Mẫu liên hệ thực tập cho sinh viên 2023

Mẫu liên hệ thực tập cho sinh viên là mẫu liên hệ của giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm khoa, ban giám hiệu nhà trường gửi tới các cơ quan, doanh nghiệp về việc liên hệ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên tại cơ quan, doanh nghiệp đó. Mẫu nêu rõ thông tin của sinh viên được liên hệ thực tập doanh nghiệp liên hệ... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu liên hệ thực tập cho sinh viên tại đây.

Mẫu liên hệ thực tập về cơ bản cũng có đôi nét giống với mẫu giấy giới thiệu thực tập, nhưng mẫu liên hệ thực tập là một giấy tờ cần thiết để sinh viên thực tập tại đơn vị được nhà trường giới thiệu. Mẫu liên hệ thực tập thường có hai dạng là liên hệ thực tập theo danh sách sinh viên và mẫu liên hệ dành cho từng sinh viên.

1. Mẫu liên hệ thực tập cho sinh viên số 1

Mẫu liên hệ thực tập dưới đây là mẫu được ngắn gọn về thông tin những sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp, đơn vị. Danh sách này sẽ bao gồm những sinh viên được gửi đi thực tập mà trường học đã liên hệ trước đó để doanh nghiệp biết và quản lý các em.

Mẫu liên hệ thực tập cho sinh viên

ĐẠI HỌC...........

Số: /............

V/v giới thiệu SV đi thực tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày … tháng … năm….

Kính gửi:

- ………………………………………………………………;

- ………………………………………………………………

(đính kèm danh sách … sinh viên tham gia thực tập)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trân trọng.

BAN CHỦ NHIỆM

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC-TH, CTSV

2. Mẫu liên hệ thực tập cho sinh viên số 2

Mẫu liên hệ thực tập số 2 là mẫu liên hệ với nội dung cơ bản về số lượng sinh viên đi thực tập tại đơn vị, doanh nghiệp.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ................

Số:…………./ĐHBK-
V/v Liên hệ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------------

................., ngày.....tháng....năm....

Kính gửi: …………………………………………………………..

Để kết hợp kiến thức học tập vào thực tế sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên, trong Chương trình đào tạo hệ (*)…………………………………….........…...., ngành …………………......., thuộc Khoa …….…………………của Trường .......................................có đợt thực tập tốt nghiệp tại các nhà máy, công ty và xí nghiệp sản xuất.

Vậy chúng tôi kính đề nghị Ban Giám đốc vui lòng chấp thuận cho phép Đoàn thực tập gồm …… sinh viên lớp ………………… được đến thực tập tại Quý cơ quan.:

Thời gian thực tập: Từ ngày …… tháng …… năm ………

đến ngày …… tháng …… năm ………

Đoàn sẽ do Ông/ Bà …………………………………, điện thoại ………………… là Cán bộ giảng dạy của trường chịu trách nhiệm quản lý.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan đối với sự nghiệp đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật cho đất nước.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu ..........

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA .......................

TS. ...............................

(*): Ghi: “ đại học chính quy / đại học Không chính quy / Cao đẳng”

3. Mẫu liên hệ thực tập cho sinh viên số 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ................

Số:…………./ĐHBK-
V/v Liên hệ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------------

................., ngày.....tháng....năm....

Kính gửi: …………………………………………………………..

Để nhằm củng cố kiến thực học tập và thực tế làm việc, nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, ngành .............., thuộc khoa ................. Trường ...................... có đợt thực tập tốt nghiệp tại nhà máy, công ty và xí nghiệp.

Chúng tôi kính đề nghị Ban giám đốc chấp thuận cho phép Đoàn thực tập bao gồm .... sinh viên được thực tập tại quý cơ quan.

Danh sách sinh viên thực tập:

STTHọ và tênMã sinh viênLớpSĐT
1
2
....

Thời gian thực tập: Từ ngày …… tháng …… năm ………

đến ngày …… tháng …… năm ………

Đoàn sẽ do Ông/ Bà …………………………………, điện thoại ………………… là Cán bộ giảng dạy của trường chịu trách nhiệm quản lý.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan đối với sự nghiệp đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật cho đất nước.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu ..........

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA .......................

TS. ...............................

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 12.534
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo