Mẫu số 25/TH: Thông báo thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Mẫu thông báo thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Mẫu thông báo thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ là mẫu bản thông báo thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ như sau:

Mẫu số 25/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT.................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../TB-VKS...-...

............, ngày...tháng...năm...

THÔNG BÁO

Việc thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Kính gửi: Viện kiểm sát........................................

Căn cứ Điều 24 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Ngày……....tháng….....năm........., Tòa án……..….………….đã ra Quyết định thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ số………….…đối với người chấp hành án…………………….….; Tên gọi khác:…………................…….. Sinh ngày..............tháng................năm......................tại............; Giới tính:.................. Quốc tịch:.........................; Dân tộc:...............................; Tôn giáo:............................. Nghề nghiệp:........................... Nơi cư trú:. Phạm tội:………………….; Xử phạt:……….……………...…..........….......

Theo Quyết định, người chấp hành án được giao cho……..………….quản lý.

Viện kiểm sát……….……………………..thông báo cho Viện kiểm sát ………..…………….. biết để kiểm sát việc thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ đối với người chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Viện kiểm sát……….………………………..thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát…….……………..biết sau khi nhận được Thông báo này.

(Gửi kèm theo Thông báo này là bản sao Quyết định thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ)./.

Nơi nhận:

- VKS ...5…(để thực hiện);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN

Mẫu thông báo thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Mẫu thông báo thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Đánh giá bài viết
1 588
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo