Mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 2024

Mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì? Mẫu báo cáo mới nhất theo Thông tư 96/2021/TT-BTC gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là gì?

Mẫu số 14/QTDA: báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Mẫu số 14/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT-BTC
Mẫu số 14/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC là mẫu mới nhất hiện nay và đang có hiệu lực pháp luật.

Mẫu số 14/QTDA

UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...., ngày ... tháng... năm ...

BÁO CÁO
Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án đầu tư: ...;

- Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: ... đồng.

1 . Các văn bản pháp lý liên quan:

Số TT

Tên văn bản

Số, ngày, tháng, năm ban hành

Cơ quan ban hành

Ghi chú

1

2

3

4

6

1

2

...

1 . Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT

Nội dung

Theo quyết định đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối

Vốn kế hoạch được giao

Vốn đã giải ngân

1

2

3

4

5

Tổng cộng

1

Vốn đầu tư công

1.1

Vốn ngân sách nhà nước

- Vốn ngân sách trung ương

+ Vốn...

+ Vốn...

- Vốn ngân sách địa phương

1.2

Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có)

2

Vốn khác (nếu có)

2.1

Vốn...

2.2

Vốn...

Tổng cộng (1+2)

3 . Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Số TT

Nội dung chi phí

Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối

Giá trị đề nghị quyết toán

Nguyên nhân tăng, giảm của giá trị đề nghị quyết toán so với tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối

1

2

3

4

5 = 4-3

Tổng cộng:

1

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

2

Chi phí xây dựng

3

Chi phí thiết bị

4

Chi phí quản lý dự án

5

Chi phí tư vấn

6

Chi phí khác

7

Chi phí dự phòng

Ghi chú: Tại cột 5 chủ đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, thanh tra, kiểm toán và các quy định khác của pháp luật liên quan đến thực hiện dự án để ghi rõ nguyên nhân tăng, giảm của cột 4 so với cột 3 (chủ đầu tư ghi trực tiếp vào mẫu biểu hoặc lập thành Phụ lục riêng để ghi nội dung này).

4 . Giá trị tài sản cố định mới tăng: ...

5 . Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

5.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: ...

5 .2. Chi phí không tạo nên tài sản: ...

6 . Giá trị tài sản lưu động bàn giao: ...

7 . Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: ...

8 . Tình hình giải ngân và công nợ của dự án: ...

Số TT

Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

Giá trị đề nghị quyết toán

Vốn đã giải ngân

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán

Ghi chú

Phải trả

Phải thu

1

2

3

4

5

6=4-5

7 = 5-4

8

1

2

...

Tổng cộng

9 . Thuyết minh, nhận xét, kiến nghị: ...

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM
SÁT ĐẦU TƯ CỦA
CỘNG ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Hiện nay Mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC đã hết hiệu lực pháp luật. Hoatieu liệt kê vào bài viết để bạn đọc tham khảo.

Mẫu số: 14/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày ...tháng ...năm…..

BÁO CÁO
Quyết toán dự án hoàn thành

Tên dự án đầu tư:

1. Các văn bản pháp lý liên quan:

SỐ TT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU, NGÀY THÁNG NĂM BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

GIÁ TRỊ ĐƯỢC DUYỆT (NẾU CÓ)

GHI CHÚ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

...

2. Nguồn vốn đầu tư của dự án:

Đơn vị tính: đồng.

SỐ TT

TÊN CÁC NGUỒN VỐN

NGUỒN VỐN THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỢC DUYỆT

NGUỒN VỐN ĐÃ THỰC HIỆN

TĂNG (+), GIẢM (-) SO VỚI ĐƯỢC DUYỆT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (4)-(3)

1

Nguồn vốn đầu tư công (1.1 + 1.2)

1.1

Vốn Ngân sách nhà nước

- Ngân sách cấp xã chi cho dự án

- Ngân sách cấp trên hỗ trợ dự án

1.2

Vốn khác thuộc vốn đầu tư công

2

Nguồn vốn nhà nước khác (nếu có): ghi chi tiết từng nguồn

3

Nguồn vốn khác bố trí cho dự án (nếu có): ghi chi tiết từng nguồn

Tổng cộng (1+2+3)

3. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị tính: đồng.

Số TT

NỘI DUNG CHI PHÍ

DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT HOẶC ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI

GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

TĂNG, GIẢM SO VỚI DỰ ÁN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

2

Chi phí xây dựng

3

Chi phí thiết bị

4

Chi phí quản lý dự án

5

Chi phí tư vấn

6

Chi phí khác

7

Chi phí dự phòng

Tổng cộng:

4. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản:

5. Giá trị tài sản cố định mới tăng:

6. Giá trị tài sản lưu động bàn giao:

7. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng:

8. Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (Tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán):

SỐ TT

TÊN CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC, HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN

GIÁ TRỊ ĐƯỢC A-B CHẤP NHẬN THANH TOÁN

ĐÃ THANH TOÁN. TẠM ỨNG

CÔNG NỢ ĐẾN NGÀY KHÓA SỔ LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

PHẢI TRẢ

PHẢI THU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

Tổng cộng

9. Thuyết minh, nhận xét, kiến nghị:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC là mẫu mới nhất hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
2 2.944
0 Bình luận
Sắp xếp theo