Mẫu số 12/QTDA: báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành 2023

Mẫu số 12/QTDA: báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Hoatieu.vn xin chia sẻ mẫu 12/QTDA mới nhất theo Thông tư 96/2021/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa Mẫu số 12/QTDA: báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành?

Mẫu số 12/QTDA: báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình quyết toán... Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu số 12/QTDA: báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Hiện nay, mẫu báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật là mẫu số 12/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT-BTC.

Mẫu số 12/QTDA

ĐƠN VỊ BÁO CÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...
V/v báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm ...

..., ngày... tháng... năm...

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; ... (tên bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm ... như sau:

1 . Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm báo cáo (chi tiết theo biểu đính kèm).

2 . Tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành: ...

3 . Đề xuất và kiến nghị về công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành: ...

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị liên quan (nếu có);
- Lưu...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu số 12/QTDA: Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước theo thông tư 10/2021/TT-BTC

Mẫu số 12/QTDA về báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước theo thông tư 10/2021/TT-BTC đã hết hiệu lực pháp luật. Hoatieu liệt kê vào bài viết để bạn đọc tham khảo.

Mẫu số: 12/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG,
TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY
NHÀ NƯỚC, UBND CẤP TỈNH.
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………..
V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm....

………, ngày …. tháng ….. năm…..

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; …………(tên bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm ……. (chi tiết theo biểu đính kèm) như sau:

1. Tổng số dự án hoàn thành trong năm báo cáo (=2 + 3) là dự án.

1.1. Dự án từ các năm trước chuyển sang là....dự án (= 2.1 + 3.1.1. + 3.2.1).

1.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là….dự án (= 2.2 + 3.1.2. + 3.2.2).

2. Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm báo cáo là………dự án (=2.1+2.2):

2.1. Dự án hoàn thành từ các năm trước chuyển sang là .... dự án.

2.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là ....dự án.

2.3. Chi tiết số liệu báo cáo của 2.1. và 2.2 gồm:

- Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán:………tỷ đồng

- Giá trị quyết toán hoàn thành được phê duyệt:……..tỷ đồng.

- Số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị quyết toán được phê duyệt:……….tỷ đồng.

- Số vốn đã được xử lý đến thời điểm ký gửi báo cáo:……….tỷ đồng.

3. Dự án hoàn thành chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán (= 3.1 + 3.2):

3.1. Dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán………dự án; trong đó:

3.1.1. Dự án từ các năm trước chuyển sang là....dự án.

3.1.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là…..dự án.

3.1.3. Chi tiết số liệu báo cáo của 3.1.1 và 3.1.2 gồm:

- Dự án trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán là…..dự án.

- Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng là…….dự án.

- Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên 24 tháng là……..dự án.

3.2. Dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán là…….dự án; trong đó:

3.2.1. Dự án từ các năm trước chuyển sang là....dự án.

3.2.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là………dự án.

3.2.3. Chi tiết số liệu báo cáo của 3.2.1 và 3.2.2 gồm:

- Dự án trong thời hạn lập quyết toán là.....dự án

- Dự án chậm lập hồ sơ quyết toán dưới 24 tháng là…….dự án.

- Dự án chậm lập hồ sơ quyết toán trên 24 tháng là…….dự án.

4. Tồn tại, vướng mắc về công tác quyết toán dự án hoàn thành.

5. Đề xuất và kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị liên quan (nếu có);
- Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu số 12/QTDA: báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC mới nhất hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 2.518
0 Bình luận
Sắp xếp theo