Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2024

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2024 là mẫu phiếu bao gồm 2 mẫu phiếu được cá nhân học sinh lập ra để điều chỉnh về nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng năm 2024.

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng tại đây.

1. Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2022

Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2022 hiện đang sử dụng mẫu phiếu điều chỉnh bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng ngành GDMN theo công căn số 1444/BDGĐT-GDDH ngày 14/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng là quyền lợi của thí sinh tham gia kì thi THPT Quốc gia 2022. Do vậy, sau khi kì thi kết thúc, Bộ giáo dục và đào tạo sẽ đưa ra đáp án của các môn thi, dựa vào đó thí sinh có thể dự đoán số điểm của mình. Từ đó có thể xem xét lại các nguyện vọng đã đăng kí và phần trăm cơ hội đỗ các nguyện vọng. Khi có điểm chính thức, các thí sinh tiến hành điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến trong thời hạn quy định.

Đây là đợt điều chỉnh nguyện vọng thứ 2 và các thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần từ 22/7 cho đến ngày 21/8/2022 đến ngày 17 giờ 00 ngày 28/8/2022, thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự NVXT trên Hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến. Các thí sinh có khoảng 1 tháng để thay đổi nguyện vọng, đây là quy định tạo điều kiện cho mọi thí sinh có cơ hội được đăng ký vào các trường theo nguyện vọng nhưng cũng phải tương ứng với số điểm thi THPT và kết quả học bạ của thí sinh đó.

2. Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2022

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2021

PHỤ LỤC 2

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN VÀ ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT THÔNG TIN THÍ SINH (gồm 2 mẫu phiếu)
(
Kèm theo Công văn số: 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

SỞ GDĐT:……………………..
MÃ SỞ: □□

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU SỐ 1
(Nơi tiếp nhận lưu)

SỐ PHIẾU:

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC ƯU TIÊN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, SỐ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có du)

………………………………………………………. Giới (Nữ ghi 1 , Nam ghi 0)

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Số CMND/Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi)

4. Số báo danh (trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT)

5. Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi) ………………………………………..

6. Địa chỉ Email: …………………………….

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

7. Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên:

Khu vực ưu tiên tuyển sinh:

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

8. Số nguyện vọng đăng kí ban đầu:

Bằng chữ: …………………….

9. Số nguyện vọng điều chỉnh tăng:

Bằng chữ: …………………..

10. Tổng số nguyện vọng sau điều chỉnh:

Bằng chữ: …………………..

C . CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày ... tháng ... năm 20…..
NƠI NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm 20....
Chữ ký của thí sinh

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN VÀ ĐIỂU CHỈNH SAI SÓT THÔNG TIN THÍ SINH (gồm 2 mẫu phiếu)

(Kèm theo Công văn số: 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

SỞ GDĐT:……………………..
MÃ SỞ:.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU SỐ 2
(Thí sinh lưu)

SỐ PHIẾU:

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC ƯU TIÊN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, SỐ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

B. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như gi y khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

………………………………………………………. Giới (Nữ ghi 1 , Nam ghi 0)

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Số CMND/Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi)

4. Số báo danh (trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT)

5. Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi) ………………………………………..

6. Địa chỉ Email: …………………………….

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

7. Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên:

Khu vực ưu tiên tuyển sinh:

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

8. Số nguyện vọng đăng kí ban đầu:

Bằng chữ: …………………….

9. Số nguyện vọng điều chỉnh tăng:

Bằng chữ: …………………..

10. Tổng số nguyện vọng sau điều chỉnh:

Bằng chữ: …………………..

C. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày ... tháng ... năm 20…..
NƠI NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày .... tháng ... năm 20....
Chữ ký của thí sinh

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU PHIẾU ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC ƯU TIÊN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, SỐ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu).

1. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng.

2. Mục 7: "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” thì đánh dấu X vào ô "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên", đồng thời nếu điều chỉnh ưu tiên khu vực thì trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; nếu điều chỉnh ưu tiên đối tượng thì trong mục "Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống). Thí sinh phải nộp các minh chứng để được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định.

3. Mục 8, 9, 10: Nếu thí sinh tăng thêm nguyện vọng so với ban đầu thì nhập thông tin vào các mục này, đồng thời nộp lệ phí đối với số nguyện vọng tăng thêm cho điểm tiếp nhận. Điểm tiếp nhận nhập số nguyện vọng tăng thêm lên hệ thống, sau đó thí sinh vào hệ thống để tự đăng ký xét tuyển trực tuyến.

