Mẫu số 28/TH: Đề nghị về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Mẫu đề nghị về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Mẫu đề nghị về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù là mẫu bản đề nghị được lập ra để đề nghị về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Mẫu đề nghị nêu rõ thông tin phạm nhân... Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đề nghị tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đề nghị về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù như sau:

Mẫu số 28/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../ĐN-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

ĐỀ NGHỊ

Về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………..............………….

Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Điều 31 và khoản 5 Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;

Căn cứ Bản án......số......ngày...tháng.....năm...của Tòa án.........và Quyết định thi hành án số........ngày.......tháng…...năm......của Tòa án ...... ......,

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân…………….…………..; Tên gọi khác:………………...….….…

Sinh ngày…..……...tháng…….….năm…….…tại….……; Giới tính:…...….………. Nghề nghiệp:…...………………….………………. Nơi cư trú:……………. Phạm tội:….……………………....; Xử phạt:……...……………..

Nhận thấy,…………………………….……………….. .…………………...,

ĐỀ NGHỊ:

Chánh án Tòa án............… xem xét, quyết định cho phạm nhân có lý lịch nêu trên được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù...................

(Gửi kèm theo Đề nghị này là tài liệu liên quan đến việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù)./.

Nơi nhận:

- Tòa án…9…. (để thực hiện);

- VKS…1…..(thay báo cáo);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu đề nghị về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Mẫu đề nghị về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Đánh giá bài viết
1 63
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo