Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Cảm ơn bạn đã tải Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Đã có nội dung chính thức của Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019. Sau đây là toàn văn Luật số: 52/2019/QH14, mời các bạn cùng tham khảo.