Mẫu số 08/QTDA: Tình hình công nợ của dự án 2024

Mẫu số 08/QTDA: Tình hình công nợ của dự án là gì? Mẫu tình hình công nợ của dự án gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết mẫu tình hình công nợ của dự án theo Thông tư 96/2021/TT-BTC mới nhất dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 08/QTDA: Tình hình công nợ của dự án là gì?

Mẫu số 08/QTDA: Tình hình công nợ của dự án là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về tình hình công nợ của dự án.

Mẫu 08/QTDA mới nhất lập riêng từng bảng đối chiếu xác nhận cho từng nguồn vốn đầu tư, cho từng cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư của dự án.

Mẫu Tình hình công nợ của dự án mới nhất được ban hành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Xem thêm: Thông tư 96/2021/TT-BTC quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán

2. Mẫu số 08/QTDA: Tình hình công nợ của dự án theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Mẫu số 08/QTDA: Tình hình công nợ của dự án theo Thông tư 96/2021/TT-BTC
Mẫu số 08/QTDA: Tình hình công nợ của dự án theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Hiện nay, mẫu số 08/QTDA quy định về Tình hình công nợ của dự án theo Thông tư 96/2021/TT-BTC là mẫu mới nhất và có hiệu lực pháp luật.

Mẫu số 08/QTDA theo các thông tư khác đã hết hiệu lực pháp luật.

Mẫu số 08/QTDA

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đơn vị: đồng

Số TT

Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

Giá trị đề nghị quyết toán

Vốn đã giải ngân

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán

Ghi chú

Phải trả

Phải thu

1

2

3

4

5

6 = 4-5

7=5-4

8

1

2

...

Tổng cộng


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

…., ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi cụ thể “không có” vào biểu.

3. Mẫu số 08/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Hiện nay, mẫu số 08/QTDA quy định về tình hình thanh toán và công nợ của dự án theo Thông tư 10/2020/TT-BTC đã hết hiệu lực pháp luật. Hoatieu liệt kê mẫu vào bài viết để các ban tham khảo.

Mẫu số: 08/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)

Đơn vị: đồng

Số TT

Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán

Đã thanh toán, tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán

Ghi chú

Phải trả

Phải thu

1

2

3

4

5

6

7

8

Tng số

1

2

3

...


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………,ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi rõ không có vào Mẫu biểu.

Trên đây là Mẫu số 08/QTDA quy định về tình hình công nợ của dự án mới nhất hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 1.580
0 Bình luận
Sắp xếp theo