Mẫu số 02/QTDA: Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng 2023

Mẫu số 02/QTDA: Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng là mẫu bản danh mục ghi chép các văn bản pháp lý và hợp đồng xây dựng. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 96/2021/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

1. Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Mẫu 02/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT-BTC
Mẫu 02/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Hiện nay, Mẫu số 02/QTDA về danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng mới nhất và có hiệu lực pháp luật là mẫu số 02/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT-BTC.

Mẫu 02/QTDA theo các thông tư khác đã hết hiệu lực pháp luật, Hoatieu xin phép liệt kê vào bài để các bạn tham khảo.

Mẫu số: 02/QTDA

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH MỤC VĂN BẢN

Số TT

Tên văn bản

Số, ngày, tháng, năm ban hành

Cơ quan ban hành

Ghi chú

1

1

2

3

...

Các văn bản pháp lý

...

...

...

II

Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng (nếu có)

1

2

3

...

...

...

...

III

Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (Trường hợp không có thì phải ghi cụ thể là “không có”)

1

2

3

....

...

...

...


NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

.... ngày... tháng... năm ...
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Mẫu số 02/QTDA về danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng theo Thông tư 10/2020/TT-BTC đã hết hiệu lực pháp luật.

Mẫu số: 02/QTDA

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG

STT

Tên văn bản

Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành

Cơ quan ban hành

Giá trị được duyệt (nếu có)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

1

2

3

Các văn bản pháp lý

II

1

2

3

Hợp đồng

III

Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (Trường hợp không có thì phải ghi rõ là không có)

1

2

3


NGƯI LP BIU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày... tháng.... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng theo Thông tư 64/2018/TT-BTC

Mẫu số 02/QTDA về danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 64/2018/TT-BTC đã hết hiệu lực pháp luật.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính)

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

STT

Tên văn bản

Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành

Cơ quan ban hành

Tổng giá trị được duyệt (nếu có)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

Các văn bản pháp lý

1

2

3

II

Hợp đồng xây dựng

1

2

3

III

Kết luận của các cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật

1

(Trường hợp không có thì phải ghi rõ là không có)

2

3

...

…….., ngày... tháng... năm….

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng mới nhất mà Hoatieu.vn tổng hợp và chia sẻ cho các bạn đọc. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng - nhà đất của mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 1.958
0 Bình luận
Sắp xếp theo