cơ bản của danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế - Mẫu D10a-TS như sau:

BHXH ..............

BHXH ..............

DANH SÁCH CẤP THẺ BHYT

Mẫu D10a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

Đơn vị/Đại lý: ............................................................ Mã đơn vị/Đại lý: ........................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

STTHọ và tênSố định danhNgày tháng năm sinhNơi đăng ký KCB ban đầuThời hạn sử dụngGhi chú
Mã cơ sở KCBTên cơ sở KCB ban đầuTừĐến
ABC123456

............., ngày.......tháng..... năm.......

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP
Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS)

a) Mục đích: để đối chiếu, kiểm kê số người được cấp thẻ BHYT và theo dõi thời gian tham gia liên tục theo mã số của từng người.

b) Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ BHYT.

c) Phương pháp lập:

  • Cột A: ghi số thứ tự.
  • Cột B: ghi họ và tên người được cấp thẻ BHYT.
  • Cột C: ghi mã số của người có thẻ BHYT.
  • Cột 1: ghi ngày tháng năm sinh.
  • Cột 2: ghi mã cơ sở y tế nơi đăng ký KCB ban đầu.
  • Cột 3: ghi tên cơ sở KCB ban đầu.
  • Cột 4, 5: ghi thời hạn sử dụng thẻ BHYT.
  • Cột 6: ghi chú thông tin cần lưu ý.
Đánh giá bài viết
1 2.576
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo