Mẫu hợp đồng giao khoán

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán. Mẫu hợp đồng giao khoán công việc được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTCThông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng giao khoán - Mẫu số 08-LĐTL tại đây.

1. Hợp đồng giao khoán là gì?

Hiện nay, Bộ luật Lao động mới năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có một quy định cụ thể nào về hợp đồng giao khoán, tuy nhiên, trên thực tế, loại hợp đồng này vẫn được thừa nhận.

Tương tự như hợp đồng lao động, hợp đồng giao khoán cũng là sự thoả thuận giữa các bên. Tuy nhiên, nội dung thỏa thuận không phải về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, mà là bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc, sau đó bàn giao cho bên khoán và nhận lại tiền thù lao.

Điều này đồng nghĩa với việc, người nhận khoán phải bỏ một phần hoặc toàn bộ vật chất và sức lao động của mình để nhận được tiền công khoán.

2. Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133

Đơn vị: ...................................

Bộ phận: ................................

Mẫu số 08 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Số................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán..........................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán..........................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I - Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:...................................................................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:............................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:............................................................................................

- Các điều kiện khác:...........................................................................................................

II - Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Người lập
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...

Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)

3. Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:…….…..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 08-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Số................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán..........................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán..........................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I - Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:...................................................................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:............................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:............................................................................................

- Các điều kiện khác:...........................................................................................................

II - Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

Ngày .... tháng .... năm .....

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Người lập

(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng bên giao khoán

(Ký, họ tên)

4. Cách viết hợp đồng giao khoán

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán (nếu có). Ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.

Phần I. Điều khoản chung:

– Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.

– Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.

– Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.

Phần II. Điều khoản cụ thể:

– Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán (như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thành toán) đối với bên nhận khoán.

– Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản :

+ 1 bản giao cho người nhận khoán;

+ 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;

+ 1 bản chuyển về phòng kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.

– Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
7 111.016
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo