Mẫu 01/MTCN: Công văn về việc đề nghị miễn tiền chậm nộp

Mẫu 01/MTCN: Công văn về việc đề nghị miễn tiền chậm nộp là mẫu được ban hành theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Công văn về việc đề nghị miễn tiền chậm nộp là gì?

Công văn về việc đề nghị miễn tiền chậm nộp là mẫu được lập ra để gửi lên cơ quan thuế để xin miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 còn nợ theo Nghị quyết số 406. Mẫu cần ghi đầy đủ thông tin: Tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ nhận thông báo....

2. Mẫu 01/MTCN: Công văn về việc đề nghị miễn tiền chậm nộp

Mẫu 01/MTCN: Công văn về việc đề nghị miễn tiền chậm nộp

Mẫu số: 01/MTCN

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...
V/v: Đề nghị miễn tiền chậm nộp

....., ngày ... tháng... năm ...

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế)...

Tên người nộp thuế: ........................................................................................

Mã số thuế: ......................................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo: ..................................................................................

Điện thoại: ……………………………………. E-mail: ......................................

Ngành nghề kinh doanh chính: ……………………………………………………

...(Tên người nộp thuế)... đề nghị ....(Tên cơ quan thuế) .... miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 còn nợ theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 do phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020 với số tiền là: ... đồng (Viết bằng chữ:... đồng).

...(Tên người nộp thuế)... xin gửi kèm các tài liệu (nếu có):

(1) ..................

(2) ..................

(Ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

...(Tên người nộp thuế)... xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của kết quả sản xuất kinh doanh nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- .....;
- Lưu: VT,...

..., ngày... tháng ... năm...
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
hoặc ký điện tử)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5.592
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo