Đáp án thi Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình 2023

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2023 đã chính thức được phát động đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Để tham gia dự thi, các bạn truy cập vào http://www.hoabinh.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ sonoivu.hoabinh.gov.vn hoặc http://Cuocthicchchoabinh.gov.vn và click vào biểu tượng cuộc thi. Sau đây là chi tiết thể lệ thi trực tuyến cải cách hành chính Hòa Bình 2023 cùng với gợi ý đáp án thi Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

1. Đáp án thi cải cách hành chính Hòa Bình 2023 tuần 2

Câu hỏi số 1. Mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hòa Bình, mỗi năm tăng tối thiểu mấy bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh?

A.03 bậc.Đáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

B.05 bậc.

C.07 bậc.

D.09 bậc.

Câu hỏi số 2. Theo quy định về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm thì thời hạn các cơ quan, đơn vị và các địa phương gửi báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo là:

A.Trước ngày 10/01 năm sauĐáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

B.Trước ngày 10/02 năm sau

C.Trước ngày 10/03 năm sau

D.Trước ngày 10/04 năm sau

Câu hỏi số 3. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, một trong những mục tiêu cải cách thể chế đến năm 2025 là cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính nhà nước, trọng tâm là thể chế về lĩnh vực nào sau đây?

A.Thể chế về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chứcĐáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

B.Thể chế về các cơ chế, chính sách đặc thù.

C.Thể chế về sở hữu.

D.Thể chế về thu hút đầu tư.

Câu hỏi số 4. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quy định thời gian cán bộ, công chức, viên chức phản hồi việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến chậm nhất là bao lâu sau khi công dân nộp hồ sơ lên hệ thống?

A.Không muộn hơn 07 giờ làm việc

B.Không muộn hơn 08 giờ làm việcĐáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

C.Không muộn hơn 06 giờ làm việc

D.Không muộn hơn 05 giờ làm việc

Câu hỏi số 5. Đối tượng điều tra xã hội học để đánh giá tác động của cải cách hành chính là ai?

A.Đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; lãnh đạo HĐND và UBND cấp huyện; doanh nghiệp; người dân.

B.Đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; lãnh đạo UBND cấp huyện; doanh nghiệp; người dân.

C.Đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo UBND cấp huyện; doanh nghiệp; người dân.

D.Đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo HĐND và UBND cấp huyện; doanh nghiệp; người dân.

Câu hỏi số 6. Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định cơ quan nào có thẩm quyền quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở?

A.Hội đồng nhân dân tỉnh

B.Ủy ban nhân dân tỉnhĐáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

C.Ban Thường vụ Tỉnh ủy

D.Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh

Câu hỏi số 7. Để triển khai chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại văn bản nào dưới đây?

A.Quyết định số 479/QĐ-TTg ngày 06/3/2020

B.Quyết định số 479/QĐ-TTg ngày 22/6/2020

C.Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020Đáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

D.Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 06/3/2020

Câu hỏi số 8. Tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPCP ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quy định việc lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử như thế nào?

A.(1) Thời hạn bảo quản hồ sơ TTHC điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật chuyên ngành

B.(2) Hồ sơ giải quyết TTHC được lưu trữ điện tử và do cơ quan có thẩm quyền giải quyết quản lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh

C.(3) Khi có kết quả giải quyết TTHC thành công, các hồ sơ, giấy tờ được số hóa, có giá trị pháp lý trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thì được sử dụng trong thực hiện các TTHC khác của tổ chức, cá nhân

D.Cả 2 hình thức (1) và (2)Đáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

Câu hỏi số 9. Theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Hòa Bình thì quy định tổ chức, cá nhân cơ quyền gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính bằng các hình thức nào?

A.Có 02 hình thức, gửi qua hộp thư điện tử hoặc thông qua số điện thoại trên hệ thống.

B.Có 03 hình thức gồm: Qua hộp thư điện tử; thông qua số điện thoại trên hệ thống; thông qua chuyên mục “Hỏi đáp” trên hệ thống.

