Mẫu phiếu nhập kho bằng Excel 2024 theo Thông tư 200

Mẫu giấy nhập kho - Mẫu số 01-VT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC là hai mẫu phiếu nhập kho mới nhất hiện nay. Mẫu Phiếu nhập kho, giấy nhập kho số 01-VT trong kiểm kê hàng hóa, để xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ thanh toán tiền hàng, ghi sổ kế toán...

1. Mẫu Phiếu nhập kho 01 - VT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:...................

Mẫu số 01 - VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm .......

Nợ .........................

Số: .................................

Có .........................

- Họ và tên người giao: .......................................................................................

- Theo .................. số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ...........................

Nhập tại kho: ...........................................địa điểm.............................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):.................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:..........................................................................................

Ngày ... tháng... năm...
Người lập phiếuNgười giao hàngThủ khoKế toán trưởng
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

2. Mẫu Phiếu nhập kho 01 - VT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: .................Mẫu số 01 - VT
Bộ phận:...............(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)
PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm .......

Số: ………………….

Nợ ………………..

Có …………………..

- Họ và tên người giao: ……………………………………

- Theo ……………………. số …………. ngày ... tháng … năm … của …………

Nhập tại kho: ………………………… địa điểm ………………………

STTTên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hoáMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Theo chứng từThực nhập
ABCD1234
Cộngxxxxx

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):..........................

- Số chứng từ gốc kèm theo:.............................

Ngày ... tháng... năm...
Người lập phiếuNgười giao hàngThủ khoKế toán trưởng
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

3. Phiếu nhập kho - Mẫu số 01 - VT định dạng Excel Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

Mẫu Phiếu nhập kho bằng Excel là biểu mẫu kế toán được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính. Phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán. Ngoài ra, đi kèm phiếu nhập kho trong biểu mẫu kế toán thông dụng là mẫu phiếu thu, phiếu chi và phiếu xuất kho.

Nội dung cụ thể Mẫu phiếu nhập kho ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC như sau:

Đơn vị: ...............................

Bộ phận: ..............................

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày ...... tháng ...... năm 20....
Số: ...........................................
Nợ: ...............................
Có: ...............................

Họ và tên người giao: ............................................................

Theo................ số..................................ngày........tháng.......năm........của..............................

Nhập tại kho: ................................................địa điểm: ................................

STTTên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Theo chứng từThực nhập
ABCD1234
Cộngxxxxx

Tổng số tiền (viết bằng chữ):

.....................................................................................................................

Số chứng từ gốc kèm theo:

......................................................................................................................

Ngày ....... tháng ........ năm 20....

Người lập phiếu
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người giao hàng
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên)

4. Cách viết Phiếu nhập kho bằng Excel

Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu; họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa; số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho; ngày, tháng, năm theo hóa đơn; tên kho, địa điểm nhập kho.

  • Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
  • Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
  • Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).
  • Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).

Phần số lượng:

  • Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh nhập).
  • Cột 2: Kế toán kho ghi số lượng thực nhập vào kho. (Thông thường số lượng theo chứng từ ở cột 1 sẽ bằng số lượng thực nhập ở cột 2, nhưng nếu hàng không về đủ, hoặc xảy ra hư hỏng trả lại người bán, và cũng có thể hàng hóa về thừa so với thực mua thì cột 1 và cột 2 sẽ khác nhau, kế toán Kho cần chú ý ghi chính xác số lượng của 2 cột này).
  • Cột 3: Giá nhập kho: được xác định bằng giá mua chưa thuế của hàng hóa cộng với các chi phí thu mua (vận chuyển, bốc dỡ...) cho một đơn vị hàng hóa.
  • Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng
  • Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu nhập cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
  • Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu nhập kho.

Phiếu nhập kho lập thành 2 liên (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài), hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất), và người lập phiếu (ghi rõ họ tên), người mua hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài) để ghi vào thẻ kho sau đó chuyển cho phòng kế toán ghi sổ kế toán, và liên 1 lưu lại nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) người mua hàng giữ.

Mẫu phiếu nhập kho bằng Excel 2024biểu mẫu kế toán. Mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu kế toán tương tự như:

Đánh giá bài viết
4 42.787
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo