Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2023 (3 mẫu)

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ là mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ nhằm đưa ra kế hoạch, các công việc cụ thể của việc sinh hoạt chuyên đề Chi bộ trong 1 năm. Dưới đây là một mẫu kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề Chi bộ năm 2022 để các Chi bộ tham khảo, các đồng chí Bí thư, hoặc các đồng chí được phân công xây dựng kế hoạch nên tham khảo để xây dựng.

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động diễn ra hàng tháng tại các cơ quan, đơn vị. Để buổi sinh hoạt chi bộ diễn ra suôn sẻ và đúng quy trình thì rất cần đến Mẫu kế hoạch sinh hoạt chi bộ được lập một cách rõ ràng, chi tiết các bước. Sau đây là 3 Mẫu kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2022, mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Đảng Ủy…………………
Chi Bộ:………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...ngày …tháng …..năm…..

KẾ HOẠCH
Sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Thực hiện số ….- CV/ĐUCS, ngày …........... của Đảng ủy ………………… về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm......

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày ngày 15/0/2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ ……. xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

a. Mục đích

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa và các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

- Xác định rõ nội dung, công việc và lộ trình cụ thể thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW trong năm 2022.

- Xác định Chuyên đề năm 2022 phù hợp với đặc điểm đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiểu rõ nội hàm Chuyên đề năm 2022; góp phần xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề năm 2022 phải đảm bảo 3 nội dung: Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung vào những hành động, việc làm cụ thể đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Việc xây dựng nội dung chuyên đề hàng năm phải trên cơ sở vừa cụ thể hóa nội dung Chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức việc học tập và làm theo Bác phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, sáng tạo, phong phú về nội dung và hình thức, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tránh phô trương, hình thức.

II. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

III. Phân công chuẩn bị và thời gian thực hiện

TTNội dung thực hiệnThời gianNgười thực hiệnGhi chú
Chuyên đề 1Quý I
1Chuẩn bị đề cươngTháng 1/2022
2Xây dựng dự thảo lần 1Tháng 1/2022
3Lấy ý kiến tham giaTháng 2/2022
4Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2Tháng 2/2022
5Tổ chức sinh hoạt chuyên đềTháng 3/2022
Chuyên đề 2Quý II
1Chuẩn bị đề cươngTháng 4/2022
2Xây dựng dự thảo lần 1Tháng 4/2022
3Lấy ý kiến tham giaTháng 5/2022
4Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2Tháng 5/2022
5Tổ chức sinh hoạt chuyên đềTháng 6/2022
Chuyên đề 3Quý III
1Chuẩn bị đề cươngTháng 7/2022
2Xây dựng dự thảo lần 1Tháng 7/2022
3Lấy ý kiến tham giaTháng 8/2022
4Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2Tháng 8/2022
5Tổ chức sinh hoạt chuyên đềTháng 9/2022
Chuyên đề 4Quý IV
1Chuẩn bị đề cươngTháng 10/2022
2Xây dựng dự thảo lần 1Tháng 10/2022
3Lấy ý kiến tham giaTháng 11/2022
4Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2Tháng 11/2022
5Tổ chức sinh hoạt chuyên đềTháng 12/2022

IV. Tổ chức thực hiện

Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị xây dựng đề cương và tiến hành dự thảo, lấy ý kiến tham gia, thống nhất nội dung các chuyên đề trước khi họp Chi bộ.

Đồng chí bí thư chủ trì sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên thực hiện chuyên đề báo cáo tóm tắt nội dung chuyên đề đã chuẩn bị; định hướng các nội dung để đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận tại chi bộ; chuẩn bị nội dung kết luận sinh hoạt chuyên đề.

Các đảng viên chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến theo định hướng của chi bộ tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư chi bộ xây dựng và thông qua chi bộ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 20..... và kịp thời báo cáo về cấp ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá, sơ tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề./.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy ……………;
- Đ/c Bí thư;
- Tổ Công đoàn, nữ công trực thuộc;
Lưu HS chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

2. Mẫu kế hoạch sinh hoạt chi bộ số 1

Đảng Ủy……………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi Bộ:………………………………..

KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 1 NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12/..........

1. Công tác Đảng:

 • Triển khai thông tin nội bộ;
 • Thông qua Nghị quyết của Đảng bộ xã Cổ Đô.
 • Thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật của nhà nước;
 • Thực thiện tốt đề án phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập quán triệt nghị quyết, nghe thông tin thời sự.
 • Điều chỉnh phân công tổ trưởng, tổ phó sau khi giáo viên nghỉ hưu.
 • Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covit-19.

2. Công tác chính quyền:

 • Tiếp tục chỉ đạo sửa chữa xây dựng cơ bản và tiếp tục tham mưu với PGD, UBND huyện Ba Vì xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng đảm bảo phát triển giáo dục.
 • Tổ chức kỷ niệm ngày 22/12 và giao lưu nhân chứng lịch sử với cựu chiến binh.
 • Đ/c Nguyễn Thị Minh Phương tham gia thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”của
 • tiểu khu 4 đạt giải 3.
 • Họp BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia với lãnh đạo
 • Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
 • Tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác phòng chống dịch covid-19.

3. Công tác chuyên môn:

 • Đ/c Lý thực hiện tốt chuyên đề Mỹ thuật cấp cụm.
 • Tiếp tục tổ chức tiếp thu chuyên đề theo kế hoạch của cụm, huyện, thành phố.
 • Dạy đúng theo phân phối chương trình, thời khóa biểu.
 • Kiểm tra cuối kỳ môn Khoa học, Lịch Sử- Địa lý (Khối 4,5 vào ngày 30/12/..........), môn Toán, Tiếng việt (Từ lớp 1 - lớp 5 vào ngày31/12/..........).
 • Tổ chức kiểm tra GV vào 2 phần mềm trên hanoiv2, CSDL, nhận xét tháng, đánh giá giữa kỳ theo thông tư 22, 27
 • Phối hợp kiểm tra nội bộ.
 • Sinh hoạt tổ khối chuyên môn.

4. Công tác thư viện:

 • Giới thiệu sách tháng12
 • Thực hiện tốt quy chế, lịch bạn đọc khi đến thư viện.
 • Báo cáo số sách, truyện trực tuyến.

5, Công tác đoàn thể:

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh:

 • Tổ chức giao lưu nhân chứng lịch sử với các bác Cựu chiến binh .
 • Tổ chức ca múa sân trường, thể dục nhịp điệu
 • HD đội cờ đỏ đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.

5.2. Công tác công đoàn:

 • Làm tốt công tác thăm hỏi, hiểuhỉ
 • Phối hợp tư vấn thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp cụm
 • Tiếp tục phối hợp với chuyên môn thúc đẩy phong trào thi đua “Hai tốt”, tư vấn thi GVDG cấp huyện môn Mỹ thuật.
 • Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng tập thể đoàn kết, tránh tình trạng đơn thư tập thể vượt cấp.
 • Phối hợp với các bộ phận nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ,thực hiện tốt công tác phòng chống dịchcovid-19.

5.3. Công tác y tế:

 • Làm tốt công tác phòng dịch, vệ sinh, khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh mùa hè và dịch covid-19.
 • Chuẩn bị tốt cho kiểm tra y tế. Sau kiểm tra đạt 94/98 điểm xếp loại tốt.
 • Tuyên truyền phòng dịch bệnh, vệ sinh môi trường.
 • Làm tốt công tác vệ sinh
 • Làm tốt công tác chăm sóc bán trú.
 • Theo dõi sức khỏe

5.4. Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với tổ chức Đội giao lưu nhân chứng lịch sử.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm

- Sẵn sàng tham gia đội xung kích phòng chống dịch covid-19.

B. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 1/..........

1. Công tác Đảng:

 • Triển khai thông tin nội bộ;
 • Thông qua Nghị quyết của Đảng bộ xã Cổ Đô.
 • Thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật của nhà nước;
 • Thực thiện tốt đề án phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập quán triệt nghị quyết, nghe thông tin thời sự.
 • Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ đảng viên năm ..........
 • Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covit-19.

2. Công tác chính quyền:

 • Tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm.
 • Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
 • Xây dựng đề án vị trí việc làm năm
 • Đánh giá CCVC, sơ kết học kỳ
 • Tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác phòng chống dịch covid-19.

3. Công tác chuyên môn:

 • Tiếp tục tổ chức tiếp thu chuyên đề theo kế hoạch của cụm, huyện, thành phố.
 • Dạy đúng theo phân phối chương trình, thời khóa biểu.
 • Thi giao lưu viết chữ đẹp cấp trường - Đánh giá phong trào VSCĐ học kỳ
 • Tổ chức kiểm tra học kỳ I một số môn còn lại, chấm bài lên điểm trên hệ thống 2 phần mềm CSDL, hanoiv2 cập nhật, chính xác.
 • . GVCN phối hợp với nhà trường tổ chức HS đi hoạt động trải nghiệm.
 • Kiểm tra toàn diện giáo viên.
 • Tổ chức kiểm tra GV vào 2 phần mềm trên hanoiv2, CSDL, nhận xét tháng, đánh giá cuối kỳ theo thông tư 22,27
 • Phối hợp kiểm tra nội bộ.
 • Sinh hoạt tổ khối chuyên môn.

4. Công tác thư viện:

 • Giới thiệu sách tháng1/..........
 • Thực hiện tốt quy chế, lịch bạn đọc khi đến thư viện.
 • Báo cáo số sách, truyện trự ctuyến.

