Bảng tổng hợp kết quả đánh giá đồng nghiệp trong tổ chuyên môn trường tiểu học, THCS, THPT

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá đồng nghiệp tổ chuyên môn là biểu mẫu tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn dành cho các cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm tiểu học, THCS, THPT theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

1. Quy trình đánh giá và kết quả đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

** Quy trình đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông:

Khoản 1 Điều 10 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn quy trình đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

- Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

- Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

- Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

** Kết quả đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông:

Theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, xếp loại kết quả đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ở 4 mức sau:

  • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT đạt mức tốt.

  • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT đạt mức khá trở lên.

  • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên.

  • Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Việc thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được hướng dẫn chi tiết bởi Khoản 2 Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD với các nội dung như sau:

- Trong trường hợp đặc biệt (ví dụ: cơ quan quản lý các cấp chọn, cử người tham gia các khóa đào tạo...), được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông rút ngắn chu kỳ đánh giá và thực hiện đánh giá giáo viên một năm một lần vào cuối năm học theo đầy đủ quy trình đánh giá chuẩn giáo viên nêu trên.

- Việc tập hợp minh chứng (các tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng để xác thực một cách khách quan mức độ đạt được trong thực hiện dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT) để phục vụ việc đánh giá cần chủ động thực hiện từ đầu năm học. Quá trình tập hợp minh chứng giáo viên cần tham khảo ví dụ minh chứng tại Phụ lục I kèm theo Công văn này.

- Việc thực hiện quy trình đánh giá theo Điều 10 của Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tham khảo Biểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo Công văn này.

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên áp dụng đối với giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông).

2. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá đồng nghiệp tổ chuyên môn

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá đồng nghiệp tổ chuyên môn

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN

- Tổ chuyên môn:.............................................................................................................

- Trường; ........................................................................................................................

- Quận/Huyện/Tp,Tx ………………………… Tỉnh/Thành phố....................................

- Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm) .........................................................................

Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Kết quả đánh giá

Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)

GV
....

GV
....

GV
....

GV
....

GV
....

....

I. Đánh giá

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

II. Ý kiến nhận xét và đánh giá

- Điểm mạnh:

- Những vấn đề cần cải thiện:

- Đề xuất hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

- Xếp loại kết quả đánh giá3:

……….., ngày tháng năm 20....
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

______________________

3 - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, ti thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức tốt;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

- Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

3. Cách Ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

1. Xếp loại kết quả đánh giá:

  • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên;
  • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chỉ đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chỉ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức khá trở lên;
  • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức tốt
  • Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chỉ được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiểu chỉ đó).

2. Gợi ý phiếu khảo sát ý kiến đồng nghiệp: đối với mỗi giáo viên được đánh giá cần lấy ý kiến tối thiểu của 03 giáo viên trong tổ khối chuyên môn để đánh giá được đảm bảo khách quan.

3. Gợi ý phương pháp tổng hợp ý kiến đồng nghiệp đánh giá cho từng giáo viên: khi tổng hợp kiến đồng nghiệp đánh giá cho từng giáo viên lấy mức đánh giá tiêu chí của 2/3 số phiếu đồng nghiệp, ví dụ có 3 đồng nghiệp đánh giá tiêu chí 01: 01 đồng nghiệp đánh giá mức khá, 2 đồng nghiệp đánh giá mức đạt thì kết quả tổng hợp của của tiêu chỉ đó ở mức đạt, đồng thời căn cứ thêm trên minh chứng xác thực của giáo viên được đánh giá để Tổ trưởng quyết định mức đánh giá của tiêu chí khi tổng hợp.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8.272
0 Bình luận
Sắp xếp theo