Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Vậy chức năng và nhiệm vụ chính của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây để cùng tìm hiểu và phân tích các nhiệm vụ của Đoàn.

1. Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

a. Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội LHTN, Hội sinh viên Việt Nam…nhằm đưa thanh niên vào trong tổ chức của Hội và Đoàn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định hướng XHCN.

Việc tập hợp lực lượng thanh niên, đưa họ vào trong các tổ chức của Hội, của Đoàn là bước khởi đầu quan trọng tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần của Đoàn TNCS, tạo ra mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng thanh niên nói riêng và với quần chúng nhân dân nói chung. V.I Lênin đã cho chúng ta rằng: “Đừng quên rằng sức mạnh của một tổ chức Cách mạng là ở số lượng những mối liên hệ của nó”.

b. Giáo dục lý tưởng XHCN cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng. Mảng hoạt động giáo dục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của Đoàn - đối tượng giáo dục chủ yếu là đoàn viên, thanh niên - lực lượng to lớn, có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, suy cho cùng là hình thành bộ mặt nhân cách con người trong xã hội mới phù hợp với đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Nội dung công tác giáo dục rất phong phú, bao gồm:

  • Giáo dục chính trị tư tưởng.
  • Giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Giáo dục luật pháp, lối sống, nếp sống.
  • Giáo dục về khoa học kỹ thuật công nghệ, về DS - SK - MT.
  • Giáo dục về phát huy, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
  • Giáo dục truyền thống Cách mạng.

Tham gia công tác giáo dục thanh niên phải thông qua những phong trào, những hành động Cách mạng cụ thể. Đoàn không thể chỉ nói suông, giáo dục mang tính kinh viện, giáo điều mà phải tổ chức, đưa thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng, qua các công việc và phong trào thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. Kết hợp chặt chẽ nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắng liền với thực tiễn.

c. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa NQ và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống. Đoàn TNCS là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc tạo sinh lực mới cho Đảng. Quán triệt tinh thần công tác xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đoàn thanh niên phải là lực lượng nồng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI lần 2.

2. Chức năng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, bổ sung đảng viên, nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.

- Đoàn là trường học XHCN của thanh niên: Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

- Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi tuổi trẻ, phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

3. Vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên.

Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất - Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp vào Đảng…Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần nghị quyết TW VI (lần 2) và tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chính vì thế vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong mọi thời đại đặc biệt trong thời đại mới là vô cùng lớn lao và quan trọng.

4. Quyền hạn của Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh

- Được quyền ra quyết định thành lập, giải thể tổ chức Đoàn cấp trực thuộc.

- Chuẩn y kết quả bầu cử ban chấp hành, bí thư, phó bí thư, chỉ định bổ sung ban chấp hành đoàn cấp trực thuộc.

- Kết nạp đoàn viên mới; quản lý đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; khen thưởng, kỷ luật đối với đoàn viên, tổ chức Đoàn; quản lý, sử dụng tài chính của đoàn theo Điều lệ Đoàn.

Quyền hạn của ban chấp hành đoàn:

- Ban chấp hành đoàn cơ sở ở trung đoàn và tương đương có quyền:

+ Chuẩn y kết nạp đoàn viên.

+ Công nhận ban chấp hành liên chi đoàn trực thuộc.

+ Quyết định biểu dương, cấp giấy khen của Đoàn, đề nghị cấp trên khen thưởng cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn.

+ Yêu cầu chi đoàn xét và quyết định xóa tên trong danh sách đoàn viên đối với những đoàn viên không tham gia sinh hoạt đoàn hoặc không đóng đoàn phí 3 tháng trong 1 năm mà không có lý do chính đáng.

+ Quyết định thi hành kỷ luật đến hình thức khai trừ đối với đoàn viên và cách chức ủy viên ban chấp hành liên chi đoàn; khiển trách, cảnh cáo đối với ủy viên ban chấp hành đoàn cơ sở. Các hình thức kỷ luật cao hơn do ban chấp hành đoàn cơ sở xét và đề nghị, cấp ủy đảng cơ sở chuẩn y.

+ Hướng dẫn, kiểm tra các chi đoàn làm công tác phát triển đoàn viên; xét duyệt và đề nghị lên đoàn cấp trên chuẩn y đề nghị của chi đoàn và kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú với chi bộ.

+ Công nhận ban chấp hành chi đoàn, chỉ định bổ sung ủy viên ban chấp hành chi đoàn.

+ Biểu dương và đề nghị cấp trên khen thưởng cán bộ, đoàn viên, tổ chức Đoàn.

+ Quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo đoàn viên và khiển trách đối với ủy viên ban chấp hành chi đoàn.

5. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có mấy chức năng?

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 3 chức năng, cụ thể như sau:

- Đoàn là Đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.

- Đoàn là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp học tập rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu cảu xã hội hiện nay.

- Đoàn là Người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên.

6. Đoàn thanh niên có mấy nhiệm vụ?

Đoàn thanh niên được thành lập mang trong mình những nhiệm vụ sau:

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Tổ chức hoạt động tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các hội của thanh niên và Đội TNTP Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

7. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?

Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới các cấp bộ đoàn cần thực hiện tốt một số giải pháp mang tính trọng tâm sau:

Thứ nhất: xác định xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Cần xây dựng hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, trở thành hạt nhân nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng.

Chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng đoàn viên và trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên để thực sự trở thành người bạn tin cậy của thanh niên. Các chương trình, phong trào phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đồng hành, hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học và lập nghiệp. Qua đó, tạo môi trường lý tưởng thu hút, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, xây dựng những thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” để thực hiện mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Thứ hai: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân.

Cần đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình, thời lượng đăng tải các tin, bài đấu tranh phản bác, vạch rõ tính chất phản động, phản khoa học của những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đặc biệt là trên các nền tảng Youtube, Facebook, Zalo… Nâng cao hình thức thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng internet tạo tính đổi mới, hấp dẫn, dễ tiếp thu với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên.

Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, giáo dục và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thanh niên theo định hướng vận dụng lý luận vào vào hoạt động thực tiễn. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục lan tỏa cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Thứ ba: các cấp bộ Đoàn cần chủ động, tích cực bồi dưỡng lựa chọn giới thiệu cán bộ đoàn đủ năng lực phẩm chất tham gia các cơ quan lãnh đạo của Đảng các cấp, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

Thông qua thực hiện tốt chủ trương “1+2”, cán bộ cấp Trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở tạo mội trường rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, giúp cán bộ đoàn nắm bắt thực tiễn, góp phần thiết thực vào công tác tham mưu trong triển khai các chủ trương, thực hiện các chỉ đạo sát với cơ sở hơn, tạo nguồn quy hoạch và bố trí cán bộ Đoàn đủ nâng lực phẩm chất vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Thứ tư: nâng cao vai trò và chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của tổ chức đoàn các cấp.

Qua công tác giám sát và phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, trong đó có thanh niên, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Đặc biệt là các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, chủ động tham gia phản biện dự thảo các văn bản liên quan đến đoàn viên, thanh niên.

Đánh giá bài viết
16 28.815
0 Bình luận
Sắp xếp theo