5, Công tác đoàn thể:

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh:

 • Phát động phong trào kế hoạch nhỏ đợt
 • Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm.
 • Tổ chức ca múa sân trường, thể dục nhịp điệu
 • HD đội cờ đỏ đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.

5.2. Công tác công đoàn:

 • Làm tốt công tác thăm hỏi, hiểu hỉ
 • Phát động ủng hộ quỹ giáo dục vùng sâu, vùng xa năm ..........
 • Tiếp tục phối hợp với chuyên môn thúc đẩy phong trào thi đua “ Hai tốt”, tư vấn thi GVDG cấp huyện môn Mỹ thuật.
 • Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm
 • Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng tập thể đoàn kết, tránh tình trạng đơn thư tập thể vượt cấp.
 • Phối hợp với các bộ phận nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ,thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19.

5.3. Công tác y tế:

 • Làm tốt công tác tuyên truyền phòng dịch, vệ sinh, khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh mùa đông và dịch covid-19.
 • Làm tốt công tác vệ sinh
 • Làm tốt công tác chăm sóc bán trú.
 • Theo dõi sức khỏe

5.4. Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 • Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm
 • Sẵn sàng tham gia đội xung kích phòng chống dịch covid-19.

C/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 • Chi bộ nhà trường tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo, điều chỉnh các mặt hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn trong năm học.
 • Các bộ phận đoàn thể, tổ khối, các Đảng viên, Đoàn thể và chính quyền được phân công phụ trách có nhiệm vụ cụ thể hoá kế hoạch của chi bộ. Phân công, hướng dẫn để các tổ viên, Đoàn viên thực hiện nghị quyết có hiệu quả.
 • Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1 năm .......... được triển khai nghiêm túc đến toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

Nơi nhận:

 • Đảng ủy (để báo cáo)
 • Nhà trường (t/h);
 • Các Đoàn thể (t/h);
 • Các Đảngviên (t/h);
 • Lưu chi bộ

TM.CHI BỘ

Bí thư

3. Mẫu kế hoạch sinh hoạt chi bộ số 2

Đảng Ủy……………………………….

Chi Bộ:………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KẾ HOẠCH Sinh hoạt chuyên đề năm ..........

Thực hiện số ….- CV/ĐUCS, ngày ….. tháng ... năm .......... của Đảng ủy ………………… về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm ..........,

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ ……. xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm .......... cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm .......... về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Nghị quyết………….., ngày ………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần thực hiện đúng quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số ……………., ngày ………… của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về sinh hoạt chuyên đề. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia thảo luận các chuyên đề từ đó xác định những điều mình cần thực hiện nhằm góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng chi bộ trở thành đơn vị trong sạch, vững mạnh.

II. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm ..........

Chuyên đề 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ …… trong sạch, vững mạnh.

Nội dung công việc: Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Chuyên đề 2: Thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” của chi bộ …….

Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt tất cả đảng viên, CBVC của đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện NQTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chuyên đề 3: Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ ……………. trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nội dung công việc: Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Chuyên đề 4: Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ …...

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ định kỳ; thực hiện quy chế dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ.

III. Phân công chuẩn bị và thời gian thực hiện

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

Người thực hiện

Ghi chú

Chuyên đề 1

Quý I

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 1/..........

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 1/..........

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 2/..........

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 2/..........

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 3/..........

Chuyên đề 2

Quý II

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 4/..........

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 4/..........

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 5/..........

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 5/..........

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 6/..........

Chuyên đề 3

Quý III

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 7/..........

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 7/..........

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 8/..........

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 8/..........

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 9/..........

Chuyên đề 4

Quý IV

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 10/..........

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 10/..........

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 11/..........

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 11/..........

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 12/..........

IV. Tổ chức thực hiện

Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị xây dựng đề cương và tiến hành dự thảo, lấy ý kiến tham gia, thống nhất nội dung các chuyên đề trước khi họp Chi bộ.

Đồng chí bí thư chủ trì sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên thực hiện chuyên đề báo cáo tóm tắt nội dung chuyên đề đã chuẩn bị; định hướng các nội dung để đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận tại chi bộ; chuẩn bị nội dung kết luận sinh hoạt chuyên đề.

Các đảng viên chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến theo định hướng của chi bộ tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư chi bộ xây dựng và thông qua chi bộ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm .......... và kịp thời báo cáo về cấp ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá, sơ tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề./.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy ……………;

- Đ/c Bí thư;

- Tổ Công đoàn, nữ công trực thuộc;

- Lưu HS chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Kế hoạch sinh hoạt chi bộ mới nhất 2022 dành cho các cơ quan, đơn vị lập ra để thực hiện.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 76.195
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo