Mẫu số 06/QTDA: Tài sản ngắn hạn bàn giao 2024

Mẫu số 06/QTDA: Tài sản ngắn hạn bàn giao là gì? Mẫu tài sản ngắn hạn bàn giao gồm những nội dung nào? Hoatieu.vn mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về Mẫu tài sản ngắn hạn bàn giao mới nhất theo Thông tư 96/2021/TT-BTC nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 06/QTDA: Tài sản ngắn hạn bàn giao là gì?

Mẫu số 06/QTDA: Tài sản ngắn hạn bàn giao là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về tài sản ngắn hạn bàn giao.

Mẫu số 06/QTDA phản ánh toàn bộ tài sản lưu động bàn giao cho sản xuất sử dụng khi công trình (hạng mục công trình hoàn thành) về số lượng, đơn giá theo chi phí thực tế.

Mẫu Tài sản ngắn hạn bàn giao mới nhất được ban hành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Xem thêm: Thông tư 96/2021/TT-BTC quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán

2. Mẫu số 06/QTDA: Mẫu tài sản ngắn hạn bàn giao theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Mẫu số 06/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT-BTC
Mẫu số 06/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Hiện nay, Mẫu Tài sản ngắn hạn bàn giao mới nhất và có hiệu lực pháp luật là mẫu số 06/QTDA được ban hành theo Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu số 06/QTDA

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

CHI TIẾT TÀI SẢN NGẮN HẠN

Số TT

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

Giá đơn vị (đồng)

Giá trị (đồng)

Đơn vị tiếp nhận sử dụng (nếu có)

1

2

...


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

…., ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi cụ thể “không có” vào biểu.

3. Mẫu số 06/QTDA: Mẫu tài sản ngắn hạn bàn giao theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Mẫu tài sản ngắn hạn bàn giao theo thông tư 10/2020/TT-BTC đã hết hiệu lực pháp luật, Hoatieu liệt kê vào bài cho bạn đọc tham khảo.

Mẫu số: 06/QTDA

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TÀI SẢN NGẮN HẠN BÀN GIAO

Đơn vị: đồng

Số TT

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

Giá đơn vị

Giá trị

Đơn vị tiếp nhận sử dụng

1

2

3

4

5

6

7

Tổng số

1

2

...


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

………,ngày... tháng... năm....

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi rõ không có vào Mẫu biểu.

Trên đây là Mẫu số 06/QTDA quy định về Tài sản ngắn hạn mới tăng mới nhất Hoatieu tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 789
0 Bình luận
Sắp xếp theo