Quyết định ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy 2023 mới nhất

Hoatieu xin chia sẻ mẫu quyết định ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy. Đây là mẫu quyết định về việc ban hành nội quy PCCC từ đại diện của các cơ quan, doanh nghiệp xuống cơ sở của mình. Mời các bạn tham khảo và tải về tại đây.

1. Quyết định ban hành Nội quy phòng cháy chữa cháy 2023

Quyết định về việc ban hành Nội quy phòng cháy chữa cháy 2023
Quyết định về việc ban hành Nội quy phòng cháy chữa cháy 2023

Mẫu quyết định ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy dưới đây là mẫu cơ bản có thể áp dụng với nhiều cơ sở, đơn vị. Mời các bạn tham khảo.

.......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o--------- 

---------------
Số: ......../QĐ-PCCC........, ngày..... tháng..... năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
........

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi ngày 24/11/2014;

- Căn cứ thông tư số 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành ngày 31/12/2020;

- Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này là Nội quy Phòng cháy và chữa cháy của ..

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày .........

Điều 3: Các ông (bà) trong Ban chỉ huy PCCC, Đội PCCC và các có bộ phận liên quan của cơ sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
- Như Điều 3;
- Lưu: ......... (ký, ghi rõ họ trên, chức vụ, đóng dấu)

2. Mẫu Nội quy phòng cháy chữa cháy

Dưới đây là mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, các bạn có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp với tình hình đơn vị của mình.

NỘI QUY
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo quyết định số ......../QĐ-PCCC ........)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong doanh nghiệp, quy định nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể mọi người trong cơ sở kể cả những người khách đến cơ sở.

Điều 2: Việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt được thực hiện như sau:

.................................................................................

Điều 3:

Cấm thực hiện những hành vi sau đây:

1. Cố ý gây cháy, nổ trong cơ sở.

2. Báo cháy giả.

3. Sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.

4. Chiếm đoạt, hủy hoại, làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn.

5. Lợi dụng phòng cháy và chữa cháy để xâm hại tính mạng, sức khỏe con người, xâm phạm tài sản của tổ chức và cá nhân.

6. Cản trở lối thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ.

7. Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.

Điều 4: Sắp xếp vật tư hàng hoá, phương tiện trong phòng phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và tra cứu khi cần thiết.

Điều 5: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 6: Trước và sau giờ làm việc thủ kho phải kiểm tra hàng hoá vật tư, cắt điện, đóng cửa trước khi ra về. Khi kiểm tra kho phát hiện có vấn đề gì nghi vấn phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm.

Điều 7: Cá nhân nào vi phạm sẽ tuy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 8: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ........

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ trên, chức vụ, đóng dấu)

Các bạn có thể tham khảo các mẫu nội quy khác cho từng cơ sở cụ thể như mẫu nội quy PCCC cho công ty, nội dung PCCC cho trường học tại bài Nội quy phòng cháy chữa cháy.

3. Mẫu quyết định ban hành nội quy PCCC của UBND huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ..........

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......./QĐ-SGDĐT

….………., ngày .... tháng... . năm 20.....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy
tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện ..........

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Đội Phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở làm việc của UBND huyện ...........

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện ...........

Điều 2. Giao Đội PCCC tại trụ sở làm việc của UBND huyện .......... có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện Nội quy này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Đội PCCC tại trụ sở làm việc của UBND huyện ..........; toàn thể CBCCVC, người lao động và các cá nhân đến làm việc và liên hệ công tác phải nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy ban hành kèm theo Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: TC-KH, TN&MT, Nội vụ;
- Công an huyện;
- Bộ phận Một cửa huyện;
- Bộ phận Tiếp công dân huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, K4.

CHỦ TỊCH

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện ..........
(Ban hành kèm theo QĐ số: ...../QĐ-UBND, ngày......... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ..........)

Để bảo vệ tài sản, an toàn tính mạng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân đến làm việc và liên hệ công tác tại Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện .......... ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tại trụ sở làm việc, cụ thể như sau:

Điều 1. Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân khi đến làm việc và liên hệ công tác. Mọi người đều phải tham gia tích cực vào công tác PCCC.

Điều 2. Tất cả các cá nhân đều phải chấp hành tuyệt đối công tác PCCC. Không được mang vật liệu chứa các chất dễ cháy, dễ nổ vào trong cơ quan.

Điều 3. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quanphải có trách nhiệm bảo quản và đặt các phương tiện PCCC đúng nơi quy định, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy sử dụng và không sử dụng phương tiện này vào mục đích khác.

Điều 4. Đội PCCC của cơ quan phải tăng cường kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, nhất là việc bảo quản, bảo dưỡng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy đã trang bị và đảm bảo sử dụng hiệu quả khi xảy ra cháy, nổ.

Điều 5. Các thành viên Đội PCCC của cơ quan có trách nhiệm tham gia học tập, thực tập theo phương án PCCC đã được Ủy ban nhân dân huyện ban hành và có trách nhiệm hướng dẫn, truyền đạt lại cho các đồng nghiệp trong cơ quan biết và vận dụng khi xảy ra cháy, nổ.