3. Những lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Hướng dẫn lưu ý thí sinh, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở đào tạo nhiều nội dung cụ thể. Trong đó, đối với thí sinh, Bộ GDĐT lưu ý cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo (CSĐT) trên đề án tuyển sinh và thực hiện các quy định của CSĐT về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện.

Khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển, đặc biệt thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có).

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành, trước 17 giờ 00 ngày 15/7/2022, nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định (không giới hạn số nguyện vọng) về các CSĐT theo hướng dẫn của CSĐT.

Từ ngày 01/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2022, theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, thí sinh (trừ các thí sinh đã và chưa tốt nghiệp các năm trước) sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học bạ) cấp trung học phổ thông (THPT) trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống) và phải phản ánh lại với thầy, cô có trách nhiệm nơi thí sinh học cấp THPT để sửa sai (nếu có).

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT), cụ thể từ ngày 12/7/2022 đến ngày 18/7/2022.

Từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT không giới hạn số lần. Từ ngày 21/8/2022 đến ngày 17 giờ 00 ngày 28/8/2022, thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự NVXT trên Hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến.

Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống. Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022, tất cả các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống...

- Hỗ trợ việc đăng ký nguyện vọng cho những thí sinh không có điều kiện đăng ký trực tuyến:

Đối với các sở giáo dục và đào tạo, Bộ GDĐT lưu ý, hướng dẫn thí sinh thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành, tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh tại địa phương trước ngày 22/7/2022.

Chỉ đạo các trường THPT là các điểm tiếp nhận sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trong quá trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT để kiểm tra, chỉnh sửa sai sót (nếu có, thông báo cho thí sinh biết), xác nhận thông tin khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên của thí sinh; thời hạn thực hiện công việc theo Kế hoạch chung. Từ ngày 01/7/2022 đến 18/7/2022 kiểm tra, rà soát, cập nhật và xác nhận kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống.

Chỉ đạo các trường THPT mở các phòng máy tính có nối mạng internet để thí sinh sử dụng thực hiện đăng ký NVXT. Tổ chức hỗ trợ việc đăng ký nguyện vọng cho những thí sinh không có điều kiện đăng ký trực tuyến (lưu ý chỉ hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển, tuyệt đối không giữ tài khoản, mật khẩu và không làm thay thí sinh).

Hỗ trợ thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến theo quy định. Hướng dẫn các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi, điều chỉnh NVXT (nếu có nhu cầu) ngay sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

Từ ngày 10/7/2022 đến ngày 28/9/2022 cử cán bộ có kinh nghiệm về công tác tuyển sinh để trực, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong công tác tuyển sinh.

Trên đây là Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng mới nhất 2022 gồm hướng dẫn cách điền và những lưu ý liên quan trong quá trình điều chỉnh nguyện vọng. Mời các bạn tải về.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
18 48.809
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
21 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hiếu JR. Minh
  Hiếu JR. Minh cho e hỏi: lúc đầu e đăng kí 3 nguyện vọng nhưng giờ e muốn đăng kí thêm 6 nguyện vọng nữa phải làm s ạ? (trong phiếu điều chỉnh nó k đủ ạ ?)
  Thích Phản hồi 21/09/20
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn Em sử dụng phiếu điều chỉnh giấy nhé, tổng nguyện vọng của em là 9, điều chỉnh bằng giấy rất nhanh gọn. Điều chỉnh trực tuyến chỉ thực hiện khi không tăng thêm nguyện vọng thôi em ạ.
   Thích Phản hồi 22/09/20
 • Linh Phạm
  Linh Phạm Cho e hỏi là: em làm mất phiếu số 2 thì có ảnh hưởng gì đến việc thay đổi nguyện vọng ko ạ?
  Thích Phản hồi 22/09/20
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn Phiếu số 1 nộp cho cán bộ để điều chỉnh trên csdl. Phiếu số 2 em giữ để làm cơ sở đối chiếu sau khi điều chỉnh xem thông tin điều chỉnh trên cổng csdl đã đúng chưa. Phiếu số 2 sẽ có tác dụng trong trường hợp nhập nhầm, liên quan thủ tục điều chỉnh.
   Thích Phản hồi 23/09/20
 • Nguyễn Văn Hồng Sen
  Nguyễn Văn Hồng Sen Cho em hỏi là nếu như mình thi vẽ năng khiếu mà có trượt ở trường đại học này, thì có được lấy kết quả ở mình thi ở trường ấy để xét tuyển cho trường khác không ạ?
  Thích Phản hồi 23/09/20
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn Các trường tổ chức tuyển sinh riêng nhưng có phương án tuyển sinh riêng có sử dụng kết quả kỳ thi chung do Bộ tổ chức đều cấp phiếu điểm cho thí sinh không trúng tuyển để xin xét vào các ngành của các trường đại học khác. Như vậy emthi trượt, kết quả thi vẫn có thể sử dụng để xét tuyển các nguyện vọng khác như mọi năm.
   Thích Phản hồi 24/09/20
 • Nguyễn Văn Hồng Sen
  Nguyễn Văn Hồng Sen Cho em hỏi là nếu như mình thi vẽ năng khiếu mà trượt trường A nào đó, thì có thể lấy nguyện vọng ở trường A để xét tuyển ở trường khác được không ạ?
  Thích Phản hồi 23/09/20
  • Đào Thùy
   Đào Thùy Cho em hỏi là sau khi em thêm nv trên phiếu điều chỉnh mà không ghi vào cột nội dung thay đổi của tất cả các nv thì có sao không ạ
   Thích Phản hồi 23/09/20
   • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
    Ban Quản Trị HoaTieu.vn Là em thao tác trên phiếu trực tuyến hay phiếu giấy em nhỉ?
    Thích Phản hồi 24/09/20
  • Hồng Phương
   Hồng Phương Cho em hỏi là em muốn thêm nv trên phiếu nhưng em làm mất phiếu đăng ký dự thi số 2 thì có thể điều chỉnh được không ạ
   Thích Phản hồi 25/09/20
   • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
    Ban Quản Trị HoaTieu.vn Được em. Và lưu ý là, nếu tăng thêm nguyện vọng thì theo quy chế tuyển sinh, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất bằng bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng (từ 19/9 đến 17h ngày 27/9) nhé.
    Thích Phản hồi 25/09/20
  • Chiến Bùi
   Chiến Bùi Cho em hỏi là em muốn đổi nv bằng phiếu ĐKXT nhưng mà số nv không thay đổi so với lúc đầu thì có được không ạ
   Thích Phản hồi 25/09/20
   • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
    Ban Quản Trị HoaTieu.vn Được em ơi, nếu tổng số nguyện vọng không thay đổi thì em thay đổi bằng phiếu giấy hay trực tuyến đều được. Nếu thay đổi bằng phiếu giấy, em về cập nhật liên tục xem đã được cán bộ nhập đúng chưa để có điều chỉnh kịp thời.
    Thích Phản hồi 25/09/20
  • Duc Nham
   Duc Nham ad cho em hỏi là nếu em muốn thêm nv thì phải ghi hết nv cũ đã chỉnh sửa trong bảng nv của phiếu điều chỉnh nv đăng ký xét tuyển rồi mới đc thêm nv mới ạ
   Thích Phản hồi 25/09/20
   • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
    Ban Quản Trị HoaTieu.vn Ở phiếu điều chỉnh, em ghi thứ tự nguyện vọng, thêm bớt nguyện vọng thế nào đều được nhé, không quan trọng về thứ tự. Chỉ cần ghi đầy đủ các nguyện vọng của em là được.
    Thích Phản hồi 25/09/20
  • Duc Nham
   Duc Nham ad cho em hỏi phải ghi nv cũ đã chình sửa trong bảng của phiếu điều chỉnh nv trước xong mới đc thêm nv mới đúng ko ạ
   Thích Phản hồi 25/09/20
   • Mệt Người
    Mệt Người  Có thể thêm và thay đổi tất cả các nguyện vọng nhé b .
    Thích Phản hồi 25/09/20
  • Lê Nguyễn Anh Hào
   Lê Nguyễn Anh Hào Cho em hỏi ví dụ đỗ nv1 mà mình lại không muốn học trường đó nữa có được làm đơn xin chuyển trường khác không ạ
   Thích Phản hồi 26/09/20