Mẫu điện tra soát 2024 mới cập nhật

Mẫu điện tra soát là gì? Mẫu điện tra soát gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu điện tra soát là gì?

Mẫu điện tra soát là mẫu giấy ghi chép về điện tra soát giao dịch ngân hàng. Điện tra soát là việc tra soát, xử lý lệnh giao dịch, thanh toán trong ngân hàng. Mẫu nêu rõ thông tin tra soát, thông tin giao dịch...

2. Trường hợp sử dụng điện tra soát

Căn cứ theo Điều 34 Thông tư 37/2016/TT-NHNN: Trường hợp phát hiện một số yếu tố chưa chính xác trên Lệnh thanh toán (trừ các yếu tố: Mã ngân hàng, tính chất Nợ Có, ngày thực hiện, số tiền, loại đồng tiền, loại thanh toán, ký hiệu chứng từ, ký hiệu loại nghiệp vụ, đơn vị phục vụ Người nhận lệnh không phải là đơn vị nhận lệnh và không phải là thành viên gián tiếp thuộc đơn vị nhận lệnh), thì ngân hàng phải lập mẫu Điện tra soát số TTLNH-08 để đính chính thông tin.

3. Mẫu điện tra soát

Dưới đây là mẫu điện tra soát thanh toán điện tử liên ngân hàng, mẫu số TTLNH-08 ban hành kèm theo Thông tư 37/2016/TT-NHNN. Hiện mẫu vẫn đang còn hiệu lực pháp luật, mời các bạn tham khảo.

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
-------

Mẫu số TTLNH-08

ĐIỆN TRA SOÁT

Loại đồng tiền: …………………

Số điện tra soát:………. Ngày, giờ lập:…………

Ngân hàng gửi lệnh: ………………………………

Thông tin giao dịch gốc

Số giao dịch: …… Ngày giao dịch: ……………. Số tiền: ……

Ngân hàng gửi: ……………………………………

Ngân hàng nhận: …………………………………

Nội dung, yêu cầu tra soát ………………………

KẾ TOÁN

KIỂM SOÁT

CHỦ TÀI KHOẢN

4. Trình tự xử lý tin điện tra soát

Dưới đây là Trình tự xử lý tin điện tra soát được quy định tại khoản 2 điều 34 Thông tư 37/2016/TT-NHNN:

2. Trình tự xử lý tin điện tra soát gồm:

a) Lập tin điện

- Người lập lệnh nhập dữ liệu;

- Người duyệt lệnh tiến hành kiểm soát và ký chữ ký điện tử;

- Gửi tin điện lên Trung tâm Xử lý Quốc gia; in nội dung tin điện và cả hai người cùng ký trên bức điện in ra;

b) Nhận tin điện

- Người duyệt lệnh kiểm tra chữ ký điện tử;

- Người lập lệnh và người duyệt lệnh cùng ký trên bức điện in ra.

5. Mẫu đề nghị tra soát của khách hàng

Dưới đây là mẫu đề nghị tra soát của khách hàng. Khi khách hàng có yêu cầu tra soát giao dịch thì ngân hàng có thể lập mẫu đề nghị tra soát dưới đây để kiểm tra đối chứng cho chủ tài khoản.

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ TRA SOÁT CỦA KHÁCH HÀNG

Kính gửi: Ngân hàng .......………………………

Tên khách hàng chuyển tiền: …………………

Địa chỉ/Số CMND/CCCD: ……… Ngày cấp: ….. Nơi cấp: …

Tài khoản : ……… Tại NH .......………

Đề nghị ngân hàng: Đính chính thông tin

Theo chứng từ chuyển tiền số lập ngày … tháng … năm …

- Tên người gửi: ………………………………………………

- Số tiền bằng số: ……………………………………………..

- Tên người nhận: …………………………………………….

- Số tài khoản /thông tin người nhận: ………………………..

- Ngân hàng nhận: ……………………………………………

Thông tin đề nghị đính chính: …………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………….. Xin cảm ơn quý ngân hàng.

……, ngày tháng năm
Kế toán trưởngChủ tài khoản
( tên) (Ký tên, đóng dấu nếu có)

PHẦN NGÂN HÀNG GHI

Ngân hàng ......., Khối Thẻ và NHĐT xác nhận ngày ….. tháng ……. năm …….

khách hàng có chuyển món tiền nội dung như trên, số giao dịch (1) là : …………………………

Đề nghị Khối Thanh toán làm tra soát cho khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn!

........, ngày …… tháng …… năm ……
Người lậpPHÒNG VẬN HÀNH THẺ
( tên)( tên)

Trên đây là Mẫu điện tra soát 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.302
0 Bình luận
Sắp xếp theo