Điều 6. Khi rời khỏi nơi làm việc, tất cả mọi người phải có trách nhiệm ngắt (đóng) hết điện các thiết bị tiêu thụ điện và kiểm tra tình trạng an toàn PCCC. Không được tự ý câu mắc điện khi chưa được phép của người có trách nhiệm trong cơ

Điều 7. Khi phát hiện xảy ra cháy, nổ, các cá nhân phải nhanh chóng báo động (hô hoán, nhấn chuông báo cháy..) cho mọi người đều biết, đồng thời gọi điện thoại báo cháy cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh ....... qua số điện thoại: 114

Điều 8. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân đến làm việc và liên hệ công tác phải chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy trên. Ai vi phạm tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện

......., Ngày..... tháng...... năm......
CHỦ TỊCH

4. Mẫu quyết định ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy của sở giáo dục

UBND TỈNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......./QĐ-SGDĐT

….………., ngày .... tháng... . năm 20.....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Nội quy phòng cháy chữa cháy tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo ………….

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ………….

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số …………./QĐ-UBND ngày ….. tháng …. năm 20…. của UBND tỉnh ……………… về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục Đào tạo;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

  1. Nội quy phòng cháy và chữa cháy.
  2. Nội quy sử dụng điện.
  3. Nội quy khu vực để ôtô, xe máy.
  4. Nội quy phòng cháy và chữa cháy kho lưu trữ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số ……. ngày …./…/20…. của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy cơ quan Sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng CSPCCC&CNCH Công an tỉnh;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở GDĐT;
- CĐGD tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

NỘI QUY
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo ……..)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo ............, Giám đốc Sở quy định Nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1. Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo ............, kể cả khách đến cơ quan liên hệ công tác.

Điều 2. Không được sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.

Điều 3. Không được câu, mắc, sử dụng điện tuỳ tiện; hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về.

Không:
  • Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì.
  • Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm.
  • Để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện, dây dẫn điện.
  • Để xăng dầu, các chất dễ cháy trong phòng làm việc.
  • Sử dụng bếp điện, thắp hương trong phòng làm việc.

Điều 4. Sắp xếp hồ sơ, tài liệu, vật tư, phương tiện, hàng hoá trong kho phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại, có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường, để tiện kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết.

Điều 5. Khu vực để ô tô, xe máy phải gọn gàng, có lối đi lại, khi đỗ xe phải hướng đầu xe ra ngoài.

Điều 6. Không để các chướng ngại vật trên các lối đi lại, hành lang, cầuthang.

Điều 7. Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 8. Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo ............ thực hiện tốt quy định này được khen thưởng, người nào vi phạm sẽ tuỳ mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo …………)

Điều 1. Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo ............ phải thực hiện tiết kiệm điện tại phòng làm việc. Đi ra ngoài hoặc hết giờ làm việc, trước khi về phải cắt điện với mọi thiết bị tiêu thụ điện.

Điều 2. Không được đấu nối, làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu sử dụng điện như chiếu sáng, ổ cắm hoặc dùng thêm thiết bị có công suất lớn phải báo cáo Lãnh đạo Sở (qua Văn phòng Sở) để có phương án giải quyết.

Điều 3. Cấm dùng các đồ điện cá nhân để đun nấu, sưởi, sấy…; thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện.

Điều 4. Khi sử dụng hệ thống điện có sự cố chập, mất điện không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo ngay cho người phụ trách để sửa chữa./.

NỘI QUY
KHU VỰC ĐỂ Ô TÔ, XE MÁY

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo …………)

Điều 1. Không được để ôtô, xe máy bị hở hệ thống nhiên liệu vào khu vực để xe.

Điều 2. Không được mang chất nổ, các loại chất cháy vào khu vực để xe (ngoài các nhiên liệu trong bình chứa của xe).

Điều 3. Cấm hút thuốc, sử dụng lửa, làm các công việc phát sinh tia lửa điện trong khu vực để xe và cách khu vực để xe đến 10m.

Điều 4. Không được sửa chữa các hư hỏng liên quan đến điện, hệ thống nhiên liệu của xe trong khu vực để xe.

Điều 5. Các xe phải sắp xếp gọn gàng theo quy định, có lối thoát nạn cho các xe khi có cháy nổ xảy ra.

Điều 6. Không được tự ý thay đổi vị trí để phương tiện, dụng cụ chữa cháy được trang bị trong khu vực để xe hoặc sử dụng vào việc khác.

Điều 7. Trường hợp xảy ra cháy hệ thống nhiên liệu của xe chỉ được dùng bình bột, bình CO2 dập lửa (không được dùng nước để chữa cháy)./.

NỘI QUY
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY KHO LƯU TRỮ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo ……………)

Điều 1. Cấm hút thuốc, thắp hương thờ cúng, đun nấu trong kho. Những người không có trách nhiệm không được vào kho khi chưa có ý kiến của người phụ trách kho.

Điều 2. Vật tư, hàng hoá trong kho phải để gọn gàng thành từng lô riêng biệt, cách xa đường dây điện, bảng điện, bóng đèn ít nhất 0,5m.

Điều 3. Các phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy. Thường xuyên được kiểm tra, lau chùi, bảo quản, cấm mang phương tiện chữa cháy đi làm việc khác. Thủ kho phải biết sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy và xử lý tình huống khi có cháy tại kho hàng.

Điều 4. Cấm thủ kho không được tự ý sửa chữa, đấu mắc làm thay đổi hệ thống điện, khi hệ thống điện hư hỏng phải báo cho người có trách nhiệm sửa chữa thay thế.

Điều 5. Trước và sau giờ làm việc, thủ kho phải kiểm tra hàng hoá, vật tư, cắt điện, đóng cửa kho hàng trước khi ra về. Khi kiểm tra kho phát hiện có vấn đề nghi vấn phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm./.

Trên đây là các mẫu Quyết định ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy 2023 mới nhất và mẫu nội quy PCCC kèm theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.579
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo