Thông tư 68/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư 73/2021/TT-BCA

Thông tư số 68/2022/TT-BCA

Ngày 31/12 năm 2022 Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Theo đó, Thông tư số 68/2022/TT-BCA sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, từ ngày 01/01/2023, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu bổ sung thông tin “nơi sinh”.

Thông tư 68/2022/TT-BCA

BỘ CÔNG AN
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Số: 68/2022/TT-BCA

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 73/2021/TT-BCA NGÀY 29/6/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ MẪU HỘ CHIẾU, GIẤY THÔNG HÀNH VÀ CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN

______________

Căn cứ Nghị quyết số 76/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung thông tin trong trang 2 và trang 3 mẫu hộ chiếu ngoại giao (mẫu HCNG); mẫu hộ chiếu công vụ (mẫu HCCV); mẫu hộ chiếu phổ thông (mẫu HCPT) ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Điều 2. Sửa đổi mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (mẫu TK01); Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài (mẫu TK02); Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu (mẫu TK03); Tờ khai đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (mẫu TK04); Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05); Văn bản thông báo về việc tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB01); Văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị xác minh nhân thân để cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam (mẫu VB02) ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành và quy định chuyển tiếp

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Hộ chiếu được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 theo các mẫu đã ban hành trước đây vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng (phối hợp thực hiện);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ,
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, QLXNC(P5).

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

Mu VB02
Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022 của Bộ Công an

……(1)……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…………
V/v xác minh để cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam

……., ngày…. tháng….. năm ……..

Ảnh
(2)

CÔNG ĐIỆN

Kính gửi:

- Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao;
- Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

…………(1)……………… trân trọng đề nghị quý Cục cho biết ý kiến về việc cấp hộ chiếu phổ thông của người có thông tin sau:

Họ………………………………. Chữ đệm và tên………………………………………………….. (3)

Giới tính: Nam □ Nữ □

Ngày sinh……………………… Nơi sinh …………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài …………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ với thân nhân ở trong nước (nếu có) ………………………………………..

Rời Việt Nam ngày……. /………. / …………………………………………………………………….

Họ và tên bố……………………………………………… ngày sinh…. /….. /…………………..

Họ và tên mẹ………………………………………………… ngày sinh…. /….. /…………………..

Họ và tên vợ/chồng…………………………………….. ngày sinh….. /…… /........................

Giấy tờ liên quan do Việt Nam cấp (nếu có)(4):…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Lý do đề nghị cấp hộ chiếu ………………………………………………………………………

Xin trao đổi quý Cục để phối hợp công tác./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu...

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
(ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

(2) Ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng.

(3) Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài ghi rõ họ, chữ đệm và tên của người đề nghị cấp hộ chiếu.

(4) Ghi tên giấy tờ, ngày cấp, cơ quan cấp và gửi kèm.

............................

Nội dung chi tiết các biểu mẫu Thông tư số 68/2022/TT-BCA, mời các bạn xem trong file tải về.

Thuộc tính Thông tư số 68/2022/TT-BCA

Cơ quan ban hành:Bộ Công anSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:68/2022/TT-BCANgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Tô Lâm
Ngày ban hành:31/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Lĩnh vực:Hành chính

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Công anNgười ký:Tô Lâm
Số hiệu:68/2022/TT-BCALĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:31/12/2022Ngày hiệu lực:01/01/2023
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 236
0 Bình luận
Sắp xếp theo