C.Có 04 hình thức gồm: Hộp thư điện tử; thông qua số điện thoại trên hệ thống; thông qua chuyên mục “Hỏi đáp” trên hệ thống; gửi trực tiếp bằng văn bản.Đáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

D.Có 01 hình thức đó là gửi trực tiếp văn bản đến cơ quan có thẩm quyền.

Câu hỏi số 10. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung), “kiểm soát TTHC” được hiểu như thế nào?

A.“Kiểm soát thủ tục hành chính” là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chínhĐáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

B. Là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính

C. là việc theo dõi thi hành quy định về TTHC được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn

D.Là thứ tự các bước tiến hành của đối tượng và cơ quan thực hiện TTHC trong giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức

2. Đáp án thi cải cách hành chính Hòa Bình 2023 tuần 1

Câu hỏi số 1

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019, thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý thuộc về?

A.Hội đồng nhân dân cấp tỉnhĐáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

B.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C.Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

D.Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Câu hỏi số 2

Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thì mục tiêu nào đến năm 2025 là đúng?

A.100% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính

B.Tối thiểu 20% thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được cắt giảm so với hiện nayĐáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

C.80% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

D.900% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Câu hỏi số 3

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quy định cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa có những quyền nào sau đây?

A.Được hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

B.Từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính;

C.Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, viên chức khi có căn cứ, chứng cứ chứng minh việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định của pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan;

D.Cả 3 phương ánĐáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

Câu hỏi số 4

Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 thì thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp là gì?

A.Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh.

B.Bộ Chỉ số CCHC của tỉnh.

C.Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.Đáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

D.Sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Câu hỏi số 5

Trong 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh Hòa Bình trong năm 2022, chỉ số nào có thứ hạng thấp nhất?

A.Tính minh bạch.Đáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

B.Gia nhập thị trường.

C.Tiếp cận đất đai.

D.Chi phí thời gian.

Câu hỏi số 6

Theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Hòa Bình, quy định thời gian xử lý phản ánh, kiến nghị sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong bao nhiêu ngày?

A.Trong 05 (năm) ngày làm việc kể tử ngày tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

B.Trong 04 (bốn) ngày làm việc kể tử ngày tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

C.Trong 03 (ba) ngày làm việc kể tử ngày tiếp nhận phản ánh, kiến nghịĐáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

D.Trong 02 (hai) ngày làm việc kể tử ngày tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Câu hỏi số 7

Theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, quy định danh mục và thông tin của các dịch vụ công trực tuyến phải được cập nhật, đồng bộ và đăng tải trên các hệ thống nào?

A.Được cập nhật trên CSDL quốc gia về dân cư, đồng bộ và đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

B.Được cập nhật trên CSDL quốc gia về thủ tục hành chính, đồng bộ và đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

C.Được cập nhật trên CSDL quốc gia về thủ tục hành chính, đồng bộ và đăng tải trên Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.Đáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

D.Được cập nhật trên CSDL quốc gia về dân cư, đồng bộ và đăng tải trên Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh

Câu hỏi số 8

Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030, thì mục đến năm 2025 được đặt ra đối với chỉ số tham gia điện tử là:

A.Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về chỉ số tham gia điện tử

B.Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về chỉ số tham gia điện tử

C.Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số tham gia điện tửĐáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

D.Việt Nam thuộc nhóm 60 nước dẫn đầu về chỉ số tham gia điện tử

Câu hỏi số 9

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định số lượng phó trưởng phòng của từng phòng thuộc UBND cấp huyện thuộc về?

A.Ủy ban nhân dân tỉnh

B.Hội đồng nhân dân cấp huyện

C.Ủy ban nhân dân cấp huyệnĐáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

D.Sở Nội vụ

Câu hỏi số 10

Theo quy định của UBND tỉnh về Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm thì các cơ quan, đơn vị và các địa phương gửi báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cơ quan nào để tổng hợp:

A.Ủy ban nhân dân tỉnh

B.Thanh tra tỉnh

C.Sở Tài chính

D.Ban Nội chính

3. Thể lệ thi trực tuyến cải cách hành chính Hòa Bình 2023

Chi tiết thể lệ mời các bạn xem trong file tải về.

4. Đáp án Cải cách hành chính Hòa Bình 2022

Câu 1. Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thì nguồn tài chính của đơn vị nhóm 3 là:

A.Nguồn Ngân sách nhà nước

B.Nguồn thu hoạt động sự nghiệp; Nguồn thu phí được để lại đơn vị

C.Tất cả các ý trênĐáp án Cải cách hành chính Hòa Bình

D.Nguồn vốn vay của đơn vị

Câu 2. Hiện nay, Cổng dịch vụ công của tỉnh Hòa Bình đang hoạt động tại địa chỉ nào sau đây?

A.https://dichvucong.hoabinh.gov.vn

B.https://dvc.hoabinh.gov.vn

C.http://dichvucong.hoabinh.gov.vn

D.https://dichvucong.gov.vn

Câu 3. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP?

A. Chỉ đạo xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất trong toàn địa phương.

B.Cả 3 đáp án trên

C.Tổ chức việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định này; chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên về triển khai, tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan nhà nước ở địa phương

D.Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa theo quy định tại Nghị định này. Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Câu 4. Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội nào sau đây cần giải quyết ?

A.Mỗi tuyến giao thông đường bộ cao tốc đều được triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh. Triển khai thu phí điện tử không dừng tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc, xóa bỏ tất cả các làn thu phí sử dụng tiền mặt. Mỗi phương tiện ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ. Giảm chi phí dịch vụ giao nhận - kho vận và xây dựng được chuỗi cung ứng giao nhận - kho vận làm chủ bởi doanh nghiệp Việt Nam.

B.Tất cả vấn đề nêu trên đều đúng.

C.Mỗi người dân đều có hồ sơ số về sức khỏe cá nhân. Mỗi trạm y tế xã đều triển khai hoạt động quản lý trạm y tế xã trên môi trường số. Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa dựa trên nhu cầu thực tế. Mỗi bệnh viện, trung tâm y tế công đều triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, đơn thuốc điện tử. Công khai giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá khám chữa bệnh.

D.Mỗi cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp có thể dễ dàng gửi nhận hóa đơn điện tử với nhau và với cơ quan thuế sử dụng nền tảng công nghệ số.

Câu 5. Theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương

A.UBND cấp xã

B.Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

C.UBND cấp huyện

D.Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Câu 6. Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 cho các Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh phải đạt tỷ lệ tối thiểu là bao nhiêu?

A.50%

B.30%

C.25%

D.20%

Câu 7. Ai tham gia chấm điểm PCI?

A.Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

B.Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

C.Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

D.Các hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Câu 8. Theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 (đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020) quy định Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở xem xét, đánh giá các nội dung nào sau đây?

A.Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

B.Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật.

C.Cả 3 phương án trên.

D.Tình hình tuân thủ pháp luật.

Câu 9. Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, mục tiêu đến 2025 tối thiểu bao nhiêu % hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần ?

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

Câu 10. Theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử là gì?

A.Báo cáo Thủ trưởng cơ quan giải quyết TTHC khi phát hiện các hành vi sử dụng hệ thống thông tin không đúng mục đích, các dấu hiệu gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh thông tin để kịp thời xử lý . Tuân thủ Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân khi thực hiện thu thập thông tin cá nhân của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

B.Cả 03 phương án trên

C.Sử dụng tài khoản giao dịch điện tử đã đăng ký đăng nhập vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để theo dõi, giải quyết hồ sơ điện tử thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả. Cập nhật các kiến thức bảo đảm sử dụng thành thạo cá phần mềm ứng dụng triển khai trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

D.Hướng dẫn, hỗ trợ để tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Kiểm tra hồ sơ, gửi các thông tin phản hồi cho tổ chức, cá nhân theo các thông tin tổ chức, cá nhân đã đăng ký khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 8.729
0 Bình luận
Sắp xếp theo