Câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng giáo viên

Thăng hạng giáo viên là quá trình chuẩn hóa nghề nghiệp theo Luật viên chức nhằm giúp giáo viên khẳng định vị thế nghề nghiệp và hưởng mức lương cao hơn. Trong bài viết này hoatieu.vn xin chia sẻ 200 câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên. Hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn thi thăng hạng bổ ích cho quý thầy cô.

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành thi thăng hạng giáo viên

1. Theo anh( chị ),năng lực được cấu thành từ các yếu tố nào?

 • Tri thức
 • Kĩ năng
 • Các điều kiện tâm lí
 • Tất cả các đáp án trên đều đúng

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 1.2-Trang 202

2. Theo khoa học giáo dục, năng lực được phân thành mấy loại?

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 1.3-Trang 202

3. Để phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học cần phải đáp ứng mấy yêu cầu?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2-Trang 205

4. Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, ban hành theo quyết định nào?

 • Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Quyết định số 14/2009/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1-Trang 205

5. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nội dung gì?

 • Trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học.
 • Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.
 • Chuẩn đạo đức giáo viên tiểu học.
 • Năng lực hiểu biết của giáo viên tiểu học.

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1-Trang 205

6. Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, để đánh giá xếp loại giáo viên cần dựa vào những lĩnh vực nào?

 • Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ; lĩnh vực kiến thức và lĩnh vực kĩ năng sư phạm.
 • Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ; lĩnh vực quản lí và lĩnh vực kĩ năng sư phạm.
 • Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ; lĩnh vực quản lí và lĩnh vực giảng dạy
 • Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lĩnh vực kiến thức.

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1-Trang 205-209

7. Đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm mấy lĩnh vực và mấy yêu cầu?

 • 3 lĩnh vực, 15 yêu cầu
 • 5 lĩnh vực, 20 yêu cầu
 • 4 lĩnh vực, 16 yêu cầu
 • 3 lĩnh vực, 20 yêu cầu

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1-Trang 205-212

8. Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, mỗi yêu cầu có bao nhiêu tiêu chí?

 • 6 tiêu chí
 • 5 tiêu chí
 • 4 tiêu chí
 • 3 tiêu chí

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1-Trang 205-212

9. Một trong những tiêu chí theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về "Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước" là:

 • Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Có thái độ lao động đúng mực; hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; cải tiến công tác quản lý học sinh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục.
 • Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia đình và khu dân cư.
 • Chấp hành các Quy chế, Quy định của ngành, có nghiên cứu và có giải pháp thực hiện.

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1.1-Trang 206

10. Yêu cầu “ Chấp hành qui chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động” thuộc lĩnh vực nào trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học?

 • Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
 • Kiến thức
 • Kĩ năng sư phạm.
 • Phẩm chất chính trị

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1-Trang 205-206

11. Một trong những tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về "Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động" là:

 • Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Tham gia đóng góp xây dựng và nghiêm túc thực hiện quy chế hoạt động của nhà trường.
 • Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia đình và dan cư.
 • Thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương.

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1.1-Trang 206

12. Một trong những tiêu chí theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về "Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động" là:

 • Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Đảm bảo ngày công; lên lớp đúng giờ, không tùy tiện bỏ lớp học, bỏ tiết dạy, chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy và giáo dục ở lớp được phân công.
 • Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia đình và khu vực; đảm bảo ngày công; lên lớp đúng giờ.
 • Thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương.

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1.1-Trang 206-207

13. Tiêu chí “Có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.” thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

 • Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.
 • Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước.
 • Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học.
 • Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1.1-trang 207

...............................................

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết 200 câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng giáo viên hạng 2.

Đánh giá bài viết
3 10.462
0 Bình luận
Sắp xếp theo