Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý 2024 mới nhất

Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý là mẫu công văn được các cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới cục thuế thành phố để đề nghị về việc chuyển cơ quan thuế quản lý. Mẫu công văn nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, người đại diện pháp luật, nội dung đề nghị.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý tại đây.

1. Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý là gì?

Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý là mẫu công văn được tổ chức, doanh nghiệp, công ty quản lý thuế lập ra để gửi đến cục thuế thành phố để đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý để phù hợp với pháp luật dựa trên thông tin về doanh nghiệp, thông tin người đại diện cho doanh nghiệp kèm theo hợp đồng hợp tác liên doanh và đã được ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư để đề nghị chuyển cơ quan thuế

2. Các trường hợp chuyển cơ quan thuế quản lý

Vì chuyển cơ quan thuế quản lý sẽ dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nên bạn chỉ làm đơn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý trong những trường hợp sau thôi nhé:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh

3. Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý 2024

Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý 2024
Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý 2024

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý như sau:

CÔNG TY ....
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

Số: ..........

(V/v: đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý)

............, ngày....tháng....năm......

Kính gửi: Cục thuế thành phố .......

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ........................

- Địa chỉ: Số ........, ngõ ......., phố .........., phường ............., quận ......., thành phố .......;

- Mã số thuế: .....................................................

- Giấy chứng nhận đầu tư số ........................(cấp đổi thay thế giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.................... do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư ...............cấp lần đầu ngày ...../...../20.......thay đổi lần thứ..... ngày ...../...../20......) do ủy ban nhân dân thành phố .............. cấp lần đầu ngày...../...../20......

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

- Họ và tên: .................................. Giới tính: ...........

- Ngày sinh: ........../........../........... Quốc tịch: ............

- CMND số: .................. do công an thành phố ...... cấp ngày ....../...../........

- Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: Số ........, ngõ ......., phố .........., phường ............., quận ......., thành phố .......;

Thưa quý cục,

Công ty ................. đã cùng với Công ty ..........ký hợp đồng hợp tác liên doanh và đã được ủy ban nhân dân thành phố.....cấp giấy chứng nhận đầu tư số ............... chứng nhận lần đầu ngày ....../....../20......

Vì vậy bằng công văn này, chúng tôi trân trọng đề nghị quý cục cho phép công ty chúng tôi được chuyển cơ quan thuế quản lý cho phù hợp với quy định pháp luật.

- Cơ quan thuế quản lý cũ: Chi cục thuế quận ....................;

- Cơ quan thuế quản lý mới: Cục thuế thành phố ................,

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn quý cục!

Tài liệu gửi kèm:

- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư

- Bản sao đăng ký kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ..........

Giám đốc

4. Hướng dẫn lập công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý gồm:

- Tên cơ quan ban hành công văn

- Quốc hiệu và tiêu ngữ

- Công văn thông báo về việc đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý

- Nơi gửi: cục thuế thành phố

- Thông tin doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, mã số thuế

- Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: tên, chức vụ, CCCD, địa chỉ thường chú

- Tài liệu kèm theo

- Ký xác nhận công văn

5. Thủ tục chuyển cơ quan quản lý thuế

Vì việc việc thay đổi cơ quan thuế có liên quan đến cơ quan cũ và cơ quản mới nên bạn phải hoàn thành thủ tục cho cả hai bên, cụ thể

- Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:

Theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế và điều 6 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cụ thể:

Nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn còn thiếu theo quy định.

Nộp đầy đủ số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định.

Đề nghị hoàn trả số tiền thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước nộp thừa (trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này).

Được chuyển số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phát sinh tại cơ quan thuế nơi chuyển đến; số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế để bù trừ với số phải nộp theo hồ sơ khai quyết toán thuế.

Cơ quan thuế chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời Điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế, lập Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến để thông báo về tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế

- Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:

Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến, căn cứ hồ sơ chuyển địa Điểm của người nộp thuế, thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở của cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp), cập nhật thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để tiếp tục quản lý người nộp thuế.

Trên đây là Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý 2024 mới nhất và các quy định liên quan. Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 15.329
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo