Cá nhân đã nghỉ việc quyết toán thuế ở đâu?

Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế trong năm. Vậy khi cá nhân đã nghỉ việc thì thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào, quyết toán ở đâu?

1. Quyết toán thuế cho cá nhân đã nghỉ việc

Khoản 3, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Như vậy, nếu nhân viên không còn làm việc tại Công ty vào thời điểm quyết toán thuế thì nhân viên này không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân nêu. Trong trường hợp này, Công ty phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên để tự đi quyết toán thuế.

Nếu Công ty đã có mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (do cơ quan thuế cấp mẫu) thì cấp chứng từ này cho nhân viên nói trên.

Nếu Công ty  chưa có mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan thuế cấp mẫu.

2. Tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTCThông tư 111/2013/TT-BTC thì:

Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
 • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.
 • Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

 • Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.
 • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.
 • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
 • Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
 • Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
 • Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất là vào ngày 31/3/2020.

Thời hạn nộp thuế: Thời hạn nộp thuế là thời hạn khi cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Cá nhân đã nghỉ việc quyết toán thuế ở đâu?

3. Ai là người phải quyết toán thuế TNCN?

Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN như sau:

TT

Đối tượng

Nghĩa vụ quyết toán

1

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập (doanh nghiệp - công ty).

Quyết toán cho phần thu nhập mà doanh nghiệp đã trả lương trong năm hoặc do người lao động ủy quyền.

2

Cá nhân có thu nhập (người lao động).

Quyết toán cho phần thu nhập nhận được trong năm.

Lưu ý: Cá nhân được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay cho mình nếu đủ điều kiện ủy quyền (điều kiện ủy quyền được trình bày ở phần sau).

4. Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai?

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020 sửa đổi quy định tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế.

"Điều 7. Hồ sơ khai thuế

...3. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

...b) Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

...".

Như vậy, theo quy định mới này thì tổ chức, cá nhân được trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì phải nộp tờ khai thuế.

5. Cá nhân đã nghỉ việc quyết toán thuế ở đâu?

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN như sau:

 • Trường hợp 1: Người nộp thuế không thay đổi nơi làm việc, tại nơi làm việc đó đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân, người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của cơ quan trả thu nhập đó của cá nhân.
 • Trường hợp 2: Người nộp thuế có thay đổi nơi làm việc, tại nơi làm việc sau cùng có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân, người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của cơ quan trả thu nhập sau cùng nơi NNT giảm trừ gia cảnh.
 • Trường hợp 3: Người nộp thuế có thay đổi nơi làm việc, nhưng tại nơi làm việc sau cùng trong năm không giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại cơ quan trả thu nhập đó, NNT nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (tạm trú hoặc thường trú).
 • Trường hợp 4: Người nộp thuế trong năm làm việc ở nhiều nơi nhưng ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không có hợp đồng lao động đã bị khấu trừ thuế TNCN 10%, NNT nộp hồ sơ quyết toán thuế Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (tạm trú hoặc thường trú).
 • Trường hợp 5: NTT trong năm làm việc tại 1 hoặc nhiều nơi, nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

Như vậy, cá nhân đã nghỉ việc và tại thời điểm quyết toán không làm việc ở đâu thì quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu tờ khai thuế GTGT, Mẫu giải trình nộp chậm tờ khai thuế từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 5.227
0 Bình luận
Sắp xếp theo