Mẫu 03/KTCN: Thông báo việc nộp tiền thuế nợ vào NSNN

Mẫu 03/KTCN: Thông báo việc nộp tiền thuế nợ vào NSNN là mẫu của Tổng cục thuế/cục thuế lập ra để thông báo về số tiền thuế còn nợ của các cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Thông báo việc nộp tiền thuế nợ vào NSNN là gì?

Sau khi được ngân sách nhà nước thanh toán, người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước và thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số: 03/KTCN để cơ quan thuế có cơ sở tính lại các khoản tiền thuế nợ, tiền chậm nộp và xác định chính xác số ngày không phải nộp tiền chậm nộp của người nộp thuế.

2. Mẫu 03/KTCN: Thông báo việc nộp tiền thuế nợ vào NSNN

Mẫu 03/KTCN: Thông báo việc nộp tiền thuế nợ vào NSNN

Mẫu số: 03/KTCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số

80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …….............….

............, ngày..........tháng ........năm ......

THÔNG BÁO

Về việc nộp tiền thuế nợ vào NSNN

Căn cứ Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều … Thông tư số …/.../TT-BTC ngày … tháng ...năm ...của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

… (Tên người nộp thuế) …, mã số thuế: …, địa chỉ nhận thông báo: … thông báo đến … (Tên cơ quan thuế) … như sau:

1. … (Tên người nộp thuế) … đã được đơn vị sử dụng vốn NSNN là ... (tên đơn vị)... thanh toán vào ngày ...tháng ...năm ..., số tiền thanh toán là ... đồng.

2. … (Tên người nộp thuế) … đã nộp tiền thuế vào NSNN ngày ...tháng ...năm ..., số tiền là ........ đồng.

… (Tên người nộp thuế)… thông báo để …(Tên cơ quan thuế) … biết./.

Nơi nhận:

- ... (Tên cơ quan thuế) ....;

- …;

- Lưu: ….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 795
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo