Mẫu xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS

Mẫu bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh trường THCS là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc xếp loại hạnh kiểm học sinh trường THCS. Mẫu bảng xếp loại nêu rõ thông tin học sinh, ý kiến xếp loại... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS số 1

Mẫu xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS

PHÒNG GD&ĐT ……………..
TRƯỜNG …………

Số:.... /BB-LỚP…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

BIÊN BẢN
Về việc xét hạnh kiểm học kì …, năm học 20…-20…

Thời gian: Bắt đầu lúc... giờ ...phút, ngày ...tháng ...năm 20…;

Địa điểm: Tại phòng học số , trường ………………….....…..;

Thành phần tham dự:

Ông (bà):…………………………………… Giáo viên chủ nhiệm lớp – Chủ tọa;

Ông (bà):…………………………………….Lớp trưởng lớp……..

Ông (bà):…………………………………….Lớp phó học tập-Thư kí.

Nội dung:

1. Giáo viên chủ nhiệm thông qua Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, Hà Nội ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

2. Học sinh thông qua bản tự đánh giá hạnh kiểm học kì …, năm học 20…-20… của cá nhân;

3. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn tập thể đóng góp ý kiến và thống nhất xếp loại hạnh kiểm học kì II và cả năm của từng thành viên trong lớp. Kết quả:

Học kì I:

Loại tốt:……………. .HS, tỉ lệ:…..%

Loại Khá:…………….HS, tỉ lệ:…..%

Loại Trung bình:……..HS, tỉ lệ:…..%

Loại Yếu:…………….HS, tỉ lệ:…..%

Cả năm:

Loại tốt:……………. .HS, tỉ lệ:…..%

Loại Khá:…………….HS, tỉ lệ:…..%

Loại Trung bình:……..HS, tỉ lệ:…..%

Loại Yếu:…………….HS, tỉ lệ:…..%

Kết quả cụ thể từng thành viên trong lớp (có danh sách đính kèm).

Biên bản kết thúc lúc giơ phút cùng ngày;

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS số 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ..........

TRƯỜNG .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH - NĂM HỌC ....................

LỚP: ................... (GVCN .....................)

STT

HỌ VÀ

TÊN

NGÀY SINH

NỮ

TS NGÀY NGHỈ

DỰ KIẾN

...

P

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 8.866
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo