Mẫu số 03/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư 2023

Mẫu số 03/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC

Mẫu số 03/QTDA theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC
Mẫu số 03/QTDA theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC

Hiện nay, Mẫu số 03/QTDA về Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư mới nhất và có hiệu lực pháp luật là mẫu số 03/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT-BTC.

Mẫu số 03/QTDA

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU

Tên dự án: ...

Mã dự án: ...

Tên công trình, hạng mục công trình độc lập: ... (trường hợp quyết toán công trình, hạng mục công trình độc lập).

Chủ đầu tư: ...

Cơ quan kiểm soát, thanh toán: ...

I. Tình hình giải ngân:

Đơn vị: đồng

Số TT

Nội dung

Số liệu của chủ đầu tư

Số liệu của cơ quan kiểm soát, thanh toán

Chênh lệch

Ghi chú

Vốn kế hoạch

Số vốn đã giải ngân

Vốn kế hoạch

Số vốn đã giải ngân

Tổng số

Thanh toán khối lượng hoàn thành

Tạm ứng

Tổng số

Thanh toán khối lượng hoàn thành

Tạm ứng

1

2

3

4=5+6

5

6

7

8=9+10

9

10

11=8-4

12

1

Lũy kế từ khởi công

- Vốn....

- Vốn....

2

Chi tiết theo năm

2.1

Năm ...

- Vốn....

- Vốn....

2.2

Năm ...

- Vốn....

- Vốn....

II. Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan kiểm soát, thanh toán:

1 . Nhận xét về việc chấp hành các quy định của nhà nước liên quan đến giải ngân, quyết toán:...

2 . Giải thích nguyên nhân chênh lệch số liệu (nếu có):...

3 . Kiến nghị: ...

Ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ

Ngày... tháng... năm ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
KIỂM SOÁT, THANH TOÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đối chiếu chi tiết vốn đã giải ngân đến thời điểm khóa sổ để lập báo cáo quyết toán của dự án. Trường hợp dự án có nhiều cơ quan kiểm soát, thanh toán, chủ đầu tư có trách nhiệm đối chiếu số liệu với từng cơ quan để tổng hợp báo cáo quyết toán của dự án.

2. Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Mẫu số 03/QTDA về  Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư theo Thông tư 10/2020/TT-BTC đã hết hiệu lực pháp luật.

Mẫu số: 03/QTDA

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn:………………………………………….

Tên dự án: ……………………………………………………………………………………

Mã dự án……………

Tên công trình, hạng mục công trình:………………..(trường hợp quyết toán công trình, hạng mục công trình)

Chủ đầu tư:

Tên cơ quan cho vay, thanh toán:

1. Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

Đơn vị: đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu của chủ đầu tư

Số liệu của cơ quan thanh toán

Chênh lệch

Ghi chú

Kế hoạch vn

Số vốn đã đã cấp, cho vay, thanh toán

Kế hoạch vn

Số vốn đã đã cấp, cho vay, thanh toán

Tổng số

Thanh toán KLHT

Tạm ứng

Tổng số

Thanh toán KLHT

Tạm ứng

1

2

3

4=5+6

5

6

7=8+9

8

9

10

11=4-7

12

1

Lũy kế từ khởi công

2

Chi tiết hằng năm.

Năm...

Năm ……..

2. Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay, cấp vốn:

Nhận xét về việc chấp hành trình tự quản lý đầu tư, chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư:……..

Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có): …….

Kiến nghị: ……….

Ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐU TƯ

Ngày... tháng... năm...
CƠ QUAN THANH TOÁN, CHO VAY, CẤP VN

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp dự án có nhiều cơ quan thanh toán, cho vay, cấp vốn, Chủ đầu tư có trách nhiệm đối chiếu số liệu thanh toán với từng cơ quan để tổng hợp báo cáo quyết toán của dự án.

Trên đây là Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư mới nhất mà Hoatieu.vn tổng hợp và chia sẻ cho các bạn đọc. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5.139
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo