Điều kiện hưởng lương hưu 2024

Điều kiện hưởng lương hưu 2024 thế nào? Luật lao động 2019 có nhiều điểm mới về chính sách đối với người lao động so với Bộ luật lao động 2012. Một trong những vấn đề được nhiều người lao động quan tâm nhất chính là các điều kiện để được hưởng lương hưu cùng với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu.

Bên cạnh những vấn đề về hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng… Bộ luật Lao động 2019 còn có những điều chỉnh nhất định trong việc hưởng lương hưu của người lao động và thời gian nghỉ hưu theo lộ trình tuổi. Dưới đây là một số quy định về chế độ nghỉ hưu của người lao động năm 2024.

1. Quy định về chế độ nghỉ hưu theo Luật lao động mới

Quy định về chế độ nghỉ hưu theo Luật lao động mới
Quy định về chế độ nghỉ hưu theo Luật lao động mới

Điều 169 Bộ luật lao động 2019 đã điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu của người lao động như sau:

“Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Sự thay đổi về độ tuổi nghỉ hưu này cũng kéo theo sự thay đổi về điều kiện được hưởng lương hưu của người lao động, cụ thể, khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 đã sửa đổi điều kiện được hưởng lương hưu tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 theo hướng không còn quy định là một con số cụ thể, chẳng hạn trong điều kiện bình thường là nam đủ 60 tuổi, nữa đủ 55 tuổi mà từ ngày 01/01/2021 trở đi độ tuổi được hưởng lương hưu của người lao động sẽ tăng theo lộ trình từng năm tương ứng với quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

Bộ luật Lao động 2019 được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, điều kiện để được người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ hưu từ năm 2021 được tổng hợp như sau:

Trường hợp 1: Nghỉ việc trong trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian tham gia BHXH đủ 20 năm trở lên (Điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động 2019)

STT

Trường hợp

Độ tuổi (từ )

Lưu ý

Nam

Nữ

1

Người lao động bình thường

60 tuổi 03 tháng

55 tuổi 04 tháng

1

Làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc vùng có hệ số khu vực là 0.7

55 tuổi 03 tháng

50 tuổi 04 tháng

Có đủ 15 năm làm việc nặng nhọc độc hại hoặc đủ 15 năm tại vùng có hệ số khu vực 0.7

2

Công việc khai thác than trong hầm lò

50 tuổi 03 tháng

45 tuổi 03 tháng

Đủ 15 năm làm việc khai thác trong hầm lò

3

Bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao

Không quy định

4

Các trường hợp nghỉ khi hết tuổi lao động

60 tuổi 03 tháng

55 tuổi 04 tháng

- Đối với Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân và Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, có đủ 20 năm đóng BHXH:

STT

Trường hợp

Độ tuổi (từ)

Lưu ý

Nam

Nữ

1

Làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, hoặc nơi có hệ số phụ cấp khu vực là 0.7

50 tuổi 03 tháng

45 tuổi 04 tháng

Có đủ 15 năm làm việc nặng nhọc độc hại hoặc đủ 15 năm tại vùng có hệ số khu vực 0.7

2

Các trường hợp còn lại

55 tuổi 03 tháng

50 tuổi 04 tháng

- Đối với lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn phải đảm bảo 02 điều kiện:

  • Có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH;
  • Từ 55 tuổi 04 tháng trở lên.

Trường hợp 2: Nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động có đủ 20 năm đóng BHXH (theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 219 Bộ luật lao động 2019)

STT

Trường hợp suy giảm

Độ tuổi

Lưu ý

Nam

Nữ

1

Từ 61% đến dưới 81%

55 tuổi 03 tháng

50 tuổi 04 tháng

2

Từ 81% trở lên

50 tuổi 03 tháng

45 tuổi 04 tháng

3

Từ 61% trở lên, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Không quy định độ tuổi

Đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

- Đối với Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân và Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, có đủ 20 năm đóng BHXH:

STT

Trường hợp suy giảm

Độ tuổi

Lưu ý

Nam

Nữ

1

61% trở lên

50 tuổi 03 tháng

45 tuổi 04 tháng

2

61% trở lên làm ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Không quy định

Có đủ 15 năm làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo đó, từ năm 2021 trở đi, sau mỗi năm độ tuổi nghỉ hưu trong các trường hợp sẽ tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ cho đến khi đạt đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

2. Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và nữ

2.1. Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với nữ đến năm 2035

Từ năm 2024 thì tuổi nghỉ hưu của lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường là: 

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2024

56 tuổi 4 tháng

2025

56 tuổi 8 tháng

2026

57 tuổi

2027

57 tuổi 4 tháng

2028

57 tuổi 8 tháng

2029

58 tuổi

2030

58 tuổi 4 tháng

2031

58 tuổi 8 tháng

2032

59 tuổi

2033

59 tuổi 4 tháng

2034

59 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

Lưu ý Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mỗi năm như trên chỉ áp dụng cho đến khi lao động nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

2.2. Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu nam

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

60 tuổi 3 tháng

2022

60 tuổi 6 tháng

2023

60 tuổi 9 tháng

2024

61 tuổi

2025

61 tuổi 3 tháng

2026

61 tuổi 6 tháng

2027

61 tuổi 9 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

3. Lao động nữ nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn có lộ trình nghỉ hưu như thế nào?

Căn cứ Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, cụ thể như sau:

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

...

Theo đó nếu lao động nữ đáp ứng điều kiện được nêu trên thì được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Lộ trình tuổi nghỉ hưu thấp nhất của lao động nữ theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2024

51 tuổi 4 tháng

2025

51 tuổi 8 tháng

2026

52 tuổi

2027

52 tuổi 4 tháng

2028

52 tuổi 8 tháng

2029

53 tuổi

2030

53 tuổi 4 tháng

2031

53 tuổi 8 tháng

2032

54 tuổi

2033

54 tuổi 4 tháng

2034

54 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

55 tuổi

Xem thêm

Đánh giá bài viết
5 3.644
0 Bình luận
Sắp xếp theo