Mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 2024

Mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành là gì? Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ theo Thông tư 96/2021/TT-BTC gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là gì?

Mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành. Mẫu nêu rõ thông tin giao nhận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Mẫu số 13/QTDA theo Thông tư 96/2021
Mẫu số 13/QTDA theo Thông tư 96/2021

Mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC là mẫu mới nhất hiện nay và đang có hiệu lực pháp luật.

Mẫu số 13/QTDA

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU GIAO NHẬN
Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án: ...

Tên dự án: ...

Mã dự án: ...

Dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình (nếu có):...

Tổng mức đầu tư, dự toán (công trình, hạng mục công trình) được phê duyệt: ...

Thời gian khởi công: ...

Thời gian hoàn thành: ...

Cấp quyết định phê duyệt dự án đầu tư: ...

Ngày lập báo cáo quyết toán: ngày... tháng ... năm ...

Ngày nộp hồ sơ: ngày... tháng ... năm ...

Số TT

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

I

Hồ sơ đã nộp:

1

Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của chủ đầu tư ngày ... tháng ... năm ...

2

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành gồm ... biểu báo cáo theo quy định

3

Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)

4

- Tập các hợp đồng: (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển).

- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có): (ghi rõ của hợp đồng nào).

5

Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển).

6

Quyết toán A-B, gồm có:

-

....

7

- Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập (nếu có).

- Ý kiến của chủ đầu tư về báo cáo kiểm toán độc lập.

8

Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, Báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà nước (Trường hợp không có đề nghị ghi rõ trong tờ trình).

- Báo cáo tình hình chấp hành kết luận.

II

Hồ sơ còn thiếu:

1

...

III

Hồ sơ đề nghị bổ sung:

1

....

Thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ nộp trước ngày ... tháng năm ...

Trong quá trình thẩm tra quyết toán, trường hợp phát hiện thiếu hồ sơ hoặc cần bổ sung hồ sơ, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung hồ sơ theo yêu cầu Thời gian thẩm tra quyết toán được tính từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu

Hai bên thống nhất lập phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với các nội dung trên đây./.

BÊN GIAO HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)

BÊN NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)

3. Mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Hiện nay Mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC đã hết hiệu lực pháp luật. Hoatieu liệt kê vào bài viết để bạn đọc tham khảo.

Mẫu số: 13/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU GIAO NHẬN
Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

Chủ đầu tư/BQLDA:

Tên dự án:

Mã dự án:

Công trình (HMHT):

Tổng mức đầu tư:

Thời gian khởi công:……………………. Thời gian hoàn thành………………………

Cấp quyết định phê duyệt dự án đầu tư:………………………………….……………..

Ngày lập báo cáo quyết toán:……………………………………………...……………

Ngày nộp hồ sơ:………..tháng……….năm……….

Số TT

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

I

Hồ sơ đã nộp:

1

Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư ngày………tháng……năm……..

2

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm ... biểu báo cáo theo quy định.

3

Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)

4

- Tập các hợp đồng: (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)

- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có, ghi rõ của hợp đồng nào).

5

Tập các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng; Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6

Quyết toán khối lượng A-B, gồm có:

-

7

- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án

- Văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán.

8

Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán (Trường hợp không xảy ra đề nghị ghi rõ trong tờ trình).

- Báo cáo tình hình chấp hành kết luận.

II

Hồ sơ còn thiếu:

1

III

Hồ sơ đề nghị b sung:

1

...

Thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ nộp trước ngày ... tháng ... năm…..

Trong quá trình thm tra quyết toán, trường hợp thiếu hsơ, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Thời gian quyết toán sẽ tính lại từ khi nhận đầy đủ h sơ.

Hai bên thống nhất lập phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung trên đây./.

BÊN GIAO HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đhọ tên)

BÊN NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)

Trên đây là mẫu số 13/QTDA về Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành mới nhất theo Thông tư 96/2021/TT-BTC Hoatieu đã tổng hợp. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 2.872
0 Bình luận
Sắp xếp theo